Medailóny vybraných oceňovaných pedagógov

OCEŇOVANIE PEDAGÓGOV – 40. ROČNÍK SOČ

PhDr. Oľga Moravčíková, Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom Drieňová 12, Banská Štiavnica

Získava ocenenie za dlhoročnú aktívnu a plodnú prácu pri výchove talentovanej a nadanej stredoškolskej mládeže a pôsobenie v odborných hodnotiacich komisiách (OHK) na Krajských a Celoštátnych prehliadkach Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Ako zástupkyňa riaditeľa pre mimoškolskú činnosť na Gymnáziu v Banskej Štiavnici sa dostala aj k práci na Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Jej úlohou, okrem iných povinností, bolo organizovať aj školské kolá tejto súťaže. V pozícii konzultantky viedla študentov v oblasti literatúry a voľného času. Viac však pomáhala pri konečných úpravách prác, aby zodpovedali požiadavkám metodiky Stredoškolskej odbornej činnosti. Neskôr sa stala členkou odborných hodnotiacich komisií na okresných, krajských a celoštátnych prehliadkach.

„A prečo som ostala v SOČ-ke doteraz? Jednoducho preto, že táto práca ma baví a obohacuje. Spoznala som veľa takto zapálených kolegov, s ktorými to ťaháme dodnes. Záleží nám na šikovných a múdrych žiakoch a ich ďalšom vývoji,“

konštatovala Oľga Moravčíková. Študenti sa podľa nej v rámci SOČ naučia pracovať s odbornou literatúrou, experimentovať, bádať, používať logické postupy, riešiť vlastné nápady, ako aj prezentovať svoje schopnosti v odborných teoretických vedomostiach  i praktických  zručnostiach. So SOČ sa študenti oboznamujú v 3. ročníku na hodinách slovenského jazyka, preto podľa jej názoru obyčajne začínajú riešiť úlohy v tomto ročníku. Sú však aj výnimky.

„Zapojenie študentov do tejto súťaže závisí od ich záujmu a ochoty vyučujúcich, ich konzultantov. Výsledkom sú práce na vysokej odbornej úrovni. Rozvoj SOČ na stredných školách závisí aj od vedenia školy, či podporí túto činnosť, vytvorí podmienky, primerane  finančne ohodnotí učiteľov, konzultantov. Často je to len morálne ocenenie, teda učiteľov dobrý pocit že pomáha nadaným študentom. Chvalabohu, že ešte takíto existujú!“ uzavrela.

PhDr. Alica Virdzeková, Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

Je ocenená za to, že od roku 1989 pracuje ako predsedkyňa okresnej komisie Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v Žiline, organizátorka okresného kola SOČ, členka krajskej komisie a odborných hodnotiacich komisií (OHK) v kraji a na Slovensku. Zároveň je aj  konzultantkou prác v odbore 13-história.

Prvýkrát sa so SOČ stretla takmer pred 40 rokmi, keď ako čerstvá absolventka Filozofickej fakulty nastúpila na svoje prvé pôsobisko v gymnáziu. Z množstva absolventov, ktorí sa zapojili do SOČ a iných dejepisných súťaží sú niektorí úspešnými právnikmi a Alica Virdzeková má aj absolventa, ktorý zostal verný  histórii, pracuje v Historickom ústave SAV a je autorom viacerých monografií. Všetci študenti aj v ďalšom štúdiu na vysokej škole podľa nej uplatnili to, čo sa naučili pri písaní SOČ. Naučili sa pracovať s odbornou literatúrou, archívnymi prameňmi, citovať použitú literatúru, urobiť si prezentáciu, prezentovať výsledky svojej práce, získali potrebné sebavedomie  a dokázali obstáť medzi inými dobrými spolužiakmi. A v neposlednom rade dostali možnosť zažiť úspech a radosť z víťazstva.

„Mimoškolská práca so študentmi si vyžaduje veľké množstvo času, ktorý ide na úkor oddychu učiteľa prípadne jeho rodiny. Myslím si, že aby to človek mohol robiť dobre, musí ho táto práca baviť. Nie vždy vynaložené úsilie prinesie momentálny úspech. Ale určite je to devíza do budúcnosti,“

zhodnotila Virdzeková. Ako zdôraznila to, čo sa študent naučí pri písaní práce, mu nikto nezoberie, sú to kompetencie, ktoré využije aj pri ďalšom štúdiu alebo v živote. A pre učiteľa je to takisto nová skúsenosť.

„Ja sama z vlastnej skúsenosti môžem povedať,  že aj žiaci ma veľa naučili, respektíve som nútená si rozširovať vedomosti, orientovať sa v novej problematike, nehovoriac o informačných technológiách a ich využití.“

Jednoznačne odkazuje všetkým kolegom, že práca s mladými ľuďmi je vzájomne obohacujúca  a je prínosom pre obidve strany.

Ing. Jozef Eperješi, Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice

Je ocenený ako jeden zo zakladateľov Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v Košiciach, konzultant a organizátor prehliadok v Košickom kraji až po celoslovenské kolo.

„Ako začínajúci odborný učiteľ elektrotechnických predmetov v roku 1975 som nemal takmer žiadne vhodné učebné pomôcky, ktoré by pomohli žiakom pochopiť elektronické a elektrotechnické obvody. Začal som teda s krúžkovou činnosťou s cieľom vyhotoviť vhodné modely elektronických učebných pomôcok. Pomocou tých kvalitnejších úspešne vstupovali vtedajší žiaci našej školy do vtedajšej súťaže technickej tvorivosti mládeže STTM a neskôr do SOČ,“

popísal Jozef Eperješi. V tej dobe to vnímal ako jednu z možností motivovať žiakov pre praktickú činnosť v elektronike a elektrotechnike a využiť vytvorené modely, panely, prístroje na názornejšiu výučbu predmetov. Najkrajšie zážitky podľa neho vznikali vtedy, keď sa im so žiakmi po dlhšom experimentovaní podarilo elektronický oživiť príslušnú učebnú pomôcku, model alebo prístroj. Viedol viacerých úspešných riešiteľov SOČ, ktorí sa dostali až do celoštátnych kôl.

„S dvomi vynikajúcimi žiakmi sme pracovali na integrovanej logike výťahu. Poslali aj zlepšovací návrh do Chrudimi v Českej republike. Dnes sú z nich úspešní inžinieri. S inými tiež úspešnejšími sme pracovali na číslicovom riadení výkonu, digitálnom meracom prístroji…“

konkretizoval niektoré príbehy. Na škole bol metodikom SOČ a v Košiciach predsedom mestskej komisie SOČ od roku 1985 až do roku 1995. V roku 1989 po rozpade SZM spolu s ďalšími pedagógmi dobrovoľníkmi iných škôl s bývalým SOU dopravným v Košiciach a tiež so SPŠ s vyučovacím jazykom maďarským zachraňovali mestskú SOČ. Prežila a v roku 1990 na celoštátnom kole v Pardubiciach mali Košice najúspešnejších riešiteľov v matematike, v chémií  a v elektrotechnike.

„Počas môjho „riaditeľovania“ sme na škole mali niekoľko krajských prehliadok SOČ a dokonca v roku 2002 aj celoštátnu prehliadku – 24.ročník. V školskom roku 2018/2019 budeme organizovať na našej škole 41. ročník celoštátnej prehliadky SOČ,“

dodal. Na škole, kde je riaditeľom aktívnu konzultačnú činnosť SOČ v elektrotechnických a elektronických  odboroch prebrali majstri. Ako tvrdí, touto činnosťou SOČ odborne rastie nielen žiak, ale aj pedagóg.

Ing. Stanislav Hlavna,  Stredná odborná škola Bystrická 4, Žarnovica

Získava ocenenie za dlhoročnú aktívnu a plodnú prácu pri výchove talentovanej a nadanej stredoškolskej mládeže a pôsobenie v odborných hodnotiacich komisiách (OHK) na Krajských a Celoštátnych prehliadkach Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Do Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) sa zapája od roku 1979, keď po skončení vysokej školy začal pôsobiť v SOU nábytkárskom Topoľčany. V tej dobe spolupracoval so západoslovenskou komisiou SZM pre mládež, ktorej bol členom a ktorej aktivitou bol tiež rozvoj SOČ.

„Túto aktivitu sme mali všetci veľmi radi, vzhľadom na to, že sme pôsobili v školstve. Veľa sme cestovali po kraji  a podporovali jej rozvoj vo všetkých školách kraja a osobne sme viedli žiakov v prácach,“

spomína Stanislav Hlavna. V roku 1986 sa dostal do celoštátnej komisie SOČ v oblasti učebné pomôcky kde pôsobí dodnes. Najväčším zážitkom v tejto práci je podľa neho určite každoročne zažiť vystúpenie žiakov pri obhajobách skutočne svojich prác a stretnutie s kolegami z ostatných komisií, ktorí dnes tvoria jednu veľkú rodinu.

„Nepamätám si už tých mnohých výborných riešiteľov, ale veľmi ma teší, že mnohí sú kolegovia v školách a dokonca aj v komisiách SOČ. Každý riešiteľ od najnižších kôl je víťazom nad svojou pohodlnosťou a to som si vždy vážil a keď prejde do vyšších už treba iba zložiť klobúk,“

dodal.  Domnieva sa, že za to, že SOČ neskončila po období chvíľkového nezáujmu treba poďakovať všetkým organizačným pracovníkom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a všetkým priateľom tejto súťaže, na čo je osobne hrdý. Podľa jeho názoru si zasluhuje, aby trvalo pokračovala a je  rád, že i keď osobne končí, jeho miesto už zaujíma aktívny mladý „sočkár“, ktorý chce pokračovať.

PaedDr. Marta Kvasňovská, Spojená katolícka škola, o.z. Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda

Je ocenená za dlhoročnú aktívnu zainteresovanosť v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). 22 rokov pracuje ako členka krajskej komisie (KK) SOČ, 15 rokov ako členka CP SOČ. Pôsobí ako metodička, konzultantka a vedie žiakov pri riešení prác SOČ najmä v odbore geografia.

V SOČ začínala podobne ako ďalší oceňovaní pedagógovia hneď na začiatku svojej profesijnej kariéry, asi rok po skončení vysokoškolského štúdia a nástupe do zamestnania. K spolupráci ju oslovil vtedajší kolega s tým, že je dobré, ak sa žiaci zapájajú do rôznych súťaží.

„Keďže som človek, ktorý veľmi nehovorí „nie“ , tak som sa nechala presvedčiť, ale pod podmienkou, že sa tomu nebudem venovať dlho a trvá to už viac ako 20 rokov,“

povedala s úsmevom. Z úspešných absolventov, riešiteľov SOČ si spomína napríklad na žiačku, ktorá v súčasnosti pôsobí ako neurobiologička na  Univerzite Karlovej  v Prahe , kde je členkou výskumného tímu. Ďalší žiak pôsobí ako programátor v nadnárodnej firme v Českej republike a iný sa uplatnil ako programátor v IT firme, ktorá sa venuje vývoju antivírusových programov. Čo sa týka prínosu SOČ pre žiakov a ich rozvoj je, ako tvrdí, neoceniteľný.

„Podľa ich  vlastného vyjadrenia je to úžasná skúsenosť. Podnetné je to, že sa naučia pracovať s literatúrou a rôznymi zdrojmi informácií, naučia sa informácie vyberať a triediť, zostavovať dotazníky, zlepšia si počítačové zručnosti a v neposlednom rade je to pre mnohých príležitosť, ako prekonať samých seba a vystúpiť pred pomerne veľkým auditóriom. Práve toto ich posúva dopredu v tom, že sú odvážnejší, otvorenejší a priamejší v komunikácii,“

popísala Kvasňovská. To je zároveň, ako sama hovorí, aj jej odkaz učiteľom, aby oslovovali žiakov, pretože majú veľa záujmov a schopností, len akoby sa báli prejaviť sa. Využiť šancu a príležitosť môže každý, minimálne v rámci nižších kôl súťaže. Učiteľom tiež pripomína, že sa netreba nechať odradiť, pretože študenti začínajú s obrovským nadšením, ktoré ale pomerne rýchlo opadne a potom je na učiteľovi, aby nepoľavil  v podpore a povzbudzovaní aj keď je to náročné a svojim spôsobom unavujúce.

„Ja osobne som vďačná za možnosť pracovať so študentami v rámci SOČ a aj napriek ťažkostiam, ktoré sú niekedy s touto prácou spojené, by som chcela pokračovať aj naďalej,“ uzavrela.

Tomáš Kurtanský, ilustr. foto tasr

Pozri tiež

Pozvánka: Februárová Bystrická hodinka

Vo štvrtok 20. februára sa v Národnom dome uskutoční tradičná Bystrická hodinka, na ktorej sa bude …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *