AKTUÁLNE VÝSTAVY A AKTIVITY STREDOSLOVENSKEJ GALÉRIE – September 2016

Srdečne vás pozývame na vernisáž edukačno-prezentačnej výstavy Symfónia pre 5 zmyslov, ktorá sa začne vo štvrtok 8. septembra 2016 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome.

Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať, a spoznávať tiež výtvarné diela. Vonkajšími zmyslami vnímame, preciťujeme, poznávame ich vonkajšiu podobu, pričom vnútornou, zmyslovou skúsenosťou, predstavivosťou sme schopní zase diela prijímať a preniknúť pod ich povrch. Prostredníctvom farebnej a kompozičnej skladby v nich dokážeme nachádzať a odkrývať rozmanité zvuky, melódie, rytmus, identifikovať  vône, chute, ako i pomenovať  štruktúry a charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov.

BETHELENOV DOM,  Dolná 8 

Symfónia pre 5 zmyslov – 8. september – 30. október 2016

Vernisáž: 8. september 2016 o 17.00 hod.

Edukačno-prezentačná výstava Stredoslovenskej galérie pod názvom Symfónia pre 5 zmyslov ponúka práve jeden z  postupov, návodov ako môžeme na takéto „produkty umenia“ nazerať,  dekódovať ich a  spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové impresie, pocity a asociácie.

Výstava zároveň v prostredí banskobystrickej výtvarnej scény predstavuje maliarske diela Michala Czinegeho (SK/FIN), Jakuba Hvězdu (CZ), Patrície Koyšovej (SK) a Jakuba Rekena (SK), mladej generácie umelcov, absolventov IV. ateliéru maľby (prof. I. Csudai, akad. mal.) na VŠVU v Bratislave.  Pre ich tvorbu je charakteristická abstraktno-gestická poloha maľby a figuratívna maľba s presahmi do abstrakcie. Prezentované maľby sú akýmsi oporným, nosným pilierom, východiskovým článkom samotnej koncepcie výstavy. I keď umelci pracujú s rovnakým výtvarným médiom, využívajú odlišné maliarske postupy, techniky, výtvarný jazyk a myslenie vôbec. Súčasťou výstavy je tiež maliarska inštalácia s názvom Hide and seek autora M. Czinegeho, skúmajúca vzťah svetla, maľby a priestoru.

Funkciu kontaktného, spojovacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami preberajú tematicky členené, priamo v expozícií umiestnené, interaktívne zmyslové pomôcky. Za pomoci nich má divák možnosť rozvíjať nielen motorické a pamäťové zručnosti, ale tiež cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty k daným maľbám.

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku výstavou Symfónia pre 5 zmyslov oživuje tradíciu tzv. edukačných výstav. Ide o špecifický galerijný formát, ktorý sa ako prvý na Slovensku koncom 90-tych rokov 20. storočia začal realizovať práve v tejto inštitúcii. V neposlednom rade výstava svojou orientáciou na maliarske médium môže byť impulzom k  diskusii na tému vývoja, postavenia i smerovania súčasnej slovenskej maľby a  jej „spolunažívania“ s médiami digitálnymi.

Počas trvania výstavy plánujeme realizovať rôzne sprievodné akcie ako diskusné prednášky, workshopy a pod. V súvislosti s ňou tiež zahajujeme pilotný projekt pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva pod názvom Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou, ktorý sa zameriava na vnímanie a poznávanie výtvarných diel  cez naše zmysly.

Zastúpení autori: Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), Patrícia Koyšová (SK), Jakub Reken (SK) Kurátorka: Martina Martincová Grafický vizuál: Pavol Snoha Návrh a realizácia edukačných pomôcok: Andrea Rolková Akustický objekt: Kalimba musical instrument Zvukový nosič: Jozef Klimko, DiS.art Edukačná koncepcia výstavy a sprievodných programov: Jana Gamcová, Martina Martincová Výstava edukačného charakteru prezentuje v prostredí banskobystrickej výtvarnej scény maliarske diela súčasných mladých umelcov, absolventov Csudaiovho IV. ateliéru na VŠVU v Bratislave. Jednak poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov umenia“ s našimi zmyslami. Počas trvania výstavy môžu návštevníci priamo v expozícií pracovať so špeciálne navrhnutými senzorickými pomôckami a súčasne cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty ku konkrétnym výtvarným dielam. Pre verejnosť sú pripravené rôznorodé sprievodné aktivity ako komentované prehliadky, tvorivé dielne, animácie a odborná diskusná prednáška o charaktere, postavení a smerovaní súčasnej slovenskej maľby na Slovensku. Výstavou sa zaháji tiež dlhodobý vzdelávací projekt

„Počúvaj zrakom, ochutnaj vôňou“ orientovaný na znevýhodnené skupiny návštevníkov. Súčasne sa oživí tradícia výstav edukačného charakteru, ktoré sa ako prvé začali realizovať od roku 1989 práve v Stredoslovenskej galérií v Banskej Bystrici

VILA DOMINIKA SKUTECKÉHO,  Horná 55 

vila dominika Skuteckého, galériaStála expozícia Dominika Skuteckého (1849 – 1921)

celoročne Kurátorky: Katarína Baraníková, Zuzana L. Majlingová Stála expozícia diel významného maliara Dominika Skuteckého zriadená Stredoslovenskou galériou v roku 1994, je od februára 2012 otvorená v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka. Reinštalovaná expozícia vedie návštevníka predstavením tvorivých období umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov. Komunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém, ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka budovaná v kontexte života a tvorby maliara. Ako hodnotné spomienkové predmety k expozícii vytvorili absolventi VŠVU dizajnérske artefakty a atraktívny edukatívno – tvorivý edičný materiál pre najmladších návštevníkov expozície. Vila Dominika Skuteckého zostáva špecifickým kultúrnym priestorom otvárajúcim sa širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby umelca ale aj kontextu ďalších životných osudov jeho známej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna, spisovateľa Petra Karvaša.

PODUJATIA a sprievodné aktivity

Prvý človek bol umelec vo Vile Dominika Skuteckého Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

Súčasť festivalu Prvý človek bol umelec, ktorý je organizovaný pri príležitosti 60. výročia vzniku Stredoslovenskej galérie. Vstup voľný.

UTOROK 20. 9. 2016

17.00 „Promenáda v Banskej Bystrici“ a „Mater Dolorosa“ Prezentácia dočasne zapožičaných malieb D. Skuteckého zo súkromnej zbierky, s výkladom o nevšednej histórii obrazov.

19.00 Premietanie filmu Renoir (dráma / životopisný / historický, FR, G.Bourdos, 2012, 112 min.) Skutočný príbeh otca a syna – starnúceho impresionistu a začínajúceho filmára – vyrozprávaný nádhernými obrazmi evokujúcimi atmosféru maliarskej tvorby Augustea Renoira.

STREDA  21. 9. 2016

15.00  Piknik a edukačné hry v záhrade pri Vile Dominika Skuteckého pre všetkých! Na pikniku sa budete môcť zúčastniť aj workshopu Hra s kalimbou.

19.00 Premietanie filmu Slávnosť v botanickej záhrade (komédia, ČSR, E. Havetta, 1969, 83 min.) Farebná feéria o potrebe zázraku v ľudskom živote, impresívne očarenie prírodou a radosťou zo žitia a pohybu. Svieži a mimoriadne zrelý debut predčasne zosnulého režiséra Ela Havettu.

ŠTVRTOK 22. 9. 2016

17:00 Prednáška: Činorodý, výrečný a inšpiratívny Peter Karvaš

Kreatívny vhľad do života a diela spisovateľa Petra Karvaša v podaní dramaturga Milana Zvadu

19:00 Premietanie filmu Sedem svedkov (dráma / krimi, ČSR, P. Solan, 1967, 57 min.)

Pútavá televízna snímka z dielne spisovateľa Petra Karvaša v réžii banskobystrického rodáka Petra Solana minimalistickými prostriedkami nastavuje zrkadlo dobovej morálke a ľudskej ľahostajnosti voči násiliu.

10:00  Tvorivá dielňa k výstave Symfónia pre 5 zmyslov Bethlenov dom, Dolná

Tvorivá dielňa pre všetkých o zmyslovom vnímaní diel. Dielňa je súčasťou podujatia Týždeň dobrovoľníctva 2016, do ktorého sa zapojila aj Stredoslovenská galéria. Pri príprave a realizácii dielne môžete zmysluplne darovať svoj voľný čas ako dobrovoľníci. Trvanie do 12.00. hod. Viac info na p.r.manager@ssgbb.sk.

SOBOTA 24. 9. 2016

Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou Bethlenov dom, Dolná 8 

13.00 hod. Interaktívna tvorivá dielňa o zmyslovom vnímaní diel. Účastníci budú pracovať so zrakom, čuchom, chuťou, hmatom a sluchom a nadobudnuté senzuálne vnemy nachádzať v umeleckých dielach. Trvanie do 16.00. hod. V prípade záujmu sa objednajte do piatku 23. 9. 2016 do 12.00 h. na tel. č: 048/470 16 24, 470 16 15 alebo mailom na edukacne@ssgbb.sk. Kontaktné osoby: Jana Gamcová, Martina Martincová

CELOROČNE

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55:

Zábavný skicár – pre najmenších návštevníkov – deti od 4 do 10 rokov je pripravený atraktívny edukatívno – tvorivý edičný materiál inšpirovaný dielami Dominika Skuteckého, ktorý je možné zobrať so sebou domov. Do skicára si môžu deti kresliť podľa vlastnej fantázie, dotvárať príbehy z obrazov, vystrihovať pohľadnice a puzzle.

Detský tlačený sprievodca expozíciou – staršie deti vo veku 8 – 12 rokov môžu spolu s rodičmi prejsť expozíciu Dominika Skuteckého, skúmať vybrané obrazy a výtvarne reagovať na tvorivé úlohy predstavujúce život a dielo umelca. Vyplneného detského sprievodcu si môžu zobrať so sebou.

Galerijné kufríky – pre malých výtvarníkov sú prichystané kufríky s výtvarnými pomôckami (skicár, farbičky, lepidlo, nožnice…), pomocou ktorých môžu vytvárať vlastné kresby a koláže.

holokaust, galériaHolokaust a osudy detí Dominika Skuteckéhoanimačná aktivita spojená s projekciou na pozadí tragických osudov rodiny Dominika Skuteckého – významného maliara židovského pôvodu, približuje príčiny, priebeh a dopad holokaustu na jeho deti a ich rodiny. Interaktívna prezentácia o osudoch rodiny Skuteckých počas holokaustu je od roku 2009 trvalo umiestená vo Vile D. Skuteckého a prístupná aj pre individuálnych návštevníkov v slov. a ang. verzii.

Otváracie hodiny SSG od 1. septembra 2016:

Bethlenov dom, Dolná 8 Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25

Ut, Str, Pia: 10:00 – 16:00 Št: 10:00 – 18:00 So, Ne: 10:00 – 17:00

Vila Dominika  Skuteckého, Horná 55

Ut, Str, Pia: 12:00 – 16:00 Št: 13:00 – 17:00 So, Ne: 10:00 – 17:00

Vstupné:

Dospelí: 2 €  Študenti, deti, dôchodcovia: 0,50 € ZŤP: zdarma Výstava s tvorivou dielňou: 3,- / 1,50 €

Vstupné pre školy: výstava: MŠ zdarma/ ZŠ, SŠ 0,50 €, výstava s lektorátom: MŠ 0,50 € /ZŠ, SŠ 1 €, výstava s tvorivou dielňou: MŠ 0,50 € /ZŠ, SŠ 1 € Galéria sa zameriava na prezentáciu moderného a súčasného umenia. Ponúka publikácie a katalógy. V prípade záujmu o lektorát alebo tvorivé dielne sa vopred objednajte na t. č. 048/ 470 16 24; 048/470 16 15, edukacne@ssgbb.sk.

V roku 2016 oslávi Stredoslovenská galéria 60. výročie od svojho vzniku. Voľný vstup do Stredoslovenskej galérie každú poslednú nedeľu v mesiaci počas roku 2016. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj

Ponuka pre ŠKOLY: Stredoslovenská galéria realizuje tvorivé dielne, animácie a lektoráty pre materské, základné a stredné školy, školské kluby, základné umelecké školy a centrá voľného času. Bližšie informácie o ponuke pre školy nájdete na www.ssgbb.sk. V prípade záujmu o tvorivú aktivitu pre školy sa prosím objednajte aspoň 4 dni vopred

Zdroj : SSGBB

Pozri tiež

Sprievodné podujatia k výstave Symfónia pre 5 zmyslov

Pozývame Vás na sprievodné podujatia k výstave Symfónia pre 5 zmyslov, ktoré budú zamerané na médium maľby …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *