Anketa Žena roka 2020 v Banskej Bystrici

Poslaním ankety Žena roka 2020 v Banskej Bystrici  je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočné ženy v Banskej Bystrici, ktoré vytvárajú niečo zaujímavé a hodnotné, či už materiálne alebo nehmotné.
Ukázať, že ženy rôzneho veku a rôznych povolaní alebo záujmov v našom meste niečo dokázali, oceniť ich a dať tak aj iným ženám príklad, motiváciu, inšpiráciu.

Vyhlasovateľom a organizátorom ankety je Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Banská Bystrica a riadi sa Štatútom, ktorý je dostupný na webstránke vyhlasovateľa.

Podmienkou nominácie je vyplnenie tejto ankety. ANKETA

V ankete môže byť nominovaná obyvateľka Banskej Bystrice (s trvalým alebo prechodným pobytom).

Do ankety môže  navrhnúť obyvateľku Banskej Bystrice akákoľvek iná osoba alebo inštitúcia. Jedna osoba alebo inštitúcia môže navrhnúť najviac dve osoby v jednej kategórii v príslušnom roku. Môže na to použiť opakovane tento formulár.

Ocenenie pre rok 2020 sa bude udeľovať v troch kategóriách, ktorými chceme vyzdvihnúť tri rôzne oblasti, v ktorých ženy rôzneho veku v Banskej Bystrici vytvorili hodnotné dielo, realizovali zaujímavú aktivitu, alebo súbor aktivít. Sú to nasledujúce kategórie:
– Environmentalistka
– Neprofesionálna umelkyňa
– Študentka – bádateľka

Za dielo sa v tejto ankete považuje aktivita alebo súbor aktivít, realizovanie projektu, vytvorenie hmotného alebo nehmotného výstupu.

Anketa trvá odo dňa 6.8.2020 od 00:00 hod. do 30.9.2020 do 23:59 hod. vrátane.

Kategória, do ktorej nominovanú osobu navrhujete:
Dôvod, prečo nominujete túto osobu (uveďte aktivitu, súbor aktivít, dielo, hodnotu, ktorú priniesla v roku 2020, opíšte svoje dôvody aspoň piatimi vetami). V prípade nominácie na Študentku – bádateľku uveďte, v ktorej súčasti školského systému bola práca hodnotená a ako (napríklad seminárna práca – známkou, žiacky projekt – umiestnením v súťaži, olympiáde, bakalárska, diplomová, rigorózna práca – známkou, hodnotením vedúceho/vedúcej práce, oponenta/ky alebo ocenením.)
zčnfoto: Živena, spolok slovenských žien

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *