Odpoveď primátora Jána Noska na otvorený list k pripravovanej vojenskej prehliadke pri príležitosti osláv 75. výročia SNP

Vážení signatári, sme radi, že vo svojom otvorenom  liste oceňujete snahu mesta minimalizovať dopady osláv SNP  spojených so slávnostnou vojenskou prehliadkou na život obyvateľov Banskej Bystrice.

V reakcii na Váš otvorený list dovoľte konštatovať, že tak, ako vnímam obavy Občianskej platformy, zároveň registrujem pozitívnu spätnú väzbu zo strany širokej  verejnosti, ktorá sa teší na dôstojné oslavy 75. výročia SNP v našom meste. V tejto súvislosti považujem za dôležité upozorniť, že mesto Banská Bystrica nie je organizátorom osláv ani oficiálnej vojenskej prehliadky a preto považujem za vhodnejšie adresovať Váš otvorený list organizátorom, t.j. Ministerstvu kultúry a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky. Napriek uvedenému si dovoľujem k Vašim požiadavkám poskytnúť stanovisko:

–  PLATFORMA Nie v našom meste:  žiadame neodkladnú komunikáciu obsahu a rozsahu vojenskej prehliadky a obmedzení v meste pred (nácvik prehliadky) aj počas osláv SNP smerom k širokej verejnosti prostredníctvom čo najväčšieho počtu a rôznorodosti mediálnych kanálov:

Mesto Banská Bystrica: V najbližších dňoch bude sfinalizovaný a kompetentnými  inštitúciami schválený dopravný projekt organizácie osláv SNP  a vojenskej prehliadky, z ktorého budú zrejmé všetky dopravné obmedzenia. Tie budú následne bezodkladne zverejnené, aby sa obyvatelia i návštevníci nášho mesta mohli v dostatočnom časovom predstihu pripraviť na dočasné zmeny.

Po dohode mesta Banská Bystrica a organizátorov prebehne rozsiahla celoslovenská informačná kampaň k oslavám SNP, realizovaná v celoštátnych médiách, vrátane vydania samostatných „Povstaleckých novín“ informujúcich o význame SNP, o priebehu osláv  a súvisiacich dopravných obmedzeniach. Tieto noviny budú distribuované do všetkých poštových schránok obyvateľov Slovenska, vzhľadom na  očakávanú vysokú účasť návštevníkov z celého Slovenska.

–  PLATFORMA Nie v našom meste: žiadame  vypracovanie nezávislého odborného posudku alebo predloženie relevantného dokumentu, či prehliadka pri plánovanom technickom zabezpečení môže poškodiť cestnú komunikáciu č. 66/1, vrátane napájajúcich sa mostov (Národná a Kapitulská ulica) a kanalizačných vpustov, s odhadnutím doby potrebnej na prípadné opravy po vojenskej prehliadke a vyčíslením rizika nutnosti týchto opráv.

Mesto Banská Bystrica: Cesta I/66 nie je ani v správe, ani vo vlastníctve  mesta Banská Bystrica,  a preto vypracovanie odborného posudku zo strany mesta nie je možné. Samospráva totiž  nemôže investovať  do projektovej dokumentácie ciest a komunikácií, ktoré nie sú v jej vlastníctve. Mesto Banská Bystrica o vypracovanie takéhoto podkladu požiada Slovenskú správu ciest ako správcu uvedenej cesty.

– PLATFORMA Nie v našom meste:  žiadame uzavretie Memoranda medzi mestom Banská Bystrica a organizátormi vojenskej prehliadky o znášaní a bezodkladnom odstránení akýchkoľvek následných obmedzení pre obyvateľov mesta, ak vzniknú v dôsledku vojenskej prehliadky počas osláv SNP.  

Mesto Banská Bystrica: V snahe dosiahnuť právnu relevanciu by bolo vhodné  uzavrieť Memorandum medzi správcami a vlastníkmi ciest, na ktorých sa bude vojenská prehliadka realizovať  a organizátormi vojenskej prehliadky. V prípade cesty I/66 by šlo o memorandum medzi  Slovenskou správou ciest  a organizátorom podujatia, v prípade cesty R1 by to bola Národná diaľničná spoločnosť. Požiadavka občianskej platformy NIOT, aby sa uzavrelo  Memorandum medzi mestom Banská Bystrica a organizátormi vojenskej prehliadky nemá žiadnu právnu relevanciu.

– PLATFORMA Nie v našom meste:  žiadame predloženie oficiálneho podrobného rozpočtu osláv, a to ako v štádiu prípravy, aj samotného priebehu osláv a prípadných následných vynútených nákladov. Na toto podujatie budú použité verejné prostriedky, preto chceme, aby občania (a to nielen mesta Banská Bystrica) boli informovaní, aké náklady si vyžiadajú tohtoročné oslavy SNP.

Mesto Banská Bystrica: Oficiálny rozpočet osláv 75. výročia SNP je zverejnený  na web stránke Úradu vlády  Slovenskej republiky od marca 2019. V prípade záujmu  o zverejnenie podrobnejších informácií je potrebné obrátiť sa priamo na organizátora podujatia, pretože mesto Banská Bystrica žiadnymi detailnejšími informáciami týkajúcimi sa rozpočtu nedisponuje.

V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že mesto Banská Bystrica víta rozhodnutie Vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého budú finančné prostriedky vyčlenené nielen na samotnú  prípravu a priebeh osláv 75. výročia SNP, ale najmä na rekonštrukciu  Múzea SNP, na rekonštrukciu Pamätníka v Nemeckej a úpravu areálu Múzea SNP v Banskej Bystrici.   Tento krok vnímame pozitívne aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, keďže Múzeum SNP patrí medzi najnavštevovanejšie  pamiatky  v našom meste.

Vážení signatári, faktom je, že Mesto Banská Bystrica počas prípravy osláv výročia SNP prejavuje maximálnu súčinnosť, s cieľom prispieť k príprave dôstojného podujatia, s rešpektovaním všetkých špecifík, ktoré sa k významným oslavám tohto rozsahu viažu.

Podobne ako organizátori pripravovaného podujatia, aj Mesto Banská Bystrica sa hlási k odkazu SNP a sme presvedčení,  že spoločné úsilie všetkých  povedie k úspešnému a dôstojnému priebehu osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici.

TS: Monika Pastuchová, ilustračné foto: redakčné

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *