PRÁCA HODNOTOU

13. februára 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia v rámci implementovaného projektu s názvom „Práca hodnotou“, ktorý realizuje občianske združenie LAVUTA v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Konferenciu zahájil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, ktorý vyjadril poďakovanie za aktivity tretieho sektora smerujúce k zlepšeniu stavu zamestnanosti v kraji, ktorého súčasťou sú aj okresy chudoby. BBSK samotný vyvíja nemalé úsilie k zvýšeniu životnej úrovne jeho obyvateľstva. Pán predseda uviedol niekoľko pozitívnych príkladov malých a stredných podnikateľov. Vyzdvihol rovnako kooperáciu, minimálne na úrovni výmeny informácii medzi štátnym sektorom, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľským sektorom, ako aj mimovládnym organizáciami.

Projekt, tak ako uviedol Alexander Daško je zameraný na zlepšenie verejných politík v oblasti prípravy mladých z málo podnetného prostredia na trh práce, s akcentom na mladých Rómov vo veku od 13 do 16 rokov v Banskobystrickom regióne. Podľa slov štatutára OZ na regionálnej úrovni absentuje efektívny model prípravy mladých z málo podnetného prostredia na trh práce, chýba partnerský prístup pri hľadaní riešení, do tvorby koncepčných materiálov nie sú zapájané cieľové skupiny, problém sa nerieši komplexne – rodina, škola, zamestnávatelia. Mladí z málo podnetného prostredia si často nedôverujú a sú málo motivovaní pre prípravu na zamestnanie.

Aktivitu projektu poctil svojou účasťou aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Bagačka, ktorý okrem iného uviedol :“Pevne verím, že náš kraj má potenciál na to, možno nie extrémne rýchlo, aby postupne dobiehal západné Slovensko“. Ďalej ozrejmoval, že štát sa rôznymi metódami, prístupmi aj exitujúcimi nástrojmi snaží zvyšovať „zamestnanosť“ nie len pre zraniteľné skupiny, ktoré tvorí istá časť príslušníkov rómskej marginalizovanej komunity. Sám z pozície predchádzajúceho pôsobenia na funkcii primátora mesta Revúca veľmi dobre rozumie potrebám kraju a schvaľuje rovnako záujem zo strany neziskového sektora ,ako aj návrhy k uplatňovaniu sa obyvateľstva na trhu práce s akcentom na mladých Rómov.

K cieľom a obsahu prezentovaného projektového zámeru sa rovnako vyjadril aj štátny tajomník Ministerstva sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš:

„Veľmi sa mi páči názov tohto projektu, alebo teda slogan, pod ktorým sa uskutočňuje dnešné podujatie. Skutočne si myslím, že už od útleho detstva treba vychovávať deti v tom, aby pochopili, že práca je celoživotnou a zároveň jednu z najdôležitejších hodnôt. Tento projekt OZ LAVUTA je zdôvodnením toho, že nestačí len znevýhodnenému prácu nájsť, ale aj mu poskytnúť potrebný servis a o tomto je aj tento projekt. Veľmi sa teším na jeho výstupy. Potrebujeme praktické skúsenosti k holistickému prístupu, prepojeniu úrovne práce, vzdelávania a rodiny. Pre náš rezort sú veľmi podstatné takéto typy projektov“.

Pán Ondruš ďalej vo svojom príhovore akcentoval potrebu spolupráce s tretím sektorom, ktorý napomáha k spoločenskému začleňovaniu ľudí a prostredníctvom práce je to tá najlepšia cesta. Záverom svojho vystúpenia sa dotkol nových operačných programov na nasledujúce čerpanie finančných zdrojov z EÚ, ktoré by mohli dobrej veci poslúžiť a zlepšiť stav zamestnanosti i zamestnateľnosti na trhu práce. Účastníkom konferencie bola odprezentovaná polovica realizácie projektu odborníkmi, expertmi, pôsobiacimi na vedúcich pozíciách verejnej správy, ale i zástupcami rómskeho tretieho sektora.

Medzi inými vedúci oddelenia mesta Banská Bystrica Karol Langstein, ktorý je zároveň aj vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie, Ján Baláž manažér regionálneho centra sociálnych podnikov, Imrich Kováč odborný referent BBSK za oblasť školstva, vzdelávania a športu, Danka Hullová riaditeľka Centra verejných neziskových organizácii. K spolupráci boli oslovení aj riaditelia dvoch Úradov práce sociálnych vecí a rodiny- Pavel Červienka a Erika Kušická. Priamou participáciou Rómov ,v tomto prípade pracovníkmi KC Veľký Krtíš a Krajskej asociácie rómskych iniciatív z Banskej Bystrice, sa na základe doterajších analýz a poznatkov získaných prostredníctvom dotazníkov identifikovali 3 hlavné faktory vplyvu na budúcu zamestnateľnosť mladých ľudí z MRK a mladých ľudí žijúcich v chudobe. Sú to- rodina, škola a zamestnanie. Na tieto oblasti sa zameria projekt vo svojich analýzach, hodnoteniach i návrhoch riešení. Tieto budú predostreté verejnosti, v odborných kruhoch, ako i štátu v novembri 2020, kedy sa projekt ukončí.

Zdroj: TS OZ Lavuta, foto: ilustračné archív

Pozri tiež

Samospráva v spolupráci s UMB chce znížiť podiel neplatičov miestnych daní a poplatkov

Každá samospráva sa stretáva s neplatičmi miestnych daní a poplatkov. Napriek tomu, že všetky mestá zasielajú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *