Martin Klus: Banskej Bystrici hrozí ďalšie zhoršovanie situácie mladých rodín a porušovanie zákonov

Materské školy sú údajne jednou z piatich priorít vedenia mesta Banská Bystrica v roku 2016. O to prekvapujúcejšie bolo podľa mestského poslanca Martina Klusa decembrové predloženie a schválenie VZN, ktoré dotáciu na mzdy a prevádzku na dieťa v mestských materských školách, na rok 2016 určilo vo výške 1 941 EUR.

„Ešte v roku 2015 bola totiž táto vo výške 2 048 EUR. Teda tento rok, v ktorom sú údajne materské školy prioritou pre vedenie mesta, dostanú tieto dotáciu o 107 EUR nižšiu na jedno dieťa. To je celkovo cca o 235 000 EUR nižšia suma ako v roku 2015“, uviedol Klus.

„Predpokladám, že tento krok prinesie zvýšenie platieb pre rodičov detí navštevujúcich mestské materské školy a teda ďalšie zhoršenie situácie mladých rodín v meste. Tomu treba bezodkladne zabrániť tým, že zmeníme sumu v schválenom VZN aspoň na pôvodnú výšku z roku 2015, o čo sa pokúsim vlastným návrhom na uznesenie“, doplnil Klus.

Ďalším vážnym problémom spomínaného VZN schváleného na decembrovom zastupiteľstve je podľa Klusa jeho nesúlad so školskou legislatívou a teda jeho protizákonnosť. Klus tvrdí, že schválené VZN, je v rozpore s § 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Podľa tohto paragrafu totiž obec musí poskytnúť na deti a žiakov neštátnych škôl a školských zariadení finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na deti a žiakov mestských škôl a školských zariadení. Túto taxatívne danú zákonnú podmienku však VZN nespĺňa. V kategóriách: materské školy, skupinová forma základnej umeleckej školy a školské kluby detí je suma schválená vo VZN nižšia ako 88 % zo sumy poskytnutej mestským zariadeniam. „Budem žiadať vysvetlenie, kto je za tento rozpor so zákonom zodpovedný a samozrejme aj bezodkladné odstránenie tejto protizákonnosti“, uviedol Klus.

Aby toho nebolo málo, schválenie nového Rámcového plánu MsZ Banská Bystrica

na I. polrok 2016, odhalilo rozpor medzi Rokovacím poriadkom MsZ v Banskej Bystrici a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Konkrétne šiesta časť Rokovacieho poriadku MsZ – Zvolanie a vedenie zasadnutí MsZ hovorí v § 8 časť 1., že MsZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, zatiaľ čo zákon v § 12 – Rokovanie obecného zastupiteľstva jasne uvádza, že obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, doplnil Klus. „Samozrejme, budem trvať na okamžitom zosúladení so zákonom a teda zmene konkrétneho ustanovenia Rokovacieho poriadku, ale aj Rámcového plánu MsZ Banská Bystrica na I. polrok 2016. V ňom sa aprílový termín MsZ bude musieť presunúť na marec, júnový na máj a pravdepodobne bude potrebné doplniť aj letné zasadnutie MsZ. Netvrdím, že je šťastným riešením zvolávať zastupiteľstvo počas letných prázdnin, ale zákon je nevyhnutné dodržať, alebo v novozloženej NR SR zmeniť“, uzavrel Klus.

pre Priekopník informoval Martin Klus

Pozri tiež

Hlavným kontrolórom mesta Banská Bystrica sa stal Ján Šabo, jeho plat bude 2357 eur 

Novým hlavným kontrolórom mesta Banská Bystrica na najbližších šesť rokov sa v utorok na zasadnutí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *