Martin Klus: Banskej Bystrici hrozí ďalšie zhoršovanie situácie mladých rodín a porušovanie zákonov

Materské školy sú údajne jednou z piatich priorít vedenia mesta Banská Bystrica v roku 2016. O to prekvapujúcejšie bolo podľa mestského poslanca Martina Klusa decembrové predloženie a schválenie VZN, ktoré dotáciu na mzdy a prevádzku na dieťa v mestských materských školách, na rok 2016 určilo vo výške 1 941 EUR.

„Ešte v roku 2015 bola totiž táto vo výške 2 048 EUR. Teda tento rok, v ktorom sú údajne materské školy prioritou pre vedenie mesta, dostanú tieto dotáciu o 107 EUR nižšiu na jedno dieťa. To je celkovo cca o 235 000 EUR nižšia suma ako v roku 2015“, uviedol Klus.

„Predpokladám, že tento krok prinesie zvýšenie platieb pre rodičov detí navštevujúcich mestské materské školy a teda ďalšie zhoršenie situácie mladých rodín v meste. Tomu treba bezodkladne zabrániť tým, že zmeníme sumu v schválenom VZN aspoň na pôvodnú výšku z roku 2015, o čo sa pokúsim vlastným návrhom na uznesenie“, doplnil Klus.

Ďalším vážnym problémom spomínaného VZN schváleného na decembrovom zastupiteľstve je podľa Klusa jeho nesúlad so školskou legislatívou a teda jeho protizákonnosť. Klus tvrdí, že schválené VZN, je v rozpore s § 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Podľa tohto paragrafu totiž obec musí poskytnúť na deti a žiakov neštátnych škôl a školských zariadení finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na deti a žiakov mestských škôl a školských zariadení. Túto taxatívne danú zákonnú podmienku však VZN nespĺňa. V kategóriách: materské školy, skupinová forma základnej umeleckej školy a školské kluby detí je suma schválená vo VZN nižšia ako 88 % zo sumy poskytnutej mestským zariadeniam. „Budem žiadať vysvetlenie, kto je za tento rozpor so zákonom zodpovedný a samozrejme aj bezodkladné odstránenie tejto protizákonnosti“, uviedol Klus.

Aby toho nebolo málo, schválenie nového Rámcového plánu MsZ Banská Bystrica

na I. polrok 2016, odhalilo rozpor medzi Rokovacím poriadkom MsZ v Banskej Bystrici a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Konkrétne šiesta časť Rokovacieho poriadku MsZ – Zvolanie a vedenie zasadnutí MsZ hovorí v § 8 časť 1., že MsZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, zatiaľ čo zákon v § 12 – Rokovanie obecného zastupiteľstva jasne uvádza, že obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, doplnil Klus. „Samozrejme, budem trvať na okamžitom zosúladení so zákonom a teda zmene konkrétneho ustanovenia Rokovacieho poriadku, ale aj Rámcového plánu MsZ Banská Bystrica na I. polrok 2016. V ňom sa aprílový termín MsZ bude musieť presunúť na marec, júnový na máj a pravdepodobne bude potrebné doplniť aj letné zasadnutie MsZ. Netvrdím, že je šťastným riešením zvolávať zastupiteľstvo počas letných prázdnin, ale zákon je nevyhnutné dodržať, alebo v novozloženej NR SR zmeniť“, uzavrel Klus.

pre Priekopník informoval Martin Klus

Pozri tiež

Komentár Martina Klusa: Šesť kľúčových pravidiel, ako banskobystrickí smeráci riešia krízové situácie a tri jednoduché vysvetlenia na ich klamstvá a zavádzanie

Poznám v NR SR politikov, ktorí o SMERe nepovedia inak, ako o kriminálnej organizácii. Akiste to súvisí so …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *