Aj výrub stromov má svoje pravidlá

Technické služby Brezno každoročne vykonávajú výrub drevín, a to v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca. Realizujú ho v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po dôkladnom posúdení zdravotného stavu stromov.

Nie každá žiadosť znamená, že drevina bude vyrúbaná

Výrub drevín si Brezňania musia odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov bytov, doložiť o tom zápisnicu ako aj zoznam, v ktorom je uvedené číslo vchodu, bytu, meno, súhlas alebo nesúhlas s výrubom dreviny a podpis. Súhlasiť musia 2/3 obyvateľov celého bytového domu, nielen vchodu, ktorého sa výrub dreviny týka. Každé vydané rozhodnutie určuje, čo je potrebné za vyrúbané dreviny urobiť. Buď je to náhradná výsadba, alebo je to povinnosť uhradiť spoločenskú hodnotu drevín. Nie každá žiadosť obyvateľov však znamená, že daná drevina bude ozaj vyrúbaná. Na to sú stanovené presné legislatívne podmienky, ktoré treba dodržať. Takýto proces trvá aj rok.

Spoluvlastníci by mali voči sebe a svojmu okoliu vystupovať viac empaticky

Celý proces funguje tak, že vlastníci bytových domov žiadajú o výrub drevín prostredníctvom svojich správcov, ktorí žiadosti zašlú na Technické služby a tie ich doručia mestu. Po novom však mesto a Technické služby odporúčajú, aby vlastníci bytových domov žiadali o výrub prostredníctvom svojich správcov, bytových družstiev, ktoré kompletnú žiadosť zašlú mestu. „Dôvodom je, že TS ako správca zelene by mali viac času venovať sa predchádzaniu výrubom – ošetrovanie, zdravotný rez, a hlavne obyvatelia bytových domov by niesli zodpovednosť za svoje požiadavky, či už finančného charakteru (nielen správne poplatky, ale i realizácia náhradnej výsadby), ako aj za svoje rozhodnutie – okolie bytových domov. Toto by si mali spoluvlastníci resp. podielnici aj nebytových priestorov uvedomiť a vystupovať voči sebe a svojmu okoliu viac empaticky,“ uviedol vedúci odboru životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu v Brezne Peter Tichý.

Výrub môže začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia

Obyvatelia Brezna podali 39 žiadostí o výrub drevín, pričom väčšinu z nich mesto vybavilo k spokojnosti občanov. Technické služby začali s výrubom po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. „Tým, že mesto je povinné zverejňovať žiadosti o výrub, do konaní sa prihlasujú mimovládne organizácie. Na pojednávaní sa však nezúčastňujú, požadujú predkladanie podkladov, nedávajú, resp. veľmi sporadicky sa vyjadrujú, a potom sa častokrát bez dôvodu odvolávajú voči vydaným rozhodnutiam. V podstate majú len práva a žiadne povinnosti,“ dodal Tichý.

Výrub drevín v Brezne stále prebieha a potrvá až do 31. marca v rôznych lokalitách mesta, napríklad už ho vykonali na ŠLN a na Mazorníkove. Drevinová štruktúra je rôzna, prevažne ide o ihličnaté stromy – smrek, tuja, borovice, ale aj listnaté ako javor, jaseň, lipa. Techničiari sa prispôsobujú počasiu, ktoré v týchto dňoch nie je veľmi priaznivo naklonené.

Medzi dôvody nepatrí nedostatok signálu, padanie lístia či tienenie stromov

Treba mať na zreteli, že aj výrub drevín má svoje pravidlá. Každá žiadosť o výrub musí byť odôvodnená. „Prioritne posudzujeme zdravotný stav drevín (poškodenie, ochorenie a pod.), následne aj realizáciu stavebnej činnosti (v priamej súvislosti s kultúrou pozemku, územným plánom a pod.), druh dreviny, jej lokalizáciu, estetické a ekologické funkcie v lokalite, jej význam pre životné prostredie, ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Avšak pri vydávaní súhlasu berieme do úvahy aj možný vznik škody na majetku (blízkosť rastu pri bytovom dome, možný priebeh inžinierskych sietí alebo rast v ich ochrannom pásme a pod.). Požiadavky ľudí na výrub sú však čoraz viac „kontroverznejšie“, od tienenia, cez bránenie signálu televízneho vysielania až po padanie lístia, príp. iných rastlinných sekrétov v čase kvitnutia, pučania či smoly v priestoroch parkovacích miest. Treba si však uvedomiť, že to nie je opodstatnený dôvod na výrub,“ uzavrel Peter Tichý.

Mesto BR, Monika Dolňanová, foto: M.B.

Pozri tiež

Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *