Podpora žiakov so špecifickými potrebami

V ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči už druhý rok úspešne funguje inkluzívny tím v zložení – školský psychológ, sociálny pedagóg a pedagogický asistent. Vďaka nášmu inkluzívnemu tímu podporujeme žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní zvyšujeme úspešnosť žiakov a predchádzame ich dištancovaniu sa od vzdelávania.

Inkluzívne vzdelávanie prináša inováciu do škôl, ale najmä zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Podporu žiakom, pedagógom a rodičom poskytujú členky inkluzívneho tímu:

  • Mgr. Zuzana Muliková: sociálna pedagogička a pedagogická asistentkaMgr. Jana Tichá: školská psychologička
  • Mgr. Alena Vojníková, pedagogická asistentka
  • Prostredníctvom tohto článku by sme Vám radi priblížili prácu nášho inkluzívneho tímu a náplň našej práce.

Pedagogický asistent

Pedagogická asistencia pri skupinovej práci

Na základnej škole Sama Cambela pôsobí pedagogický asistent ako súčasť inkluzívneho tímu, ktorý spolupracuje so špec.pedagógom, školským psychológom a s mnohými učiteľmi.
S prihliadaním na špecifické potreby žiakov so ŠVVP , pomáha napredovať žiakom v ich rozvoji a plniť výchovno-vzdelávacie ciele vo vyučovacom procese.
Integrovaným žiakom každodenne ponúka pomocnú ruku a oporu pri zvládaní bežných školských povinností, úloh či už formou osobnej alebo skupinovej asistencie.
Pedagogický asistent úzko spolupracuje s učiteľom a s cieľom dosiahnuť čo najoptimálnejšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese aktívne pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami. Buduje so žiakmi vzťahy založené na dôvere a tak prispieva aj k ich osobnostnému rozvoju.

Sociálny pedagóg

Úlohy sociálneho pedagóga v našej škole spočívajú hlavne v preventívnych aktivitách, intervencii, evidencii a komunikácii.

V rámci prevencie ide o vyhľadávaciu činnosť zameranú na včasné odhalenie náznakov sociálno-patologického správania žiaka alebo skupiny žiakov a zabránenie prehlbovania alebo opakovania sociálno-patologického správania.

Na návšteve v Domove dôchodcov.

V priebehu školského roka pracuje so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a dysfunkčných rodín. Práca spočíva v podpore týchto žiakov k plneniu školských povinností a pomoci pri riešení problémových situácii rodinného prostredia. Všetky vzniknuté situácie, problémy a ich následné riešenie v spolupráci s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi 1. A 2. stupňa eviduje.

U žiakov ktorí zanedbávali školskú dochádzku sa postupovalo v dvoch prípadoch návštevou rodiny, oznámením o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky na ÚPSVaR v Banskej Bystrici až po predvolanie zákonných zástupcov žiaka na obecnom úrade.

Činnosť sociálneho pedagóga sa zameriava aj na prácu s triednymi kolektívmi na vytvorení lepšej atmosféry, pohody a klímy v triede ako prevencia k predchádzaniu konfliktov medzi žiakmi. Neodmysliteľnou súčasťou pri riešení každodenných situácii a problémov, je spolupráca s dalšími odbornými zamestnancami školy, s triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy.

Počas školského roka sa uskutočňuje preventívne činnosti podľa mesačného plánu formou prednášok, hier a aktivít zameraných na prevenciu a predchádzanie konfliktov, agresii a šikanovaniu v skupine. Zúčastňuje sa na multidisciplinárnych školeniach a vzdelávaniach. Realizuje aj prevencie sociálno – patologických javov v škole formou interaktívnych dielní a prednášok, besied.

Pripravuje a realizuje osvetove programy pre žiakov v spolupráci s koordinátormi zdravej školy.

Školská psychologička

Školská psychologička pracuje s celým systémom školy. Žiakov vedie k vzájomnej pomoci, spolupráci, ale aj akceptácii seba samého. Zaujíma sa o problémy žiakov, nazerá na dôsledky a riešenia z rôznych uhlov pohľadu, pričom pracuje so všetkými zúčastnenými stranami. Nespornou výhodou je, že žiaci sa so školskou psychologičkou na škole stretávajú dennodenne – pre žiakov nepredstavuje cudzieho človeka a už tento fakt im uľahčuje prelomenie prvej bariéry: osloviť ju so svojím trápením.

Spolupodieľanie sa zo žiakmi na Dni narcisov.

Kvôli lepšej prehľadnosti uvádzame konkrétnejšie každodennú činnosť našej školskej psychologičky:

Diagnostická – poznáva pomocou psychodiagnostických metód (dotazníkov, testov) osobnosť žiaka, jeho schopnosti a záujmy.

Poradenská – poskytuje konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom. Poradenstvo sa týka rôznych oblastí, napr. voľba povolania, výchova, správanie, výsledky v škole a i.

Preventívna –realizuje rôzne preventívne programy na 1. aj 2. stupni ZŠ, ktorých prioritou je predchádzať vzniku najrôznejších problémov.

Intervenčná – v spolupráci so zainteresovaným stranami sa snaží odbúravať negatívne prejavy správania u žiaka a posilňovať jeho pozitívne stránky.

Cieľom nášho inkluzívneho tímu je umožniť všetkým žiakom rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej možnej miere spoločne s ostatnými deťmi v bezpečnom prostredí triedy a školy. Našou prioritou je zabezpečovať rovnaké príležitosti a šance každému žiakovi v škole, k čomu prispieva spolupráca všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, a samozrejme, aj intenzívna spolupráca nášho inkluzívneho tímu.

Muliková, Tichá, Vojníková, foto : ZŠ Sama Cambela

Pozri tiež

Pacienti s SMA: pandémiou to pre nás nekončí

Pacienti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) strávili pandémiu COVID-19 v strachu o prežitie. Korona vírus je pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *