DOTYKY S VEDOU

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici prichádza v roku 2024 s novým cyklom podujatí pod názvom: DOTYKY S VEDOU. V rámci neho má ambíciu prezentovať významné a zaujímavé osobnosti slovenskej vedy a techniky. O úspechoch slovenských vedcov ale i zastúpení a pozícii slovenskej vedy v zahraničnom výskumnom priestore je potrebné hovoriť a písať, preto knižnica verí, že ako kultúrna, informačná, zberateľská, vedecká a vzdelávacia inštitúcia bude mať na tom svoj podiel.

Knižnica prvé podujatie tohto cyklu pripravila v spolupráci s Národným lesníckym centrom – Lesníckym výskumným ústavom Zvolen a jeho Centrom excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (CE LignoSilva). Podujatie je aj súčasťou Lesníckych dní 2024 a uskutoční sa 16. apríla 2024 o 16.30 hod. v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice (Lazovná 9, Banská Bystrica) a je prístupné pre širokú verejnosť.

Ako prvú osobnosť v rámci cyklu predstaví Dr. Ing. Tomáša Buchu, ktorý získal ocenenie: Osobnosť vedy a techniky za rok 2023 za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy založením medzinárodného Centra excelentnosti LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora. Vyhlasovateľom tohto ocenenia je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a organizátorom podujatia je Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky.

Dr. Ing. Tomáš Bucha je absolventom Lesníckej fakulty, Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Od roku 1988 pôsobí na Lesníckom výskumnom ústave Národného lesníckeho centra ako vedecko-výskumný pracovník. V rokoch 2013-2019 vykonával funkciu riaditeľa Lesníckeho výskumného ústavu. Je vedúcim národnej podpornej skupiny Lesníckej technologickej platformy v Bruseli. V rokoch 2018-2019 viedol tematickú pracovnú skupinu pre lesníctvo iniciatívy krajín strednej a východnej Európy BIOEAST. V rokoch 2016 až 2021 pôsobil ako podpredseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Je autorom alebo spoluautorom 8 monografií a 40 vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science.

Dr. T. Bucha je špecialistom v oblasti diaľkového prieskumu Zeme so zameraním na monitoring a inventarizáciu lesov. V rokoch 2004-2008 pracoval ako vyslaný národný expert v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie v Ispre so zameraním na globálne mapovanie lesných zdrojov zo satelitných snímok. Aktuálne sa ako pracovník Centra excelentnosti LignoSilva orientuje aj na spracovanie obrazových záznamov z 3D skenovania dreva metódami počítačovej tomografie pre automatizovanú detekciu vnútorných znakov dreva.

V CE LignoSilva využíva jedinečný 3D tomografický skener, ktorým disponuje na svete len niekoľko spoločností. Skener umožňuje odhaliť vnútorné chyby dreva, ktoré by inak zostali neodhalené. Základným princípom počítačovej tomografie je zber a výpočtové spracovanie množstva údajov o hodnote absorpcie röntgenového žiarenia. Údaje sú získavané tak, že zdroj žiarenia (röntgenová lampa) a oproti nej sa nachádzajúce detektory rotujú okolo posúvajúceho sa predmetu záujmu, v tomto prípade guľatiny v dĺžke až do 10 m. Skener vo Zvolene je unikátny tým, že ako jediný je otvorený pre výskumné a inovačné účely a vzdelávanie. Ostatné sú umiestnené vo veľkých piliarskych prevádzkach bez možnosti prístupu. Pre lesnícko-drevársky sektor tým vzniká obrovská komplementárna výhoda využiť otvorenosť infraštruktúry na lepšie zhodnotenie dreva na Slovensku. Otvárajú sa možnosti na užšiu spoluprácu podnikateľského sektora s výskumnými organizáciami a lepšie prepojenie vertikály producent – spracovateľ dreva.

Soňa Šóky

O Národnom lesníckom centre: Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *