Aj NLC má svoje miesto v rámci obnovy globálnych ekosystémov

OSN vyhlásilo obdobie rokov 2021 – 2030 za dekádu obnovy ekosystémov, v ktorej kľúčovú úlohu plnia práve aktivity súvisiace s bojom proti odlesňovaniu. Podľa celosvetových údajov amerického World Resources Institute, viac ako dve miliardy hektárov degradovaných plôch môže byť potenciálne obnovených, väčšina z nich v podobe tzv. mozaikovej obnovy, ktorej základný krajinotvorný prvok predstavujú lesy. K podpore takých aktivít prispievajú aj odborníci z Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

V súvislosti s tzv. Bonnskou výzvou, ktorá už v roku 2011 vyzývala k obnove stoviek miliónov hektárov degradovaných a odlesnených plôch v priebehu nasledujúcich dvadsiatich rokov, prišiel Salvador s návrhom globálnej iniciatívy, zastrešenej OSN, ktorá by v celosvetovom meradle podporovala snahy o obnovu degradovaných ekosystémov. Táto iniciatíva našla širokú podporu a v roku 2019 schválilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu, ktorou vyhlásilo roky 2021 – 2030 za dekádu obnovy ekosystémov. Ide o nástroj, ktorý zdôrazňuje potrebu  zvýšenej globálnej spolupráce pri obnove zničených ekosystémov a má tak podporiť boj s klimatickou zmenou a zaistiť potravinovú bezpečnosť a zásobovanie vodou.

Cieľom dekády obnovy ekosystémov je podporiť procesy smerujúce k udržaniu a následnému zlepšovaniu kvality globálnych ekosystémov prostredníctvom holistického prístupu založeného na vzájomnej previazanosti ľudských potrieb a potenciálu, ktorý ekosystémy ponúkajú. Podstatou činností, ktoré majú smerovať k naplneniu cieľov rezolúcie OSN, je zabezpečenie ekosystémových služieb poskytovaných všetkými krajinotvornými prvkami s dôrazom na vzájomnú harmonizáciu ekonomických, spoločenských i environmentálnych požiadaviek a nárokov na dlhodobú odolnosť ekosystémov. Je zrejmé, že pôsobenie človeka vplýva na schopnosť ekosystémov zabezpečovať požadované služby – pôsobením človeka dochádza k degradácii ekosystémov. Rezolúcia OSN o obnove ekosystémov v období rokov 2021 – 2030 zvýrazňuje potrebu zvýšeného uvedomenia si významu funkčných ekosystémov pre naplnenie humánnych potrieb i zabezpečenie lokálneho rozvoja a ekonomickej udržateľnosti celej spoločnosti.

Obnova ekosystémov si v globálnom meradle vyžaduje zvýšené úsilie jednotlivých signatárskych krajín rezolúcie, medzinárodného spoločenstva, občianskej spoločnosti i súkromného sektora. To sa prejavuje aj v množstve ďalších iniciatív, ktoré sa pridali k podpore rezolúcie OSN o obnove ekosystémov – patria k nim okrem iných aj Ramsarský dohovor, Parížska klimatická dohoda či Strategický plán OSN pre lesy.

Keďže podstatnú časť degradovaných ekosystémov v minulosti tvorili, resp. ešte stále tvoria lesné spoločenstvá, osobitnú pozornosť treba venovať problémom odlesňovania, dezertifikácie a následnej zmeny klímy. „Práve riešenie týchto problémov predstavuje oblasť, v ktorej nájdu svoje uplatnenie aj lesnícki vedci a ďalší odborníci z lesníckeho sektora. Národné lesnícke centrum v súčasnosti rieši viacero vedeckovýskumných projektov, zameraných na problematiku monitoringu lesného prostredia, bilancovania zásob uhlíka v lesných ekosystémoch, opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov klimatickej zmeny na lesy, optimalizáciu manažovania lesov či platieb za ekosystémové služby lesov. V stredoeurópskom geopriestore tak aj aktivity Národného lesníckeho centra významnou mierou prispievajú k napĺňaniu cieľov rezolúcie OSN o obnove ekosystémov v období rokov 2021 – 2030“, skonštatoval na záver Ján Lichý z Referátu komunikácie a marketingu.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)
Zdroj a foto : TS Národné lesnícke centrum,  Ján Lichý

Pozri tiež

Plavecký BANSKÁ BYSTRICA CUP sa v roku 2024 neuskutoční

Banskobystrický pohár, jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku býval zaradený do kalendárov svetovej ako aj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *