Predĺženie platnosti zmlúv medzi BBSK a autobusovými dopravcami je neplatné

Predseda BBSK Ján Lunter, spolu s riaditeľom úradu BBSK Matúšom Hollým informovali v piatok (14.9.) verejnosť o závažných informáciách týkajúcich sa verejnej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji:

”Po dôkladnom právnom audite sme zistili, že predĺženie platnosti zmlúv s oboma dopravcami je v príkrom rozpore so zákonom, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Ustanovenie dodatku č. 9, ktorým malo dôjsť k predĺženiu platnosti zmlúv o 5 rokov, je z pohľadu zákona od počiatku absolútne neplatné”,

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Ku predĺženiu platnosti zmlúv malo dôjsť podpísaním dodatku č.9 ku zmluvám s oboma dopravcami bývalým županom Kotlebom.

“Namiesto toho, aby predchádzajúce vedenie konalo v súlade so zákonom a pripravilo súťažné podklady pre novú transparentnú súťaž, a ešte v roku 2017, kedy na to malo čas, podľa zákonných podmienok zverejnili v Európskom vestníku verejného obstarávania zámer vykonať súťaž, podpísalo tieto dodatky. Dodatok so SAD Zvolen podpísal Marian Kotleba iba niekoľko týždňov pred voľbami a dodatok so SAD Lučenec bol dokonca podpísaný 10 dní po prehratých voľbách – 14. novembra 2017,”

doplnil župan Ján Lunter.

Z preambuly Dodatku č. 9 je zrejmé, že predĺženie zmluvného obdobia malo byť odôvodnené dohodou zmluvných strán o predĺžení doby účtovných odpisov v snahe využiť ustanovenie čl. 4 bod 4. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. V zmysle uvedeného ustanovenia sa v prípade potreby vzhľadom na podmienky odpisovania aktív môže doba platnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme predĺžiť najviac o 50%. Je však nespochybniteľné, že zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v prílohe č.1 zaraďuje do odpisovej skupiny 1 aj motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb, teda autobusy. Pre túto odpisovú skupinu je určená doba odpisovania 4 roky. Uvedená úprava tvorí objektívny podklad odpisovania aktív pre posúdenie doby odpisovania autobusov. Akákoľvek dohoda zmluvných strán o predĺžení doby účtovného odpisovania na určitý dlhší čas nemôže tvoriť objektívnu podmienku odpisovania aktív a teda na jej základe nie je možné využiť ustanovenie čl. 4 bod 4. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.

„Zjednodušene povedané, autobusy sa podľa tohto neplatného ustanovenia dodatku č.9 mali odpisovať desať rokov. Práve predĺženie doby odpisovania využili ako dôvod, prečo je potrebné predĺžiť celú zmluvu končiacu v roku 2018. Ide však o dve odlišné veci. Autobusy síce je možné odpisovať dlhšie obdobie, ale nie je možné toto svojvoľné rozhodnutie o dĺžke odpisovania autobusov,využiť ako dôvod predĺženia celej zmluvy“,

vysvetlil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

„Podobne ako pri pokutách za nelegálny postup pri verejnom obstarávaní rekonštrukcií ciest bývalým županom Kotlebom, ktoré boli BBSK vyrubené Úradom pre verejné obstarávanie vo výške 151 158 eur, aj v tomto prípade by sme sa vystavovali riziku pokút za nezákonný postup a obmedzovanie hospodárskej súťaže,“

doplnil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

V tomto prípade by však pokuty boli násobne vyššie, keďže Banskobystrický kraj dopravcom každoročne za výkony vo verejnom záujme platí sumu okolo 25 miliónov eur. Príprava a priebeh transparentnej hospodárskej súťaže, na základe ktorej by bolo možné uzavrieť nové štandardné zmluvy s platnosťou na 10 rokov, vzhľadom už na zákonom stanovené minimálne lehoty zverejnenia v európskom vestníku trvá viac než jeden kalendárny rok. Zároveň, platnosť v súčasnosti uzavretých zmlúv končí 31. decembra 2018. Z týchto dvoch skutočností vyplýva, že kraj sa nachádza v mimoriadnej núdzovej situácii.

Ján Lunter ku vzniknutej situácii uviedol:

„Prioritou v tejto situácii pre nás všetkých musí byť ochrániť Banskobystrický kraj pred hrozbou platenia miliónových pokút a zároveň zabezpečiť, aby aj od 1. januára 2019 autobusy naďalej jazdili – aby sa občania dokázali dostať do práce, k lekárovi či do školy.“

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)1370/2007 v časti, ktorá upravuje núdzové opatrenia, ustanovuje možnosť uzavrieť krátkodobú zmluvu s platnosťou na maximálne 2 roky priamym zadaním. Takéto opatrenie umožňuje zabezpečiť nutnú dopravnú obslužnosť a zároveň vytvára časový priestor na prípravu a priebeh verejného obstarávania, na základe ktorého je možné následne uzatvoriť štandardné zmluvy s dopravcami s platnosťou na 10 rokov. Dnes sme s touto situáciou a našim stanoviskom oboznámili oboch dopravcov, SAD Lučenec a SAD Zvolen.

„Našim záujmom je núdzovým opatrením, uzavretím zmlúv na 2 roky priamym zadaním dvom súčasným dopravcom v BBSK, zabezpečiť dopravnú obslužnosť na dnešnej úrovni. Tak, aby sa pre cestujúcu verejnosť v praktickom živote od 1. januára nič nezmenilo. To nám umožní predísť akýmkoľvek krízovým situáciám a zároveň vytvorí časový priestor pre prípravu a priebeh transparentnej a zákonnej verejnej hospodárskej súťaže,“

na záver uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

TS: Marcela Glevická, ilustračné foto: redakčné

Pozri tiež

Rok na župe znamenal rekonštrukcie ciest, opravy budov aj zvyšovanie platov najmenej zarábajúcim v krajských inštitúciách

Úrad BBSK na konci roka pripravil správu o tom, čo sa v roku 2018 podarilo. Za rok …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *