Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov

Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu kombinácie lesníctva a poľnohospodárstva. Táto kombinácia, dnes označovaná ako agrolesníctvo, by mala byť normálnou súčasťou hospodárenia – má totiž maximalizovať celkovú produktivitu krajiny.

O agrolesníctve sa na Slovensku takmer nevie, ale v dávnejšej minulosti boli tieto systémy hojne využívané. Kombinované systémy hospodárenia však z našej krajiny postupne ustúpili. Napriek tomu dreviny ako súčasť agrolesníckych systémov významne prispievajú k zlepšeniu pôdnej štruktúry, k ochrane poľnohospodárskej pôdy pred eróziou a významným spôsobom zvyšujú biodiverzitu všetkých druhov organizmov v krajine. Agrolesníctvo má obrovský potenciál zmierňovať emisie uhlíka, pomáha zadržiavať vodu v krajine, čím sa zabraňuje suchám a povodniam pri prívalových dažďoch a celkovo zmierňuje klimatické extrémy. Výhodou intenzívnejšieho využívania drevín v agrolesníckych systémoch je aj schopnosť stromov sprístupňovať minerály z väčších hĺbok a dostávať ich na povrch vo forme rozkladajúcich sa listov. Rovnako má agrolesníctvo veľký potenciál udržiavať alebo zvyšovať výnosy a tým dokáže maximalizovať celkovú produktivitu krajiny. Kombinované agrolesnícke systémy sú 1,2 až 1,6-krát produktívnejšie ako čisto poľnohospodárske alebo čisto lesnícke. Dreviny môžu byť umiestnené vo vnútri parciel, na ktorých sa realizuje poľnohospodárska produkcia alebo na okrajoch polí.

Začiatok novodobého vytvárania odborného zázemia pre agrolesníctvo na Slovensku iniciovali pracovníci Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktorí patria medzi lídrov venujúcich sa tejto problematike. Ako jediní z celého Slovenska sa pravidelne zúčastňujú európskych agrolesníckych konferencií, čo viedlo k nadviazaniu medzinárodných spoluprác.

Novodobej obnove agrolesníckych systémov na Slovensku pomáha fakt, že pojem „agrolesníctvo“ bol zakomponovaný do viacerých strategických materiálov pripravených rezortom životného prostredia. Agrolesníctvo je súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a bude výrazne podporované aj v nasledujúcom programovacom období v rokoch 2021 – 2027. Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v krátkej dobe budú aj na Slovensku oblasti, kde sa agrolesnícke systémy stanú efektívnym systémom pre poľnohospodársku produkciu.

Tento staronový systém hospodárenia zaujal predstaviteľov mesta Trnava a po viacerých predchádzajúcich spoločných projektoch s Národným lesníckym centrom sa rozhodli uzatvoriť Memorandum o spolupráci, ktoré podpísal primátor mesta Trnava JUDr. Peter Bročka, LL.M. a generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra vo Zvolene Ing. Peter Balogh, PhD. Prostredníctvom tohto memoranda sa bude rozvíjať aktívna spolupráca v rámci projektov transformácie veľkoplošných monokultúrnych systémov hospodárenia na agrolesnícke systémy a manažment drevín v lesných porastoch, agrolesníckych systémoch a ostatných prvkoch zelenej infraštruktúry. Rovnako sa bude hodnotiť zdravotný stav a vplyv biotických a abiotických škodlivých činiteľov na dreviny v intraviláne a extraviláne mesta Trnava.

Je veľmi žiadúce, aby mala samospráva záujem zmeniť systémy hospodárenia na poľnohospodárskej pôde patriacej mestu, pričom počíta aj s vytvorením agrolesníckych systémov. Dreviny viac nemusia byť iba ozdobou či vetrolamom, ale musia sa vrátiť do poľnohospodárskej krajiny v plnej miere a mali by byť normálnou súčasťou hospodárenia.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).
Zdroj a foto: TS Národné lesnícke centrum

Pozri tiež

Celoslovenská kampaň – LES UKRYTÝ V KNIHE oslavuej 10-te jubileum

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) projekt LES …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *