Národné lesnícke centrum pripravuje sériu brožúr pre nových vlastníkov lesov

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravuje sériu publikácii pre nových vlastníkov lesov, ktoré pomôžu pri základnej právnej orientácii pri trvalo udržateľnom hospodárení.

Národné lesnícke centrum (NLC) zabezpečuje odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva a poskytuje  poradenstvo pre vlastníkov lesov malých výmer, obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (OLH). Keďže vlastníci lesov malých výmer často komunikujú prostredníctvom svojich odborných lesných hospodárov, NLC reaguje z ich strany na dopyt po informáciách prostredníctvom tvorby a vydávania odborných publikácií s ohľadom na často sa meniacu úpravu v oblasti právnych predpisov a potrebu zvýšenia kvality obhospodarovania lesov.

Národné lesnícke centrum každoročne vydáva odborné publikácie, brožúry či informačné listy, ktoré operatívne reagujú na zmeny v oblasti právnych predpisov a zavedenia nového spôsobu hospodárenia, tzv. prírode blízkeho hospodárenia. Tento spôsob hospodárenia je odolnejší voči dôsledkom postupujúcej zmene klímy a zároveň je najlepšou odpoveďou na spoločenskú objednávku po jemnejšom spôsobe obhospodarovania lesov.

V tomto období sa pripravuje séria brožúr pre nových vlastníkov lesov. Prvé vydanie bude poskytovať najdôležitejšie informácie a bude nápomocné pri základnej právnej orientácii trvalo udržateľného hospodárenia, ktoré je založené na plnení ekologických, hospodárskych a sociálnych funkcií lesov. To je len časť pripravovaných publikácií, ktoré NLC pripravuje v najbližšom období.

Už tretí rok NLC-ÚLPV Zvolen vydá publikáciu s názvom „Výstupy NLC pre lesnícku prax“ v ktorej čitateľom ponúka sériu príspevkov orientovaných na lesnícke prevádzky, manažment poľovnej zveri či využitie moderných technológií, ktorými sú napríklad LIDAR (letecký laserový skener), či bezpilotné prostriedky (drony).

Zaujímavým výstupom je aj „Postup pri uchádzaní sa o finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania lesného pozemku“, ktorý je určený práve vlastníkom, správcom, prípadne obhospodarovateľom lesov, ktorí boli obmedzení pri bežnom hospodárení v lesoch na základe Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a rozhodnutím orgánov ochrany prírody a krajiny a ktorí sa rozhodli požiadať príslušné orgány o vydanie rozhodnutia a priznaní finančnej náhrady zodpovedajúcej tomuto obmedzeniu.

Vyhotovené publikácie budú počas roka postupne dopĺňané, voľne dostupné a stiahnuteľné na webovej stránke NLC v sekcii odborné publikácie – obhospodarovanie lesov.

TS Národné lesnícke centrum, Ivana Šarinová, foto ilustr. red.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.

Pozri tiež

Obnova Hexagonu je inšpiratívna aj pre sochára Matúša Jančuru

Viacerí Banskobystričania a Banskobystričanky s nostalgiou spomínajú na niekdajšie detské ihrisko Hexagon, ktoré sa nachádza pod Pamätníkom …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *