25 rokov existencie Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (1997-2022)

Pokračovaním osláv významných výročí na Technickej univerzite vo Zvolene v roku 2022, ktorými bolo 260. výročie vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 215. výročie lesníckeho štúdia na Slovensku a 70. výročie založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, od roku 1952 Technickej univerzity vo Zvolene, bolo slávnostné stretnutie bývalých a súčasných pracovníkov Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, pri príležitosti 25. výročia existencie katedry.

Samostatná história pôvodnej Katedry požiarnej ochrany sa začala akademickým rokom 1997/1998 študijným odborom „Požiarna ochrana“. 1. mája 2005 prijala katedra súčasný názov Katedra protipožiarnej ochrany.

Katedra predstavuje už od svojho začiatku významné a dlhodobo výkonné pracovisko Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Viacerí členovia katedry garantujú kvalitu študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť  v rámci študijného odboru Bezpečnostné vedy vo všetkých troch stupňoch štúdia, rovnako ako aj kvalitu príslušných habilitačných a inauguračných konaní. Pre zahraničných záujemcov bol akreditovaný doktorandský študijný program v anglickom jazyku Fire Protection and Safety. O študijné programy ponúkané katedrou je mimoriadny záujem medzi mladou generáciou, čo svedčí o ich konkurencieschopnosti. O kvalite učiteľov katedry svedčí aj skutočnosť, že v roku 2018 získali Cenu rektora za najlepšiu publikáciu knižného charakteru zameranú na protipožiarnu ochranu a bezpečnosť.

Vedeckovýskumné aktivity pracovníkov katedry sú zamerané na požiarne skúšky polymérnych materiálov a stavebných konštrukcií, vývoj a testovanie účinnosti nových retardérov horenia, tvorbu počítačových požiarnych modelov, štúdium lesných požiarov na báze moderných informačno-komunikačných, geoinformačných a iných technológií i mimoriadne aktuálnu aplikáciu požiarnych modelov do prostredia virtuálnej reality.

Katedra v rámci riešenia viacerých domácich a zahraničných projektov získala významné finančné prostriedky, ktoré boli použité aj na vybudovanie prístrojovej infraštruktúry v klasických laboratóriách katedry – laboratórium horenia, bezpečnostných vied, chemického laboratória, ale aj unikátnych laboratórií virtuálnej a rozšírenej reality, 3D modelovania a modelovania krízových javov. Originálne výsledky výskumu, okrem ich publikovania vo významných časopisoch, vyústili v období posledných rokov do registrácie 7 úžitkových vzorov a 1 patentu.

Pracovisko dlhodobo spolupracuje s významnými univerzitami v zahraničí, a to nielen v európskom, ale i v celosvetovom priestore. Od roku 2022 je partnerom „China-Visegrád Group“ International Joint Research Center for Fire Science and Fire Protection, ako aj členom Konzorcia projektu SILVANUS, zameraného na problematiku lesných požiarov.

Z ostatnej činnosti sa katedra dlhodobo venuje príprave špecialistov a technikov protipožiarnej ochrany vrátane realizácie základnej prípravy členov hasičských jednotiek, ako aj činnosti Dobrovoľného hasičského zboru na univerzite i Miestneho spolku Slovenského červeného kríža. Pre prvákov zvolenských základných škôl každoročne organizuje Detskú hasičskú univerzitu.

„Súčasný stav katedry v pedagogickej činnosti je plne v súlade s požiadavkami na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Katedra protipožiarnej ochrany predstavuje etablované pracovisko, pred ktorým stoja nové výzvy aj v oblasti tvorivej i ostatnej činnosti. Za to, že ich môžeme napĺňať, patrí poďakovanie nielen súčasným, ale i bývalým pracovníkom“

uviedla vedúca katedry prof. RNDr. Danica Kačíková, MSc., PhD.

Viac informácií: https://kpo.tuzvo.sk/sk

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.
Technická univerzita vo Zvolene,  Ján Lichý

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *