Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica vznikol vďaka podnetom obyvateľov i športových klubov

Významnou súčasťou mesta pod Urpínom je šport. Dôkazom je mnoho úspešných športovcov, športových klubov, jednotlivcov i športových kolektívov. V roku 2017 sa Banská Bystrica hrdila titulom Európske mesto športu, v júli 2022 sa stane dejiskom najväčšieho medzinárodného športového podujatia Európskeho olympijského  festivalu mládeže EYOF.  Mesto olympijských víťazov nezaháľa v žiadnom smere.  Aj preto v tomto období finalizuje strategický dokument, ktorý stanovuje ďalšie smerovanie rozvoja Banskej Bystrice v oblasti športu do roku 2027.

Pre potreby spracovania Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica boli do procesu zapojení nielen obyvatelia, ale aj športové kluby, školy a inštitúcie, akademická obec, poslanci mestského zastupiteľstva i odborné komisie pri MsZ. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkovo 471 Banskobystričaniek a Banskobystričanov, 200 žien a 271 mužov. Ak predpokladáme, že rodičia prezentovali súčasne preferencie svojich detí, celkový kumulatívny počet respondentov predstavoval cca 1 144 osôb. Dotazník vyplnilo ďalších 60 inštitúcií, škôl, športových klubov či poslancov.

V roku 2017 bola Banská Bystrica Európske mesto športu. Aj vďaka tomu sme získali postrehy obyvateľov, ale aj športových klubov, čo im v našom meste chýba. Na základe ich potrieb sme spustili rozsiahlu obnovu športových areálov základných škôl, budovanie športovísk a revitalizáciu športovej infraštruktúry, dnes už aj s ohľadom na blížiacu sa mládežnícku olympiádu. V koncepcii, ktorú sme vytvorili sú definované krátkodobé a strednodobé ciele, ktoré by sme sa mali pokúsiť v ďalšom období naplniť. Mestu dáva zároveň návod ako pristupovať k potrebám nielen najmasovejších výkonnostných športov, ale aj ďalších amatérskych športov,  ktoré tiež predstavujú významnú športovú základňu Banskej Bystrice,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Medzi užitočné informácie spracovanej analýzy patria napríklad športovo najaktívnejšie vekové skupiny a ich potreby, odporúčané a neodporúčané športy pre deti, aké športy rozvíjať pre seniorov, preferencie v rámci SR a preferencie obyvateľov Banskej Bystrice, analýza dopytu po športových službách podľa mestských častí, veku a pohlavia, nové trendy v športe a ich porovnanie s naším mestom.

Názory a podnety získané v prieskume týkajúce sa športovej infraštruktúry budú slúžiť   pri pasportizácii športovej infraštruktúry na území mesta, ktorú pripravujeme v spolupráci s príspevkovou organizáciou  ZAaRES. Následne  bude zapracovaná do digitálnej mapy mesta. Analýza bude zároveň komunikovaná aj s koordinačným tímom projektu Zelené sídliská. Ďalším výstupom a pripravovaným materiálom bude vyhotovenie databázy aktívnych športových klubov a združení, ktorý zverejníme na webe mesta,“

dopĺňa Dana Cibuľková, vedúca oddelenia športu.

Aktuálne je dokument v pripomienkovom konaní príslušných komisií. V prípade záujmu je možné zasielať ďalšie postrehy koordinátorke športovej koncepcie Dane Cibuľkovej na e-mail: dana.cibulkova@banskabystrica.sk v termíne do 20. októbra. Dokument Koncepcia rozvoja športu mesta Banská Bystrica nájdete na webe mesta.

Mesto Banská Bystrica spracovalo  návrh Koncepcie  rozvoja športu mesta Banská Bystrica na obdobie do roku 2027. Koncepcia  predstavuje strednodobý plánovací dokument vypracovaný v zmysle  Zákona  o športe č. 440/2015 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Koncepcia bola vypracovaná v súlade s Bielou knihou o športe, Oznámením Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov ꟷ Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe  a ďalšími významnými dokumentmi v oblasti športu. Návrh koncepcie je výsledkom analýzy demografie a potrieb odbornej a laickej verejnosti s prepojením na Územný plán mesta Banská Bystrica.  Podpora rozvoja športu sa uskutočňuje v súlade  s PHSR,  Koncepciou rozvoja športu mesta z roku 2010,  Analýzou dopadu EMŠ 2017 na mesto a  Záverečnou  správou EMŠ 2017. Nadväzuje na  viacročný rozpočet mesta a  plán investícií.

 

TS Mesto BB, ( Zdenka Marhefková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *