Pokračovanie prác na protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica je posledné krajské mesto, ktoré v súčasnosti nie je zabezpečené pred prípadnou povodňou. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) preto od novembra 2018 v meste pod Urpínom realizuje projekt protipovodňovej ochrany v dĺžke 7,38 km od Majera po Radvaň. Celkové náklady predstavujú čiastku 25 786 696 eur s DPH.

Koncom minulého roka zhotoviteľ stavby vykonal časť zemných prác na objekte skladu mobilného hradenia. Od pondelka, 11. marca 2019 bude v prácach pokračovať. Ďalším krokom je plánovaný výrub drevín, ktorý je pre realizáciu projektu potrebný a prebiehať bude  v zmysle platného rozhodnutia Okresného úradu s povinnosťou náhradnej výsadby zelene.

V centre medzi lávkou pre peších pri zimnom štadióne a cestným mostom k malej stanici ŽSR je nutné odstrániť 54 ks drevín, nakoľko v tejto lokalite bude vybudovaná prečerpávacia stanica, ktorá bude mať ochrannú funkciu a v čase povodní zabezpečí prečerpanie vody z Rudlovského potoka do koryta rieky Hron. V tomto úseku vznikne pri realizácii projektu aj nový promenádny chodník, ktorý bude zároveň slúžiť ako protipovodňová ochrana (viď. vizualizácia č. 1). Medzi autobusovými zastávkami Národná a Štefánikovo nábrežie sa výruby uskutočnia z dôvodu, že do zeleného pásu je nutné preložiť kábel vysokého napätia Stredoslovenskej energetiky a súbor trakčných káblov, ktoré zabezpečujú napájanie trolejového vedenia (viď. vizualizácia č. 2). V týchto miestach budú následne vysadené nové vzrastlé dreviny. V časti Iliaš je na výrub určených 17 drevín. Ukončenie prác je plánované v 13. týždni. Po výstavbe protipovodňovej ochrany bude v týchto lokalitách vysadených celkovo 85  nových stromov v pôvodnej druhovej skladbe.

Na základe projektu sa počíta s rekonštrukciou, prípadne vybudovaním nových ochranných múrikov popri rieke Hron. Realizovaná bude aj výstavba podzemných tesniacich stien. V centre mesta budú mať múriky rovnakú výšku, ako je to v súčasnosti. Po ich rekonštrukcii však bude možné na ne nainštalovať mobilné hradenie tak, ako napríklad v Bratislave, Prahe či Viedni.

Projekt protipovodňovej ochrany bol pripravovaný v spolupráci s mnohými odbornými organizáciami a inštitúciami. Bol prezentovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici i pred širokou verejnosťou v Cikkerovej sieni radnice.

TS SVP š.p., Marián Bocák, foto: Slovenský vodohospodársky podnik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *