Handlová má schválený vyrovnaný rozpočet bez veľkých investícií. O tých rozhodnú nastávajúci predstavitelia samosprávy zvolení v novembrových voľbách

Handlová má schválený vyrovnaný rozpočet bez veľkých investícií. O tých rozhodnú nastávajúci predstavitelia samosprávy zvolení v novembrových voľbách 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová bolo posledným vo volebnom období 2014-2018. Konalo sa podľa schváleného plánu zasadnutí vo štvrtok 6.decembra 2018 vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová s desiatimi bodmi rokovania. Rokovanie viedol primátor mesta Rudolf Podoba a zúčastnilo sa ho sedemnásť poslancov. Rozpočet Handlovej na rok 2019 je vyrovnaný.

Schválený Doplnok č. 5 k VZN mesta Handlová č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová počíta s navrhovanou výškou normatívov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré vznikli na základe predložených požiadaviek zástupcov škôl a školských zariadení v súlade s novelizovaným Nariadením vlády č. 668/2004 Z. z., zvýšenie platových taríf u pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.1. 2019 a určuje výšku príspevku aj pre súkromnú základnú umeleckú školu VOLCANO, nakoľko zákon určuje povinnosť mesta určiť jeho výšku, ktorá musí byť najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Príjmy z podielovej dane vo výške 2 116 527 Eur sa na základe tohto dodatku VZN rozdelia pre všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ a stravovacie zariadenia pre 2987 žiakov, resp. stravníkov. Rozpočty mestských príspevkových organizácií na roky 2019,2020,2021 (Dom kultúry, Knižnica, Plaváreň) a plány údržby opráv predložili riaditelia organizácií. Všetky poslanecký zobral na vedomie bez výhrad.

Dom kultúry Handlová (DKMH)v oblasti zamestnancov nemá navýšenie, t.j. má 11 kmeňových zamestnancova zriadené chránené pracoviská s 5 zamestnancami, Najväčšia zmena je nárast mzdových nákladov, tarifných miezd, v zmysle platnej legislatívy. Potreba príspevku od zriaďovateľa na činnosť je vo výške 309 000 Eur z toho 59 500,- Eur je výška predpokladaného transferu na kultúrne a spoločenské podujatia. Vzhľadom na skutočnosť, že DK MH je správcom budov aj v mestských častiach Morovno a Nová Lehota, navrhuje, aby sa opravy a údržba objektov väčšieho rozsahu riešili v spolupráci s oddelením výstavby MsÚ.

Rozpočet Mestskej knižnice Handlová zahŕňa predpokladané výdavky na hlavnú činnosť a príjmy z členského pre rok 2019 a je zostavený ako konzervatívny. Knižnica je v Handlovej 95. rokov, má širokú paletu služieb, v moderných priestoroch a s modernými technológiami. Ročne má 35 tis. návštevníkov a disponuje s viac ako 50 tis. knižničných jednotiek na troch pracoviskách s 5 zamestnancami. Najvyššie položky sú mzdové náklady a energie. Predpokladané výdavky na činnosť knižnice v roku 2019 sú 101 487 Eur, požadovaný príspevok od zriaďovateľa je 96 987 Eur, predpokladané vlastné príjmy, podľa cenníka služieb knižnice sú 3000 Eur. Knižnica aj v nastávajúcom roku predloží projekt na ministerstvo kultúry na nákup knižničného fondu. Novinkou je schválenie bezplatného členského pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom v Handlovej. Cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice a čitateľskej gramotnosti.

Rozpočet Plavárne mesta Handlová vychádza z koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Handlová a investorom, termínu spustenia prevádzky krytého bazéna a vonkajšieho kúpaliska, určenia výšky a výberu predpokladanej ceny vstupného a stanovenia počtu zamestnancov s ohľadom na cieľový režim prevádzky,
ktorá sa rozrastie o nové služby plavárne a kúpaliska. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z priemerného počtu dosiahnutej návštevnosti v minulosti, vstupného získaného prieskumom okolitých plavární, kúpalísk a zariadení podobného typu. Na základe tejto analýzy odhaduje prevádzka základné vstupné vo výške 5,00 Eur na dospelú osobu/deň a pre obyvateľov Handlovej uvažuje so zľavneným vstupným vo výške 2,50 Eur/deň. Plaváreň mesta Handlová bude mať v roku 2019 transfer od zriaďovateľa vo výške 220 000 Eur pri plánovanom otvorení plavárne od 1.5.2019 a vonkajšieho kúpaliska od 1.8.2019.

Asterion, n.o. – podnikateľský inkubátor má troch zamestnancov a predpokladá rovnaký počet ako aj rovnaký počet nájomcov na rok 2019. V hlavnej činnosti je predpokladaná strata vo výške 7 453 Eur, ktorú vyrovná zisk z vedľajšej činnosti. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Celkové náklady a výnosy sú vo  výške 74 608 Eur , pričom aj tento rozpočet počíta s nárastom miezd o 10 %. Organizácia by mala fungovať bez príspevku mesta, v pláne je podať projekty na zamestnanosť. Investície do opráv a údržby plánuje Asterion, n.o.v závislosti od naplnenia plánovaných hodnôt v príjmovej časti rozpočtu. V prípade pozitívneho vývoja pristúpi k výmene kotla.

Jazmín n.o. predložila vyrovnaný rozpočet vo výške 164 823 Eur, počíta však s verejným prísľubom premiéra a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dofinancovaní zákonného navýšenia miezd, ktoré je v neziskovej organizácii vo výške 18 433 Eur. Všetky rozpočtové položky sú podobné ako v roku 2018. Organizácia sa snaží získať zdroje na financovanie služieb krízovej intervencie tak, aby nezaťažovala mestský rozpočet. V pláne má len bežné prevádzkové náklady, nie rozsiahle opravy. Tento rok sa podarilo zrekonštruovať okná a dvere na zariadení.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2019 pre SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. sa vychádzalo z činnosti prevádzky za uplynulých 8 mesiacov roku 2018, stavu klientov a predpokladaného počtu a štruktúry pracovníkov na rok 2019, t.j. 50. Najväčšou položkou sú mzdové náklady navýšené v zmysle platnej legislatívy. Rozpočet organizácie je vyrovnaný a celkovo na strane výnosov a výdajov je suma 981 566 Eur. Príjmy za zriadené sociálne služby sú zariadeniu vyplácané na základe zákona o sociálnych službách podľa odkázanosti klientov z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, a poplatkov klientov za služby v zmysle schváleného Všeobecného záväzného nariadenie č. 2/2018 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová.

Za rozpočet mesta Handlová, škôl a školských zariadení na roky 2019, 2020, 2021 zahlasovalo šestnásť poslancov z prítomných sedemnástich.

Na celkových bežných príjmoch mesta vo výške 11 718 198 Eur sa podieľajú daňové príjmy vo výške 59,6%. Z celkových bežných príjmov výnos dane z príjmov fyzických osôb predstavuje 52,8 %. V rámci kapitálových príjmov počíta mesto s príjmom vo výške 241 711 Eur. Kapitálové výdavky rozpočtu mesta Handlová na rok 2019 predstavujú čiastku 876 021 Eur, čo súvisí predovšetkým so začatými investičnými akciami a projektmi, predovšetkým s projektom Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Školská s objemom vo výške 151 021 Eur, rekonštrukciou miestnych komunikácii v objeme 550 000 Eur, budovania parkovísk (ul. Mostná) vo výške 50 000 Eur a realizáciu stojísk s polopodzemnými kontajnermi na ul. Okružná vo výške 100 000 Eur. Výdavky sú naplánované vo výške 25 000 Eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre detské jasle. Celkový objem výdavkov vo finančných operáciách je vo výške 1 167 578,00 Eur na splátky istín refinančného úveru a usporiadaných záväzkov vo výške 266 879 Eur, istín úverov ŠFRB v objeme 256 617 Eur a istín načerpaného úveru na miestne komunikácie vo výške 99 996
Eur. V transakciách verejného dlhu rozpočtuje mesto kontokorentný úver vo výške 200 000 Eur. Ďalšou položkou v tejto skupine výdavkov vo výške 341 532 Eur je majetková účasť spojená s nákupom akcií spol. FIN.M.O.S, a. s. za rekonštruované verejné osvetlenie. Pokračuje sa v úhradách finančného prenájmu
služobného vozidla primátora obstaraného v r. 2016 podľa leasingovej zmluvy vo výške 2 454 Eur, ktorý končí v 06/2019. Rozpočet počíta s legislatívnou zmenou týkajúcou sa zvýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe vo výške cca 380 000 Eur. Rozpočet je schválený ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov je suma 12 333 850 Eur. Je predpokladom, že na zabezpečenie základných úloh mesta a na plnenie jeho samosprávnych funkcii v nevyhnutnom rozsahu bude potrebné v priebehu roka 2019 realizovať rozpočtové opatrenia, nakoľko rozpočet bol zostavený konzervatívne, bez veľkých investičných plánov. Hlavná kontrolórka mesta vo svojom stanovisku uviedla súlad rozpočtu so všetkými právnymi predpismi.

Hlavná kontrolórka po kontrole všetkých prijatých uznesení z ôsmych rokovaní zastupiteľstva počas roku 2018 konštatovala, že Mestské zastupiteľstvo v Handlovej neprijalo žiadne uznesenie vo forme “ MsZ ukladá“ a „MsZ žiada“. V diskusii primátor informoval, že všetky došlé faktúry v rámci projektu Kompostáreň Handlová a projektu Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v MŠ boli uhradené. Prítomných pozval na ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v pondelok 10. decembra 2018. V závere vystúpila riaditeľka Domu kultúry Jarmila Žišková s poďakovaním za doterajšiu spoluprácu súčasným predstaviteľom mesta. K poďakovaniu sa pridal poslanec Ján Spevár a primátor mesta Rudolf Podoba so želaním všetkého najlepšieho novozvoleným samosprávnym orgánom a želaním príjemného prežitia vianočných sviatkov.
Všetky materiály k rokovaniu sú zverejnené na webovom sídle mesta www.handlova.sk v časti mestské zastupiteľstvo.

zdroj a foto: TS Mesto Handlová, spracovala: Jana Paulínyová

Pozri tiež

Uplynulo desať rokov, spomeňte si s nami …

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *