Postup ďalších prác na protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica

Od soboty 19.10.2019 by mal  zhotoviteľ stavby pokračovať v prácach v ďalšom úseku  realizácie protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica, ktorým je plánovaný výrub drevín.

Od odovzdania staveniska zhotoviteľ vykonal práce na objekte skladu  mobilného hradenia, práce takisto prebiehajú na ľavom brehu rieky Hron v lokalite pri zimnom štadióne ako aj na pravostrannej ako aj ľavostrannej ochrannej hrádzi toku Hron v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších v časti Majer a od lávky pre peších po  pravostranné zaústenie Selčianskeho potoka do toku Hrona, ktoré budú prebiehať do polovice roka 2020.

V najbližšej etape prác, ktorá bude prebiehať v plánovanom termíne od 19.10 – 2.11. 2019 dôjde k  výrubu farebne označených drevín v rozsahu nevyhnutnom pre účely realizácie protipovodňovej stavby v súbehu s rýchlostnou cestou R1 od r.km 173,989 po r.km 175,374. Výrub drevín v celkovom počte 317 ks je povolený rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica. Práce na výrube drevín budú realizované firmou oprávnenou na uvedený druh prác v súčinnosti s NDS a.s. a v prítomnosti environmentálneho dozoru stavby. SVP  uskutoční náhradnú výsadbu drevín v pôvodnej druhovej skladbe vhodnej pre danú lokalitu – jeľša lepkavá, vŕba biela, topoľ čierny, brest horský, breza previsnutá, hrab obyčajný, javor horský a to na chýbajúcich voľných miestach v línii stromov tvoriacich brehový porast.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik realizuje projekt protipovodňovej ochrany (PPO) mesta Banská Bystrica (posledné krajské mesto, ktoré nemá PPO).

PPO bude realizovaná od Majera po Radvaň, v celkovej dĺžke 7,38 km. Celkové náklady sú cca 30 mil. €.

Projekt počíta s rekonštrukciou, resp. aj vybudovaním nových ochranných múrov popri rieke Hron. Bude sa tiež realizovať výstavba podzemných tesniacich stien. V prípade veľkých prietokov budú na ochranné múriky inštalované mobilné hradenia (podobne je to aj Bratislave).

Projekt bol prezentovaný na Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici, takisto aj pre odbornou verejnosťou. V tejto súvislosti by som rád dodal, že projekt takého rozsahu bol pripravovaný za účasti veľkého množstva odborných organizácií a inštitúcií.

TS SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Marián Bocák, ilustr. foto red.

Pozri tiež

Juniori získali zo štyroch zápasov šesť bodov

Na druhý blok zápasov nastúpili juniori do 17 rokov MIBY Banská Bystrica na domácej palubovke …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *