Kraj podporuje vznik nových zubno-lekárskych ambulancií a zlepšenie  vybavenia všeobecných a špecializovaných ambulancií

Do konca novembra môžu fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a prevádzkujú zdravotnú starostlivosť v kraji, žiadať o dotácie z rozpočtu kraja. Určených je na ne 100-tisíc eur ročne. Návrh dotačného VZN pre podporu zdravotníctva dnes schválilo Zastupiteľstvo BBSK.

Vo viacerých regiónoch Banskobystrického kraja je kritická situácia s nedostatkom lekárov alebo lekárov v dôchodkovom veku. Kraj sa rozhodol situáciu riešiť samostatným všeobecno-záväzným nariadením, z ktorého bude poskytovať dotácie na podporu zdravotníctva. Cieľom VZN je podpora vzniku nových ambulancií alebo zlepšenie technického vybavenia existujúcich ambulancií.

VZN na rozvoj a podporu zdravotníctva je rozdelené do dvoch častí, na ktoré bude vyčlenených rovnako po 50 tisíc eur ročne: ide o podporu vzniku zubno-lekárskych ambulancií a podporu vybavenia všeobecných a špecializovaných ambulancií.

Žiadateľ písomne požiada o dotáciu do 30. novembra spolu s predpokladaným rozpočtom a celkovými nákladmi a bude povinný spolufinancovať investíciu z vlastných alebo iných zdrojov minimálne vo výške 10%. Komisia rozdelí dotácie do 31. marca nasledujúceho roka.

Dotácia pre vznik nových zubných ambulancií je limitovaná sumou 25 000 eur na jednu ambulanciu a možno o ňu požiadať v priebehu celého roka. Prijímateľ sa musí zaviazať, že bude poskytovať zubnú starostlivosť v mieste výkonu, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá minimálne 10 rokov v rozsahu minimálne 36 ambulantných hodín týždenne.

Komisia zdravotníctva podľa situácie v zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch vyberie mestá a obce, do ktorých môže byť dotácia na zubnú ambulanciu určená. Zoznam obcí, v ktorých môže byť podporená žiadosť, bude vytvorený každý rok v priebehu januára daného kalendárneho roka.

„Napríklad v okresoch Detva alebo Revúca už samosprávny kraj nemá komu prideľovať obvody a musíme ich prideľovať do najbližších väčších miest, kde ale tiež nie je jednoduché nájsť poskytovateľa ochotného prevziať obvod a zároveň to znamená pre pacientov predĺženie vzdialenosti na dochádzanie za ošetrením v zubnej ambulancii,“

povedal vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.

Podľa aktuálnej štatistiky najviac zubných lekárov chýba v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Detva a Krupina.

O poskytnutí dotácie pre vybavenie všeobecných a špecializovaných ambulancií bude rozhodovať Komisia zdravotníctva Zastupiteľstva BBSK. Pri rozhodovaní bude zohľadňovať  pri všeobecných ambulanciách  počet  kapitovaných poistencov alebo pri špecializovaných ambulanciách počet vyšetrených pacientov ročne.

„Dotáciu je možné poskytnúť na nákup diagnostickej a inej prístrojovej techniky, ktorá skvalitní poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“

povedal vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.

TS BBSK, Marcela Glevická, foto: ek

Pozri tiež

Ján Lunter: SAD Zvolen sa vyhýba stretnutiu, kraju poslali ďalšie ultimátum

Po vypnutí prímestskej dopravy, ku ktorej dopravca Slovenská autobusová doprava Zvolen pristúpil počas posledného januárového …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *