20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) si pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálneho vzdelávania na Slovensku.

V roku 2021 uplynie 20 rokov, kedy boli v Rakúsku vyškolené prvé dve slovenské lesné pedagogičky. Tento moment sa považuje za štart lesnej pedagogiky na Slovensku a zároveň začiatok cieľavedomej systematickej činnosti lesníkov s deťmi a mládežou.

Od roku 2001, kedy sa vôbec prvý krát na Slovensku začína v lesníckych kruhoch skloňovať spojenie lesná pedagogika, až po dnešok zaznamenal tento koncept vzdelávania výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres. V značnej miere za tým stála úspešná medzinárodná spolupráca, národné projekty, odborné publikácie, zahraničné cesty s výmenou skúseností, odborné semináre pre lesníkov, ktoré postupne etablovali lesnú pedagogiku v odborných lesníckych kruhoch ako relevantný nástroj environmentálneho vzdelávania.

„Dnes lesná pedagogiky tvorí pevnú súčasť environmentálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje s lesníkmi v lese. Sme ako 20 – ročná mladina, v ktorej sa zračí perspektíva zdravého stabilného lesa. Lesná pedagogika má svoju ochrannú známku, ponuku vzdelávania sme na základe stupňujúceho sa  dopytu rozšírili aj pre pedagogických zamestnancov,  ale najviac nás teší záujem škôl, ktoré sa opakovane dožadujú stretnutia s lesnými pedagógmi“,

uviedla Dana Chlpošová, vedúca Odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky NLC – ÚLPV vo Zvolene.

Počas 20 rokov existencie sa programy lesnej pedagogiky stali súčasťou množstva podujatí a projektov. Dominantnými s dlhoročnou tradíciou sú Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe, Detská lesnícka univerzita, Deň stromu, Detské dni svätého Huberta. Okrem toho sa programy lesnej pedagogiky objavili v rôznych prírodovedných súťažiach, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, Dňa Zeme, Apríla – mesiaca lesov a podobne.

Posledná štatistika za rok 2019 hovorí o 1 108 aktivitách s celkovým počtom 140 000 účastníkov naprieč celým Slovenskom.

Lesná pedagogika je o ľuďoch, ich osobnom zanietení pre túto prácu, ale aj o partnerstvách jednotlivých lesníckych inštitúcií, ktoré spoločným úsilím počas 20 rokov prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť.

Pri príležitosti tohto jubilea pripravuje Národné lesnícke centrum sériu podujatí a aktivít, ktorých vyvrcholením bude v závere roku 2021 odborná konferencia 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku. Pravidelné informácie budú uverejňované na stránke www.lesnapedagogika.sk

Les ako miesto vzdelávania, objekt pozorovania, zdroj inšpirácie alebo v spojení s obyčajnou prechádzkou môže osláviť každý jeden z nás. Lesy sú život, tradície, kultúra. Pridajte sa k nám aj vy!

Národné lesnícke centrum, Dana Chlpošová, foto : Lesná pedagogika

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: www.lesnapedagogika.sk

Pozri tiež

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone aj s medzinárodnými televíznymi prenosmi

V dňoch 23. – 24.05. 2023 sa uskutočnila v Osrblí inšpekcia Medzinárodnej biatlonovej únie a zároveň aj inšpekcia …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *