Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme

V ostatných dňoch sa v Bratislave uskutočnila 8. konferencia ministrov procesu FOREST EUROPE o budúcnosti európskych lesov, ich ochrane aj rozvoji v kontexte klimatickej  zmeny. Na dvojdňovom summite ministrov zodpovedných za lesy a lesníctvo sa zúčastnilo približne 200 účastníkov zo 40 prevažne Európskych štátov a pozorovateľských krajín – Číny a Austrálie. Kvôli súčasnej pandemickej situácii sa konferencia konala v online priestore.

Ôsma konferencia ministrov FOREST EUROPE bola vyvrcholením predsedníctva Slovenska v tomto celoeurópskom medzivládnom procese. Sekretariát procesu FOREST EUROPE, ktorý počas predchádzajúcich 5 rokov slovenského predsedníctva zabezpečovali práve odborníci z Národného lesníckeho centra, koordinoval činnosť viacerých medzinárodných expertných skupín a vytváral podklady na rokovania štátov.

V závere konferencie boli signatármi procesu  prijaté a podpísané dva významné dokumenty zamerané na udržateľné využívanie, ako aj ochranu európskych lesov pre zdravie a prosperitu ďalších generácií: Bratislavská deklarácia a rezolúcia ministrov.

Tieto ministerské dokumenty zhŕňajú odporúčania viacerých expertných skupín, ako i závery mnohých zasadnutí reprezentantov signatárskych štátov počas uplynulých 5 rokov slovenského predsedníctva.

Bratislavská deklarácia ministrov potvrdila platnosť definície a princípov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z helsinskej rezolúcie H1 (1993), ktoré predstavujú zásadný politický rámec pre vytváranie rovnováhy v plnení ekologických, hospodárskych a sociálnych funkcií lesov v Európe s cieľom prispieť k týmto trom dimenziám trvalo udržateľného rozvoja.

Deklarácia taktiež po prvý krát zdôrazňuje popri udržateľnom obhospodarovaní lesov aj úlohu a dôležitosť stromov rastúcich mimo lesov, stromov rastúcich v mestách, ako aj dôležitosť mestských a prímestských lesov.

Jedným zo zásadných obsahových elementov Ministerskej deklarácie je prijatie strategickej vízie a 10-tich Cieľov pre Európske lesy do roku 2030. Jednotlivé body zdôrazňujú vyššie ambície hlavne v oblastiach ukladania a viazania uhlíka v lesoch a produktoch z dreva, vrátane nahrádzania neobnoviteľných materiálov a materiálov s vyššou environmentálnou i uhlíkovou stopou (pozn.: ako sú napríklad plasty, betón a oceľ), pokrok v oblastiach akými sú adaptácia lesov na klimatickú zmenu, zamedzenie straty lesnej biodiverzity a obnova lesov.

Bratislavská rezolúcia ministrov, poukazuje na nevyhnutnú potrebu adaptácie lesov v podmienkach klimatických zmien s cieľom zachovania všetkých funkcií lesov a zvýšenia ich odolnosti. Rezolúcia uvádza oblasti a okruhy, ktorým je potrebné venovať pozornosť na národnej aj medzinárodnej úrovni z pohľadu adaptácie lesov na zmenu klímy. Zdôrazňuje sa tu napríklad potreba ochrany, zachovania a vhodného využívania lesných genetických zdrojov pre účely adaptácie lesov. Spomínajú sa aj aktivity zamerané na testovanie a výber druhov drevín vhodných z hľadiska budúcich podmienok berúc do úvahy medzinárodné odporúčania pre invázne druhy.

Podpora a širší prechod na prírode blízke hospodárenie v slovenských lesoch môžu  významným spôsobom prispieť k zvýšeniu príspevku Slovenskej republiky k dosahovaniu týchto spoločných cieľov všetkých európskych štátov. Vo vyhláseniach ministrov ako i v diskusiách expertov dominovali témy biodiverzity, bioekonomiky, holistických a participatívnych prístupov, ekosystémových služieb, dekarbonizácie, certifikácie a tiež digitalizácie. Viackrát bola taktiež zdôraznená kľúčová úloha vlastníkov a obhospodarovateľov lesov pri napĺňaní prijatých spoločných cieľov a nevyhnutnosť navyšovania podpory pre starostlivosť o lesy a ich ochranu.

FOREST EUROPE je celoeurópsky proces pre medzivládnu spoluprácu v oblasti lesníckych politík na celom kontinente. Úlohou FOREST EUROPE je zabezpečovať spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov v štátoch Európy ako aj a presadzovať trvalo udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia funkcií lesov nevyhnutných pre celú spoločnosť. Slovensko bolo od roku 2016 lídrom tohto celoeurópskeho medzivládneho procesu a v rokoch 2016-2020 bolo hostiteľom sekretariátu procesu, tzv. Liaison Unit Bratislava, pre ktorý poskytovalo infraštruktúru Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).
TS Národné lesnícke centrum, Ivana Šarinová, foto: red.

Pozri tiež

O verejné stretnutia na podporu biodiverzity v meste prejavili obyvatelia záujem

V septembri tohto roka odštartovala samospráva v spolupráci so Súkromným mestským ekocentrom Malá líška sériu stretnutí v Radvani, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *