Nezabúdajme, že október je mesiac úcty k starším

,,Mladí sa tešia z chvály starších, starší však z úcty, ktorú im preukazujú mladí.“

Prodikos z Keos

 1.októbrom, ktorý Valné zhromaždenie OSN v roku 1990 vyhlásilo za „Medzinárodný deň starších“, sa začal „Mesiac úcty k starším“ s cieľom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí v spoločnosti.

Sami dobre vieme, že dôležitú úlohu v starobe zohráva kvalita života, sociálne kontakty a sociálne prostredie, samotný postoj seniora, ale aj fyzická sebestačnosť. Nedostatok sociálnych kontaktov a odkázanosť na pomoc druhých môže viesť starších ľudí k sociálnej izolácii a môže v nich dokonca vzbudzovať množstvo negatívnych pocitov a depresívnych nálad. Aj s odchodom do dôchodku sa častokrát cítia nepotrební nielen pre rodinu, ale i pre celú spoločnosť.

,,Preto vážme si starších! Za veľa im vďačíme, mnohému nás naučili. Aj vďaka nim sme tam, kde sme. Venujme sa im tak, ako sa venovali oni nám, keď sme boli malí a vtedy, keď sme to najviac potrebovali. Dajme im pocítiť, že ich stále potrebujeme, kým sú tu ešte s nami,“

zdôraznila PaedDr. Michaela Ondirová z oddelenia stratégie rozvoja a vzdelávania RÚVZ BB.

Podľa aktuálnych štatistických údajov ŠÚ SR žije na Slovensku  viac ako 1 milión obyvateľov nad 60 rokov a starších ako 90 rokov je viac ako  4 000 ľudí. Priemerný vek obyvateľstva SR sa do roku 2060 zvýši o 9 rokov. Slovensko sa tak v priebehu necelých 50 rokov zmení z jednej z najmladších krajín EÚ (v súčasnosti je 3. najmladšou krajinou po Írsku a Cypre) na jednu z najstarších (v roku 2060 bude mať v EÚ28 staršie obyvateľstvo od Slovenska len Portugalsko) krajín.

Pri tejto príležitosti oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB ponúka seniorom bezplatné vyšetrenie lipidového profilu, meranie tlaku, vyšetrenie hladinu cukru v krvi, meranie výšky a zistenie aktuálnej hmotnosti. Záujemcovia sa môžu do poradne zdravia objednať telefonicky na čísle 048 – 4367 440, 422 alebo elektronicky na poradna.zdravia@vzbb.sk. Rovnako sú pre nich k dispozícii na webovej stránke a facebookovom profile RÚVZ BB edukačné materiály zamerané na vhodnú pohybovú aktivitu a prevenciu úrazov, ktoré sa budú priebežne dopĺňať o cyklus rád  zameraných na zlepšenie telesného a duševného zdravia v staršom veku.

Edukačné zdravotno-výchovné materiály: https://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/zdrav_vych_materialy.php

Cvičenia pre seniorov: https://www.facebook.com/pg/bmcsav/videos/

Stravovanie seniorov: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4684:stravovanie-seniorov-spoznajte-zasady-zdravej-vyivy-navrhy-jedalnikov-a-kucharka-s-receptami&catid=106:aktualne

TS RÚVZ, Michaela Ondirová, foto. archív red.

Pozri tiež

Slovenská republika potrebuje užšiu spoluprácu s ázijskými krajinami

„Posledné desaťročia sa vyznačujú postupným presunom geopolitického a ekonomického ťažiska svetovej politiky do indicko–pacifického regiónu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *