Celoslovenská kampaň – LES UKRYTÝ V KNIHE oslavuej 10-te jubileum

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) projekt LES UKRYTÝ V KNIHE ukončil svoj jubilejný 10. ročník. Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh sa v tomto roku preniesla do ONLINE prostredia. V období od 20. apríla do 25. mája 2020 sa mohli školopovinné deti zapojiť do projektu z prostredia svojich domovov.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene pripravilo už 10. ročník projektu, ktorý poukazuje na pôvod knihy a jej cestu, ktorou musela prejsť, aby z malého semienka, cez strom a papier sa dostala do knižníc a na pulty kníhkupectiev. Za normálnych okolností deti základných škôl navštevujú knižnice, kde sa stretávajú s lesnými pedagógmi a spolu objavujú tajomstvá lesa čítaním z kníh, hrami a riešením rôznych úloh.

Mimoriadna situácia spojená s ochorením COVID 19 si vyžiadala realizáciu projektu Les ukrytý v knihe v novej modifikovanej podobe. Knižnice nahradil virtuálny svet a do lesa sa deti mohli vybrať len s rodičmi a v prísnom režime, ktorý si vyžadovala situácia. Napriek tomu sa do projektu zapojilo 130 väčšinou mladších žiakov z celého Slovenska vrátane školských kolektívov. Témou tohto roka bola história v podobe čítania slovenských povestí a návšteva hradu, ktorú v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene pripravilo NLC.

Úlohou detí bolo zaslať správne vyplnený pracovný list z prečítaného textu „Povesť o Hrone“ od Márie Ďuríčkovej a fotografiu navštíveného hradu. Krásne fotografie a milé slová nadšenia a záujmu o projekt boli dôkazom toho, že aj touto formou sa dá projekt realizovať. Všetky deti budú odmenené malým lesným darčekom. Veľké poďakovanie patrí pedagógom, ktorí viedli a motivovali deti,  všetkým knižniciam, ktoré pomohli deťom zapojiť sa do projektu, ale najmä rodičom, ktorí sa v tomto období stali akýmisi asistentmi učiteľov a ukázalo sa, že vedú deti k láske k prírode a potulkám za jej krásami, napríklad aj návštevami rôznych zrúcanín hradov.

Vyhodnotenie projektu sa uskutoční v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene dňa 24. júna 2020.

Projekt realizuje Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnerom š. p. LESY SR. Všetky informácie sú dostupné na

http://www.lesnapedagogika.sk https://www.facebook.com/lesnapedagogika/

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: https://web.nlcsk.org/?page_id=59.

TS Národné lesnícke centrum, Ján Lichý, foto : NLC

Pozri tiež

Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov

Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) a mesto Trnava spoločne obnovia …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *