Podpis Memoranda o porozumení UMB so spoločnosťou IBM

Dňa 20. marca 2019 podpísal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a konateľ spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r.o. a IBM International Services Centre s.r.o. (IBM) dôležitý dokument – Memorandum o porozumení, ktorého účelom je vytvoriť zmluvný rámec pre spoluprácu  a podmienky pre rozvoj vzájomne prospešného vzťahu medzi vzdelávacou inštitúciou UMB a IBM.

Memorandum o porozumení medzi IBM a UMB je výsledkom dlhodobej spolupráce a nadväzuje na viacero úspešných projektov podporovaných IBM na troch fakultách UMB (EF UMB, FPVaMV UMB, FPV UMB). Spolupráca partnerov bude spočívať najmä v podpore vedeckého výskumu v oblasti projektov, vo vydávaní spoločných vedeckých a náučno-popularizačných publikácií, vo vzájomnej účasti na odborných konferenciách, ale najmä spoločnou prípravou a vzdelávaním v rámci odborných predmetov a vytvorením priestoru pre absolvovanie odbornej praxe ako pre študentov našej univerzity.

Memorandum je vyjadrením záujmu IBM byť partnerom UMB aj v pripravovaných profesijne zameraných bakalárskych študijných programoch, kde partner z praxe ovplyvňuje obsah vzdelávania, poskytuje prax pre študentov a aktívne pôsobí v samotnom vzdelávacom procese.

IBM je pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici významný partner nielen z pohľadu  technologického lídra a významného zamestnávateľa našich absolventov, ale aj z dôvodu, že spoločnosť IMB másilne rozvinutý podporný program pre študentov. Študenti môžu byť zapojení do programov a absolvovať stáž v IBM, nadobudnúť pracovné návyky, ktoré im v budúcnosti pomôžu úspešne prekonať prechod na trh práce.

Prostredníctvom programu IBM Professional Certification môžu  absolvovať certifikačné skúšky v oblasti ich špecializácie a zvýšiť si tak svoju osobnú cenu na trhu práce. V rámci memoranda je podpísaná aj spolupráca pri  tvorbe záverečných prác a okruhov tém súvisiacich s praktickými  a aktuálnym problémami v danej oblasti, kde môžu študenti spolupracovať so školiteľmi priamo s IBM.

Memorandum umožní univerzite  podať projekt na Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, ktorej zámerom je zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce.

UMB má eminentný záujem inovovať svoje študijné odbory a programy podľa potrieb praxe všade tam, kde nájde zhodu medzi potrebami praxe a poslaním univerzity. Memorandum o porozumení medzi IBM a UMB túto zhodu potvrdzuje.

TS: Dana Straková, foto: archív UMB

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *