Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a mobilný zber nebezpečného odpadu

Prinášame informácie z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Aj tento rok môžu obyvatelia využiť zber biologicky rozložiteľného odpadu BRO prostredníctvom pristavených veľkokapacitných kontajnerov.

„Chceme tým predísť vzniku nelegálnych skládok na periférii mes­ta, za plotmi záhrad či na brehu vodných tokov. Napriek tomu, že BRO sa časom prirodzene rozloží, takéto skládky sú nelegálne a pôsobia neesteticky,“

hovorí Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Banskobystričania majú niekoľko možností ako s takýmto odpadom naložiť.

„Vyzývame obyvateľov, aby BRO zo záhrady zhod­nocovali výhradne kompostovaním na vlastnom po­zemku, zapojili sa do zberu prostredníctvom 240 alebo 660 ­litrových odpadových nádob, odviezli ho do zberného dvora mesta v Radvani alebo ho uložili do prista­vených veľkokapacitných kontajnerov,“

dopĺňa Štúber.

V termíne od 2. do 4. 10. 2020 budú pristavené kontajnery v nasledujúcich lokalitách:  

 1. križovatka M. Rázusa a T. Vansovej
 2. Záhradná – križovatka s Tajovského ul.
 3. Astrova – koniec ul. plocha pod Azalkovou
 4. Na Graniari križ. Astrova – ihrisko
 5. A. Matušku – detské ihrisko
 6. Prof. Sáru č. 6
 7. Hviezdoslavova č. 50 – križovatka na Žltý piesok
 8. Hviezdoslavova č.35 – 39
 9. Bellušova č. 9 (k bytovke)
 10. ul. Timravy križ. s ul. Na Uhlisku
 11. Jegorovova č. 2
 12. Majerská cesta č. 21 – 23 k zastávke MHD
 13. Šalková – námestie
 14. Šalková – konečná MHD
 15. Senická cesta – konečná MHD
 16. Senická cesta – pri bývalej MŠ
 17. Iliaš – bývalý obchod
 18. Rakytovce (veža, „separáky“)
 19. Smreková (k poslednej bytovke)
 20. Kremnička (Čerešňová – zvonica)
 21. Jabloňová (koniec ulice)
 22. Podháj č. 70 (rodinné domy)
 23. Poľná č. 1 (vnútroblok)
 24. Poľná x Malachovská (za zastávku)
 25. Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom
 26. Zelená – pod oporným múrom k spodným schodom
 27. Limbová 7 – 17
 28. Mlynská (bývalý obchod)
 29. Skubín (otočka MHD)
 30. Suchý vrch – Zimná ul.

V termíne od 9.do 11. 10. 2020 budú pristavené kontajnery v nasledujúcich lokalitách:

 1. Ľ. Ondrejova – park
 2. Hlboká (obchod)
 3. Strmá (otočka MHD)
 4. Inovecká (do zákruty na chodník)
 5. Kostiviarska – Topoľová ul. – Kozie nám.
 6. Jakub – kostol
 7. Jakub – ihrisko
 8. Nový svet – otočka
 9. Uľanka – bytové domy
 10. Uľanka – kostol
 11. Uľanka – začiatok
 12. Uľanka – obchod

Jesenný mobilný zber nebezpečného odpadu

Približne jedno percento komunálneho odpadu tvorí nebezpečný odpad, ktorý v prípade uloženia na skládku môže kontaminovať životné prostredie. Mesto Banská Bystrica preto pre obyvateľov dlhodobo vytvára vhodné podmienky na jeho likvidáciu. Aj túto jeseň môžu Banskobystričania, ktorí chcú chrániť životné prostredie, odovzdať tento odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom spoločnosti DETOX s.r.o, Banská Bystrica, ktorí ho profesionálne zneškodnia.

„Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžete bezplatne odovzdať patria autobatérie a batérie, farby, lieky, motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje či olejové filtre, odpadové chemikálie, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá a rozpúšťadlá, chemicky znečistené textílie, ustaľovače, vývojky a výbojky, chemicky znečistené vody, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče či odpady s obsahom nebezpečných látok,“

hovorí Štúber. Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné od fyzickej osoby prevziať azbest. V prípade potreby preto kontaktujte spoločnosť, ktorá je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva oprávnená na nakladanie s azbestom.

Uvedené odpady, a to aj vo väčších množstvách, môžu obyvatelia mesta Banská Bystrica počas roka od pondelka do štvrtku (7:00 – 15:30 hod.) bezplatne odovzdať na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o. na adrese: Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica (smer na Iliaš/Mercury Market, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu), telefonický kontakt: 048/47 125 25. V čase mobilného zberu – 03. a 10. októbra 2020, je možné odovzdať odpad aj na prevádzke, a to v čase od 8:00 do 13:00 hod.

Podmienkou pre prevzatie odpadu je predloženie občianskeho preukazu a dodržanie aktuálnych opatrení prijatých hlavným hygienikom proti šíreniu ochorenia COVID-19 (prekrytie dýchacích ciest ochranným rúškom, dodržiavanie rozostupov, príp. iné aktuálne).

„Banskobystričanov zároveň žiadame o trpezlivosť. Nevytvárajte skládky odpadu na miestach zberu. V stanovenom termíne, prosím, počkajte na zberové vozidlo spoločnosti DETOX s.r.o. Mimo uvedených zastávok nie je možné zastaviť vzhľadom na časový harmonogram,“ dopĺňa Štúber.

 TS Mesto Banská Bystrica, Zdenka Marhefková, foto ilustr. mesto BB

Pozri tiež

Každý vek má svoje radosti, svoj humor a zvyky

Včera (rozumej 22. októbra toho roku – poznámka autora) mi doručila zhovorčivá poštová doručovateľka tučnejšiu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *