ROZHOVOR: O mestskej polícii s jej náčelníkom Miroslavom Bálintom

Úlohou mestskej polície (MsP) je starať sa o verejný poriadok v meste. Čo to znamená, ako vyzerá bežný deň mestského policajta a aké priestupky obvykle rieši?

„MsP je poriadkový útvar mesta Banská Bystrica zriadený mestským zastupiteľstvom. Vymedzenie úloh mestskej polície, jej organizácia, práva a povinnosti príslušníkov MsP určuje zákon. Vo všeobecnosti verejný poriadok zahŕňa zo zákona najmä ochranu obyvateľov pred ohrozením života a zdravia, ochranu majetku mesta a občanov (k tomu využívame pult centralizovanej ochrany, kde máme pripojených cca 95 objektov, z toho 27 MŠ a ďalších 14 objektov v majetku mesta) ostatné sú objekty komerčné, ktoré si za ochranu nami platia poplatok za túto službu, ochranu životného prostredia, dodržiavanie čistoty a hygieny verejných priestranstiev a verejne prístupných miest. V tomto smere vykonáva dohľad nad plnením všeobecne záväzných nariadení, prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. Objasňuje priestupky v doprave na katastrálnom území mesta, prejednáva priestupky v blokovom konaní a oznamuje príslušným orgánom dozoru porušenia právnych noriem, ktoré zistí pri plnení svojich úloh, tiež napríklad oznamuje obci (obciam) porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou, alebo mladistvou.“

A ako teda vyzerá bežný deň mestského policajta?

„MsP má 3 skupiny príslušníkov výkonu služby (VOS – veliteľa operačného strediska, SOZ – skupinu operatívneho zásahu, ČO – členov obvodu) v nepretržitej prevádzke. Pracovné povinnosti majú stanovené podľa popisu pracovnej činnosti a zaradenia. Hliadky počas zmeny kontrolujú dodržiavanie zaberania verejného priestranstva a verejných komunikácií, doručujú súdne zásielky, dozerajú na poriadok pri akciách v meste (futbal, hokej, kultúrne vystúpenia a pod.), zisťujú a preverujú nespôsobilé (nepojazdné) vozidlá zaberajúce miesta na parkoviskách a tieto dokumentujú, aby ich majitelia v čo najkratšej odstránili z miestnych komunikácií a ďalšie činnosti podľa inštrukcií veliteľa obvodu a požiadaviek a potrieb mesta. Každý príslušník má pridelený svoj okrsok, ktorý si monitoruje a všetky zistené komunálne nedostatky pomocou prenosu dát eklektronicky eviduje v našom systéme. Následne sa nedostatky potrebné k riešeniu odstupujú na zodpovedné oddelenia mestského úradu. Teda všetky zistené priestupky má príslušník povinnosť vybaviť buď v blokovom konaní, alebo vykonať zadokumentovanie priestupku a cestou veliteľa po ukončení zmeny toto odstúpiť referentovi pre objasňovanie priestupkov k vybaveniu.“

Dalo by sa povedať, že je MsP podfinancovaná, alebo že máme nedostatok mestských policajtov? Aký by bol optimálny stav?

„V súčasnej dobe je mestským zastupiteľstvom a vedením mesta (primátor) nastavená MsP počtom a schváleným rozpočtom z predchádzajúceho obdobia, kedy sa pre MsP krátil z dôvodov úsporných opatrení rozpočet (r. 2013 a 2014) a preto museli byť vykonané racionalizačné opatrenia a znížil sa stav príslušníkov  zo stavu 77 na súčasných 66 vrátane náčelníka MsP, čo je pre Banskú Bystricu už kritické číslo. Optimálny počet príslušníkov MsP aby sa posilnil výkon služby v uliciach a aj v mestských častiach je cca 70 -72 príslušníkov. Bohužiaľ priamoúmerne k tomuto je schválený rozpočet a ten, ktorý je schválený dnes síce postačuje, ale neumožňuje navyšovať počet príslušníkov.“

Ako hodnotíte stav MsP v dobe vášho nástupu na pozíciu náčelníka a ako teraz po takmer troch rokoch? S akými najväčšími problémami ste si musel poradiť?

„Ste prvý novinár, ktorého zaujíma porovnanie práce MsP z predchádzajúceho obdobia. Som rád že ste túto otázku položili. Keďže som poznal mestskú políciu a jej činnosť v meste v podstate od roku 2000, pretože už vtedy som sa zaujímal o miesto náčelníka (p. Králik si vtedy vybral JUDr. Vaškoviča) a spolupracoval som aj s ním, aj s bývalým kolegom JUDr. Húskom a následne aj nastupujúcim PhDr. Piterkom. Po mojom nástupe, tak ako som to deklaroval mestskému zastupiteľstvu pri mojej voľbe, som vykonal audit, aby som zistil efektivitu a odbornosť vykonávanej  práce a hospodárenie na MsP. S poľutovaním musím konštatovať, že v dobe môjho nástupu boli na MsP narušené medziľudské vzťahy, panovala vzájomná nedôvera, osobná nevraživosť, vznikli dve odborové organizácie, obviňovali sa tu ľudia navzájom a tieto skutočnosti sa neriešili tak, ako by si to daná situácia toho času vyžadovala. Do dnešného dňa sa ešte niektoré riešia a to aj cestou súdu. Preto som vykonal od 1. 7. 2013 organizačnú zmenu a niektoré pracoviská a funkcie som zrušil a definitívne som mestskú políciu v Banskej Bystrici zastabilizoval od 1. 1. 2014 tak, aby bola funkčnou zložkou mesta aj pri zníženom počte príslušníkov a funguje takto dodnes s menšími úpravami. Na úseku hospodárenia boli zistené porušenia, ktoré sa riešia ešte dodnes ako škoda spôsobená na majetku mesta Banská Bystrica a boli niektoré odstúpené aj na preverenie možnej trestnoprávnej zodpovednosti. Podarilo sa nám tieto veci poopravovať.“

Aké zmeny ste napríklad počas vášho pôsobenia na čele MsP zaviedli?

„Zaviedli sme elektronickú evidenciu priestupkov, zisťovanie komunálnych nedostatkov, fotografické dokumentovanie zistených nedostatkov pomocou prenosu dát, vrátane riešenia priestupkov v doprave, elektronickú knihu udalostí. Podarilo sa zlepšiť a zefektívniť prácu veliteľa operačného strediska rekonštrukciou tohoto pracoviska, efektívnu , presnú a spoľahlivú spoluprácu s hliadkami MsP, ktoré vo svojich  zariadeniach používajú GPS systém, čiže vieme na ktorom mieste sa hliadky, alebo člen hliadky nachádza. Po 2,5 roku môjho pôsobenia na riadiacej pozícii mám pocit, že sa MsP v Banskej Bystrici stala stabilnou a funkčnou zložkou mesta. Kolektív MsP vediem od prvého dňa môjho nástupu s filozofiou tímovej práce, vzájomnej dôvery a vzájomnej pomoci pri vykonávaní pracovných úloh v meste a musím skonštatovať,  že v tomto procese naďalej MsP pokračuje. Vzhľadom k tomu, že sme aj sankčnou zložkou za porušovanie právnych noriem, sme niekedy aj v nemilosti. Sme tu ale pre slušných a zodpovedných občanov mesta, pre ktorých vykonávame službu pre nich potrebnú a kedykoľvek, v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu sa môžu na nás obrátiť a požiadať o pomoc.“

Mnoho ľudí vníma MsP len ako „zakladačov papúč“, aké sú okrem parkovania najčastejšie priestupky, ktoré riešite?

„Áno, bohužiaľ nás tak niektorí občania vnímajú. Je to ale v pozadí o niečom inom. Ak je tu prevádzkovateľ vyhradených parkovacích miest, ktorý má zmluvu s mestom Banská Bystrica, musíme postupovať podľa zákona a ak je daná povinnosť vodičom platiť za využívanie parkovacích plôch, musia ju dodržiavať. To ale už nie je naša parketa. Preto používame aj tzv. technické zariadenia (papuče). Tento systém je nie v našich silách zmeniť, alebo ovplyvniť. Samozrejme udeľujeme a aj udelili sme sankcie za porušenie noriem psíčkarom (porušenie VZN a zákona o držaní psov), fajčiarom, znečisťovateľom verejných priestranstiev za nelegálne skládky odpadu (vysťahovanie bytu na trávnaté plochy a pod.).“

Aký je vývoj bezpečnosti a množstva priestupkov v meste za posledné roky? Možno v porovnaní s inými samosprávami?

„Dopravná situácia v meste sa každým rokom zhoršuje a v porovnaní napríklad s Nitrou na počet obyvateľov ako v Banskej Bystrici (78000) sú v Nitre príslušníci MsP asi menej tolerantní k priestupcom, lebo vyberú za rok cca 360 000 eur (údaj z roku 2013) a v Banskej Bystrici je to približne 70 000 eur. My sa viac venujeme prevencii, upozorneniam a menej využívame maximálne sadzby za priestupky. Tie využívame len pri závažnom porušení. MsP Banská Bystrica je v organizácii práce a riešení verejného poriadku na popredných miestach z krajských miest. Môžem si toto tvrdenie dovoliť, lebo veci poznám a som aj členom predsedníctva Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.“

Venujete sa aj osvetovej činnosti a prevencii kriminality, napríklad organizujete rôzne ukážky a stretnutia s deťmi. Aké a prečo je to dôležité?

„V rámci prevencie, čo nám ukladá aj zákon, máme zriadenú aj funkciu referenta pre prevenciu. Počas celého školského roka sa táto referentka venuje denne deťom v materských a základných školách, podľa kapacitných možností nie len v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale podľa požiadavky aj ostatným deťom. Pri prevencii kriminality používame napríklad technické imitačné zariadenia, aký vplyv majú na takéto konanie návykové látky, alkohol a fajčenie. V rámci prevencie vykonávame aj dopravnú výchovu a učíme deti, ako sa správať v dopravnej prevádzke v meste. Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí s ukážkami práce polície, riadenia dopravy, správania sa v dopravnom režime a taktiež pri organizovaní Dňa polície v spolupráci so štátnou políciou. Od roku 2013 máme uzavretú zmluvu o spolupráci s KR PZ Banská Bystrica, čo hodnotím ako veľmi dobrý ústretový krok, kedy si vieme v kritických situáciách v meste veľmi rýchlo a aktívne vzájomne pomôcť.“

Máte nejaké ciele na najbližšie obdobie, čo by ste v MsP chcel zmeniť, zlepšiť, na čom by bolo potrebné zapracovať?

„Myslím si, že základné veci sa nám za tých 2,5 roka podarilo zrealizovať. Vzhľadom na niektoré konfliktné situácie, by sme chceli ešte zvýšiť transparentnosť pri objasňovaní zisťovania komunálnych nedostatkov a pri riešení priestupkov používať individuálne záznamové technické prostriedky a zaviesť ich do výbavy službukonajúcich príslušníkov MsP. Tiež chceme zvyšovať odbornú pripravenosť a preto sme v minulom roku zaviedli pravidelné vzdelávanie a výcvik. Čo sa týka spoločenského a pracovného postavenia príslušníkov MsP, myslím si, že by bolo správne vyššie ohodnotiť ich postavenie verejného činiteľa, aby sa aspoň trochu priblížili k spoločenskému postaveniu policajta v štátnej službe. To by prinieslo zo strany jednotlivcov zodpovednejší prístup k vykonávania práce na verejnosti, a pokiaľ túto prácu vykonáva dlhodobo dobre, aj ich spokojnosť. Toto do vnútra tejto organizačnej zložky, ktorú vytvoril mestský parlament na základe potreby takejto služby pre mesto a jeho občanov.“

(pef)

Pozri tiež

Martin Turčan: „Sme proti navrhovanému navýšeniu daní v meste, povieme vám aj prečo…“

Hovorí sa, že štátny rozpočet je zákonom roka a čísla v ňom veľa naznačia o tom, ako bude …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *