Novembrové mestské zastupiteľstvo bude aj o mestských častiach, výboroch, rušení ÚHA, dotáciách či participatívnom rozpočte

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici sa budú na jeho 7. zasadnutí v utorok 3. novembra 2015 venovať niekoľkým zaujímavým a dôležitým témam.

Dotácie podľa upravených pravidiel a 1,50 eur na obyvateľa pre Výbor mestskej časti

Jednou z najdôležitejších tém bude zmena Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií. Cieľom spracovania nového znenia návrhu je najmä systémovo nastaviť dotačnú podporu mesta Banská Bystrica, eliminovať duplicitné financovanie z rozpočtu, či zavedením formy priamej dotácie podporiť nosné podujatia priamo dotáciou v rozpočte, o ktorej budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu. S tým budú nepriamo aj iné formy podpory ako je participatívny rozpočet, prenájmy priestorov mesta Banská Bystrica, daň za zaujatie verejného priestranstva, alebo štatút výborov mestských častí. Jednou z navrhovaných zmien je tiež návrh na zmenu výšky dotácie VMČ na pôvodných 1,50 eur na obyvateľa. Táto suma bola v roku 2013 znížená na 1,25 eur z dôvodu alokovania prostriedkov pre financovanie projektov z participatívneho rozpočtu. ten by mal po novom byť financovaný priamo z riadneho rozpočtu mesta.

Financovanie Výborov podľa rámcového plánu a vyčlenenie prostriedkov na financovanie rozvoja územia

Práve zmena Štatútu výborov mestských častí a občianskych rád bude ďalšou témou utorňajšieho zasadnutia. Dôvodom predloženia návrhu je podľa dôvodovej správy najmä zámer vedenia mesta zmeniť spôsob financovania Výborov a spôsob zabezpečovania financovania rozvoja územia jednotlivých mestských častí na základe požiadaviek Výborov vychádzajúcich z aktuálnych a prioritných potrieb obyvateľov príslušných mestských častí. Štatút výborov v mestských častiach a občianskych rád stanovuje výšku finančných prostriedkov na financovanie VMČ, ktoré VMČ získa buď formou dotácie alebo finančného príspevku. Spôsob poskytovania dotácii presne upravuje návrh nového VZN o poskytovaní dotácii. Výbory tak budú po novom financované v dvoch rovinách – formou príspevku na základe predloženého rámcového plánu rozvoja územia a formou dotácie podľa rámcového plánu podujatí v danom roku.

Tretí ročník participatívneho rozpočtu zrejme čakajú zmeny

Vedenie mesta na poslednú chvíľu predloží poslancom tiež návrh zmeny Štatútu participatívneho rozpočtu. Zmeny vyplynuli zo skúseností nadobudnutých počas nultého a prvého ročníka participatívneho rozpočtu a základné zmeny v procese participatívneho rozpočtovania boli navrhnuté členmi Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu a pripomienkované pracovnou skupinou poslancov a zamestnancov mesta. Obsahom materiálu je právna úprava jednotlivých fáz procesu a tiež zriadenie a vymedzenie postavenia a úloh Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu ako poradného a kontrolného orgánu. Keďže nie všetci poslanci považujú tento nástroj občianskeho zapojenia sa do správy vecí verejných za šťastný, tak ako tomu bolo v minulosti, dá sa očakávať opäť zaujímavá diskusia k tejto téme.

Vznik nových mestských častí na verejnom zhromaždení s obyvateľmi

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici zriadilo v marci tohto roku Dočasnú komisu pre zmenu územného členenia mesta. Komisia na svojich zasadnutiach riešila potrebu zosúladenia územného členenia mesta so súčasným stavom osídlenia, historických daností a počtu obyvateľov v území, na základe čoho boli predložené návrhy na zmenu územného členenia nasledovne, o ktorých sme vás už informovali. Jedná sa o vytvorenie dvoch nových mestských častí – Fončorda a Pršianska Terasa a vykonanie zmien hraníc dotknutých mestských častí – Kráľová a Radvaň. Podľa zákona o obecnom zriadení však musí mesto zvolať verejné zhromaždenie a na ňom návrh nového názvu prerokovať s obyvateľmi dotknutej obce alebo jej časti. Pokaľ poslanci návrh schvália, verejné zhromaždenie sa uskutoční 3. decembra 2015 o 16. hodine vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Útvar hlavného architekta možno po 50 rokoch končí

Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie ÚHA mesta Banská Bystrica a začlenenie činnosti tejto organizácie do oddelenia územného plánovania a bytovej politiky mestského úradu predkladá primátor mesta Ján Nosko. Podľa Dôvodovej správy je hneď niekoľko dôvodov na tento krok. Predložený je podľa nej najmä za účelom zjednotenia postupov samosprávy mesta pri obstarávaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja oblastí života mesta, obstarávania a schvaľovania programov rozvoja bývania, vydávaní záväzných stanovísk k začatiu investičnej činnosti s cieľom zvýšenia racionalizácie, odbornosti a transparentnosti činností organizačných útvarov mesta, ktoré budú tieto činnosti vykonávať. Mohlo by to znamenať, že sú zároveň spočítané dni Ľubomíra Kelemana vo funkcii hlavného architekta mesta a jeho kompetencie by mohli v budúcnosti prejsť na súčasného vedúceho Oddelenia územného plánovania a bytovej politiky Vladimíra Letovanca.

Štvrtá zmena rozpočtu

V navrhovanej 4. zmene rozpočtu na rok 2015 sa počíta napríklad so zvýšením výdavkov na projekt výmeny energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v meste a to hneď o 545 tisíc eur, či vyčlenením 64 tisíc eur na nákup troch vozidiel strednej triedy pre potreby Mestského úradu. Dôvodom je výmena a doplnenie prestarnutého vozového parku. Jeho súčasťou je napríklad viac ako 10-ročný Volkswagen Passat pre potreby primátora, ktorý je v súčasnosti už nepojazdný. Zároveň ale návrh počíta s navýšením príjmov z podielových daní o 400 tisíc eur v súlade s prognózou Ministerstva financií.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok 3. novembra 2015 od 14. hodiny vo Veľkej sieni Mestského úradu a je verejné. Jeho priebehu aj jednotlivým témam sa budeme bližšie venovať.
(pef)

Pozri tiež

Hlavným kontrolórom mesta Banská Bystrica sa stal Ján Šabo, jeho plat bude 2357 eur 

Novým hlavným kontrolórom mesta Banská Bystrica na najbližších šesť rokov sa v utorok na zasadnutí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *