Národné lesnícke centrum sa virtuálne zúčastní na Týždni vedy a techniky

V dňoch 9. – 15. novembra 2020 sa uskutoční 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Každoročne ho organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Ide o celoslovenské podujatie, do ktorého sa tohto roku prostredníctvom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zapojí aj Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene (NLC – ÚLPV Zvolen).

Pedagogická fakulta UKF v Nitre a NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene sú spoluriešiteľmi projektu APVV s názvom „Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii“. Čiastkové výsledky práve tohto projektu budú obsahom prednášky a workshopu „Lesná pedagogika a jej programy v primárnom vzdelávaní“, ktorý sa uskutoční v utorok 10. 11. 2020 v čase medzi 14:30 a 16:30 hod. Podujatie je určené pre študentov, ktorí sa profilujú na primárny stupeň vzdelávania. Lesná pedagogika je súčasťou vzdelávacích oblastí a tém, ktoré súvisia s prírodným aj spoločenským prostredím. Ide o environmentálne vzdelávanie s dôrazom na učenie o lese a o posilnenie interakcie vzťahu človeka k životnému prostrediu.

Na toto podujatie nadviaže odborný seminár s názvom „Učenie o lese cez programy lesnej pedagogiky“, ktorý sa uskutoční nasledujúci deň, t. j. v stredu 11. 11. 2020 v čase 13:00 – 15:00 hod. Seminár spojený s workshopom vytvorí učiteľom príležitosť oboznámiť sa a overiť si niektoré didaktické postupy lesnej pedagogiky v podmienkach vyučovania v základnej škole.

Obidva podujatia sa uskutočnia v online priestore prostredníctvom videokonferenčného systému Jitsy Meet na webovej stránke https://meet.ukf.skUcenieoLese/. Srdečne všetkých záujemcov na podujatia pozývame!

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: https://web.nlcsk.org.

TS Národné lesnícke centrum, Ján Lichý

Pozri tiež

Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *