Pozvánka: Demokracia na pokraji (?)

Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB pozýva akademickú obec, študentstvo a verejnosť na podujatie pod názvom Demokracia na pokraji (?), ktoré sa uskutoční 24. apríla 2018 o 17.00Hoteli Národný dom v Banskej Bystrici.

Na podujatí zaznejú tri odborné prednášky spojené s diskusiou, ktoré si budú klásť (nielen) nasledovné otázky: Aké boli 30. roky 20. storočia? Čo spôsobilo nástup fašizmu v Európe? Aké formy totalitnej propagandy a občianskeho odporu spoločnosť formovali? Aké paralely s týmto obdobím môžeme sledovať dnes? Čomu by sme sa mali vyvarovať, aby sa smutná história nezopakovala? Je Európa dostatočne poučená?

Politologickú perspektívu prinesie doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD. (*1975). Aktuálne pôsobí na Katedre politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde vyštudovaná historička a germanistka pracuje od roku 1999. Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa dlhodobo orientuje na dve oblasti, a to na problematiku komparatívnej politológie, a na problematiku extrémizmu s dôrazom na pravicový extrémizmus, na analýzu jeho príčin, prejavov a dôsledkov jeho pôsobenia. Vedeckú hodnosť PhD. získala v odbore Teória politiky obhájením dizertačnej práce na tému: Príčiny a prejavy súčasnej extrémnej pravice v Spolkovej republike Nemecko. V súčasnosti je vedúcou projektu VEGA pod názvom Spoločensko-politické pozadie voličskej (ne)podpory politickej strany Kotleba – ĽSNS. Vo svojej prednáške SÚČASNÝ PRAVICOVÝ EXTRÉMIZMUS – JEHO PRÍČINY, MOŽNÉ PODOBY A PREJAVY, bude jej cieľom objasniť – definovať pojem (pravicový) extrémizmus, ktorý je v súčasnosti všeobecne používaný, hoci v laických či dokonca odborných diskusiách nepanuje jednota o tom, čo si pod ním máme predstaviť, poukázať na jeho (i historické) príčiny, na jeho možné poroby a súčasné prejavy. Ako multidimenzionálny fenomén sa (pravicový) extrémizmus dotýka všetkých oblastí života spoločnosti a je potrebné ho skúmať z rôznych analytických rovín: spoločensko-politickej, individuálnej, kultúrnej, náboženskej, historickej.

Historickú perspektívu predstavia Mgr. Lucia Sotáková, PhD. a Mgr. Juraj Lepiš, PhD., obaja pôsobiaci aktuálne v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Cieľom ich spoločnej prednášky pod názvom PO BYSTRICKÝCH STOPÁCH ANTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA, bude sprostredkovať širšej verejnosti poznatky z dejín mesta Banská Bystrica, v súvislosti so zložitým obdobím konca 30. rokov 20. storočia a počiatkov formovania prvých prejavov odboja po vzniku Slovenského štátu. Zamerajú sa na významnejšie miesta a udalosti spojené s Banskou Bystricou, vzhľadom k jej významnej úlohe v dejinách antifašistickej rezistencie. Lucia Sotáková (*1985) je historička a muzeálna pedagogička v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, kde pracuje od roku 2015. Vedeckú hodnosť PhD. získala v odbore – slovenské dejiny, obhájením dizertačnej práce: Situácia a problémy slovenského židovstva v povojnových rokoch 1945-1948 na katedre histórie, Fakulty filozofických vied UMB v Banskej Bystrici. V svojej vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti sa venuje problematike holokaustu – interpretácie kauzality, stereotypov, predsudkov, xenofóbie, antisemitizmu a rasovej neznášanlivosti, ako aj povojnovej situácie Židov v obnovenej ČSR – východiskami a dôsledkami po-holokaustovej éry, psychologickým profilom jednotlivcov v konfrontácii s predchádzajúcim socio-ekonomickým vývojom komunity, retribučným súdnictvom a situáciou židovskej minority v nastupujúcom roku 1948. Výsledky výskumnej a edukačnej práce prezentuje na vedeckých konferenciách, prednáškovej činnosti – žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl, tvorbou vzdelávacích programov, workshopov a metodického materiálu k téme holokaustu, rovnako aj k problematike protifašistického odboja a Slovenského národného povstania. Juraj Lepiš (*1984) študoval na Univerzite Mateja Bela, kde získal titul Mgr. v odbore dejepis – anglický jazyk. V štúdiu pokračoval a v roku 2012 získal titul

PhD. v odbore Slovenské dejiny. Vo svojej vedeckovýskumnej a lektorskej činnosti sa venuje predovšetkým dejinám Európy v prvej polovici 20. storočia so zreteľom na Československé a Slovenské dejiny do roku 1948. Od roku 2010 pracuje v Múzeu Slovenského národného povstania ako historik, lektor v nemeckom a anglickom jazyku a kurátor, pričom v súčasnej dobe pracuje na knihe o Slobodnom slovenskom vysielači počas Slovenského národného povstania. V rámci svojej lektorskej a vedeckovýskumnej práce sa pravidelne zúčastňuje odborných konferencii doma i v zahraničí a aktívne prednáša na školách a odborných inštitúciách. V minulosti aj dnes sa zúčastnil viacerých zahraničných vedeckých aktivít napr. v rámci Európskeho programu EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), získal veľké množstvo dosiaľ nepublikovaných dokumentov nemeckej proveniencie týkajúcich sa dejín Slovenského štátu (1939-1945).

Podujatie z perspektívy umeleckej uzavrie Pavel Karous s prednáškou ANTI-FASCIST ART, ktorá bude venovaná histórii a súčasnosti angažovaného umenia proti fašistickým a nacistickým ideológiám na slovenskej a českej scéne. Prednáška spojená s diskusiou by sa mala zaoberať otázkou, ako má vyzerať angažované vizuálne umenie zamerané proti fašizmu dnes, kedy pravicový populizmus, rasistické a xenofóbne tendencie naberajú u nás i vo svete na intenzite, a či môže mať širšiu spoločenskú odozvu, tak ako v minulosti. Pavel Karous (*1979) je český sochár, ktorý vytvára objekty, venuje sa špecifickým inštaláciám, intervenciám do verejného priestoru, realizáciám do architektúry, výstavníctva a dizajnu. Vyštudoval Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe v ateliéri Priestorová tvorba. Následne tam pôsobil ako asistent v ateliéri Skla. Vo svojej tvorbe sa zaoberá predovšetkým vzťahom medzi geometriou a ľudskou spoločnosťou. So svojím dlhodobým projektom „Vetřelci a volavky“ dokumentuje a popularizuje výtvarné umenie vo verejnom priestore z obdobia reálneho socializmu. V roku 2017 v spolupráci s utečeneckým centrom v Osle vytvoril so svojou umeleckou skupinou Nová věčnost v Kultúrnom dome Lørenskog inštaláciu „Fašismus a figurace“. Od roku 2016 taktiež pripravuje a moderuje na rádiu Wave program Predátoři a plameňáci, ktorý je zameraný na aktuálne prejavy vizuálneho umenia vo verejnom priestore. V súčasnosti učí ako vedúci Ateliéru sochy na Škole súčasného umenia – Scholastika.

Vstup na podujatie je voľný. Realizuje sa s finančnou podporou programu „Europe for Citizens“ a v rámci projektu „Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930´s“, ktorého hlavným koordinátorom je Multikulturní centrum Praha (MKC Praha).

 

TS Dana Straková, FF UMB

 

 

 

Pozri tiež

Ďalšie úspešné podujatie na pôde UMB

Stredoškoláci sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi. Katedra fyziky na FPV UMB usporiadala 11. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *