Nové zmeny v sociálnych zákonoch v roku 2016

Prinášame Vám prehľad zmien, ktoré budú vzniknú od 1. januára 2016

 •  zvýši sa materské zo súčasných 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Automaticky sa bude zvyšovať materské aj tým poistenkám alebo poistencom, ktorým nárok vznikol pred 1. januárom 2016 a bude trvať aj po 31. decembri 2015. Ak dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2015, bude maximálne materské vo výške 918,20 eura pri 31-dňovom mesiaci a 888,60 eura pri 30-dňovom mesiaci
 • prijatím zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave vzniká od januára 2016 nová skupina zamestnancov – vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl SR a nová skupina poistencov štátu – vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy
 • v prípade záložníkov sa rozšíri okruh zamestnancov na účely dôchodkového poistenia o fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl SR. Dôchodkové poistenie takémuto zamestnancovi vzniká od prvého dňa výkonu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl SR a zaniká dňom skončenia pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl SR
 • zamestnávateľ, ktorým je v tomto prípade príslušný vojenský útvar, prihlasuje a odhlasuje takéhoto zamestnanca do a z poistenia, vykazuje a platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity
 • z dôvodu zabezpečenia dôchodkového poistenia pre vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozšíri skupina poistencov štátu aj o vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy sa stane tzv. poistencom štátu len za predpokladu, že už nie je povinne dôchodkovo poistený a nebol mu priznaný invalidný dôchodok. Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy nemajú oznamovacie povinnosti, čiže nepodávajú tlačivo Registračný list FO – prihláška/odhláška. Poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za týchto poistencov štátu bude uhrádzať Ministerstvo obrany SR
 • ak vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy pri výcviku alebo plnení úloh denného režimu, alebo vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl SR utrpí poškodenie na zdraví v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bude mať po splnení zákonných podmienok nárok na úrazové dávky.
 • od 15. decembra 2015 platí nová odvodová úľava pri zamestnávaní osôb z najmenej rozvinutých okresov. Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov pred vznikom pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov definovaných podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť poistné len na úrazové poistenie a garančné poistenie za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov. Podmienkou poskytnutia úľavy je, že ide o vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a že zamestnanec má trvalý pobyt v okrese, kde miera nezamestnanosti presahuje stanovené hranice. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
 • pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré vznikli v roku 2015, je hraničná suma 552,08 eura. Pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré vznikajú v roku 2016, je hraničná suma 574,86 eura
 • nárok na vyrovnávací príplatok má poberateľ slovenského starobného dôchodku, ktorému sa vypláca aj český starobný dôchodok. Nárok vzniká od 1. januára 2016 a po splnení zákonom stanovených podmienok. Vyrovnávací príplatok má zabezpečiť, aby úhrnná suma slovenského a českého starobného dôchodku dosiahla sumu, ktorá by poistencovi patrila za všetky obdobia poistenia. Nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období trvania nároku na výplatu slovenského a českého starobného dôchodku, a to dovtedy, kým suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu
 • sociálna poisťovňa bude od 1. januára 2016 opätovne priznávať pozostalostný dôchodok tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Nová právna úprava zjednocuje podmienky nároku na pozostalostné dôchodky vdov a vdovcov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004 s tými, ktorí ovdoveli po 31. decembri 2004. Nárok na pozostalostný dôchodok a jeho výplatu sa po 31. decembri 2015 obnoví postupne splnením zákonom stanovenej podmienky tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Vdovám a vdovcom, ktorí tieto podmienky už splnili, sa výplata dôchodku uvoľní od 1. januára 2016. Žiadosť o vdovský alebo vdovecký dôchodok bude možné podať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu po 1. januári 2016. O žiadosti rozhodne Sociálna poisťovňa podľa zákona najneskôr do šiestich mesiacov od jej podania a dôchodok prizná odo dňa vzniku nároku
 • príspevok športovému reprezentantovi je nová štátna sociálna dávka k jeho dôchodku. K podmienkam nároku patrí získanie akejkoľvek medaily na olympiáde, paralympiáde, deaflympiáde, majstrovstvách sveta alebo získanie zlatej medaily na majstrovstvách Európy ako športový reprezentant SR, Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. K podmienkam patrí tiež štátne občianstvo SR, trvalý pobyt alebo bydlisko na území SR, alebo bydlisko na území iného členského štátu Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežactva alebo Švajčiarskej konfederácie, nepoberanie podobného príspevku zo zahraničia, dovŕšenie dôchodkového veku podľa právnych predpisov SR a uplatnenie si nároku na dôchodkovú dávku v SR zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, z výsluhového zabezpečenia alebo zo starobného dôchodkového sporenia.
 • po zmenách v predošlých rokoch pri práci dohodárov nenastávajú v oblasti práce na akúkoľvek formu dohody vo vzťahu k sociálnemu poisteniu nateraz žiadne zmeny. Za zamestnancov na dohodu odvádza poistné na sociálne poistenie zamestnávateľ tak ako doteraz. Študenti budú mať naďalej výnimku z platenia odvodov, ak ich príjem nepresiahne 200 eur mesačne a oznámia to zamestnávateľovi. Aj v roku 2016 majú právo určiť si jednu takúto dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia
zdroj a ilustračné foto: tasr

Jeden komentár

 1. vyška vyrovnávacieho príplatku pre dochodcom poberaelia ceskej aj slovenské dôchodky od čoho zavysi vyška priplatku dakujem Kertesz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *