Na Slovensku rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm

Dnes si opäť pripomíname Medzinárodný deň stromov. Stromy ako jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi, majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to len pre ich krásu, ale najmä pre ich nenahraditeľnosť. Tvoria mimoriadne dôležitú zložku prírodného prostredia aj ako významný zdroj obnoviteľnej energie.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov pripravil pre širokú verejnosť aktivity lesnej pedagogiky s cieľom upozorniť na význam stromov v životnom prostredí, ako aj vzbudiť a posilniť záujem verejnosti o svoje okolie. Tento týždeň sa budú konať lesné vychádzky v lesníckom arboréte v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici, ako aj v parkoch mesta Zvolen. Význam stromov a starostlivosti o nebude aj témou prvej odbornej prednášky 12. ročníka Detskej lesníckej univerzity, ktorá otvorí svoje brány 22.10.2021.

Slovensko je krajina s viac ako 41 % lesnatosťou územia. Stromy výrazným spôsobom doplňujú životné prostredie. Okrem produkcie kyslíka prispievajú k celkovému zlepšeniu mikroklímy, zachytávajú prach a škodliviny, zmierňujú účinky vetra, poskytujú útočisko zveri, vtáctvu a hmyzu, čím vytvárajú bohatý ekosystém, slúžiaci všetkým organizmom. Stromy tiež dokážu komplexne tlmiť nárazy klimatických zmien, pretože prispievajú k tvorbe a zadržiavaniu vody v prírode a výrazným spôsobom chránia pred eróziou pôdy a lavínami.

Zaujímavým faktom je aj to, že na Slovensku máme viac ako 1 miliardu stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm. Vyplýva to z údajov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov, ktoré koordinuje  Národné lesnícke centrum.

Stromy sú posolstvom minulosti, ktoré odovzdávame budúcim generáciám. Ich poznávanie a ochrana je prejavom kultúry každého národa. Z hľadiska historického, kultúrneho, zdravotného, estetického ale aj ekonomického je nevyhnutné stromy chrániť, zveľaďovať a starať sa o ne, a to predovšetkým uvedomelou ľudskou činnosťou, prácou lesníkov.

TS: Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie: www.lesnapedagogika.sk

Pozri tiež

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone aj s medzinárodnými televíznymi prenosmi

V dňoch 23. – 24.05. 2023 sa uskutočnila v Osrblí inšpekcia Medzinárodnej biatlonovej únie a zároveň aj inšpekcia …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *