Národné lesnícke centrum zorganizovalo Sympózium lesnej pedagogiky 2020 vo virtuálnom priestore

Netradičné situácie si vyžadujú netradičné riešenia. Toto vyhlásenie bolo leitmotívom 15. ročníka Sympózia lesnej pedagogiky, ktoré zorganizovalo Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene (NLC – ÚLPV Zvolen). V netradičnom virtuálnom prostredí sa lesní pedagógovia dokázali spojiť, aby si i napriek neľahkej celospoločenskej situácii vymenili hodnotné informácie a nápady v oblasti lesnej pedagogiky.

Viac ako 40 online pripojených lesných pedagógov z rôznych lesníckych subjektov zo Slovenska bilancovalo v priebehu dvoch dní svoju prácu za uplynulý rok počas konania 15. ročníka Sympózia lesnej pedagogiky, ktoré sa konalo na prelome novembra a decembra 2020. Lesní pedagógovia zhodnotili, že vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia sa lesná pedagogika na Slovensku síce realizovala, ale v relatívne obmedzenom režime. Chýbajúci osobný kontakt so záujemcami o lesnú pedagogiku i so širokou verejnosťou si vyžiadal potrebu hľadať netradičné riešenia v okolnostiach, ktoré súčasná situácia všetkým prináša.

Aj v tejto situácii si našli lesní pedagógovia východiská svojou kreativitou v zrode nových nápadov a myšlienok. Markantný nárast záujmu celej spoločnosti vyhľadávať lesné prostredie na realizáciu rekreačno-relaxačných aktivít a vzrastajúci dopyt po nových zážitkoch vyzýva lesných pedagógov hľadať nové možnosti v oblasti kreovania progresívnych aktivít lesnej pedagogiky.

Tento rok nebolo možné v rámci sympózia vytvoriť priestor na vzájomnú osobnú prezentáciu nápadov a aktivít a tiež sa nemohlo pokračovať v peknej tradícii, že na sympóziu si lesní pedagógovia zvolia medzi sebou v tajnom hlasovaní „Naj lesného pedagóga“ a „Nápad roka“. Namiesto toho bola veľká pozornosť venovaná diskusii na tému aktuálnych problémov a výziev v lesnej pedagogike, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom online zdieľania skúseností lesných pedagógov.

Vo virtuálnom prostredí bola prezentovaná aj alternatívna možnosť zážitkového učenia formou digitálnych vzdelávacích obsahov, obzvlášť pre materské školy. Digitálne vzdelávacie obsahy na tému „Poznávanie lesného prostredia a činnosti lesného hospodárstva“, určené pre interaktívnu tabuľu, zaujali lesných pedagógov v zmysle zvýšenia atraktivity alternatívneho vzdelávania detí.

Aj napriek neľahkým časom naši lesní pedagógovia myslia pozitívne, s rozvahou a optimisticky rozbiehajú svoje nové projekty. Rovnako ako pri podobných akciách v predchádzajúcich mesiacoch, aj dnes sa NLC-ÚLPV Zvolen chce úprimne poďakovať všetkým účastníkom sympózia za ich záujem a rýchlu adaptáciu na nové a, ako sa ukazuje v tejto dobe, nevyhnutné spôsoby odbornej komunikácie v oblasti lesného hospodárstva.

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: https://web.nlcsk.org/?page_id=59.

Národné lesnícke centrum , Ján Lichý

Pozri tiež

Cenu za teplo a elektrickú energiu neplatí len spotrebiteľ, ale aj životné prostredie

Od počiatkov priemyselnej éry budujeme siete a zariadenia, ktoré nám dodávajú energiu spaľovaním fosílnych palív. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *