Ortofotomozaika celého územia Slovenska je dostupná všetkým

Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní, lesnom plánovaní, práci s verejnosťou a environmentálnom vzdelávaní, v spolupráci s ďalšími organizáciami po prvýkrát v histórii vytvorilo ortofotomozaiku celého územia Slovenska.

Toto jedinečné dielo, vyhotovené v súlade s pravidlami Európskej komisie a dostupné širokej verejnosti, výrazne prispeje k zefektívneniu verejne správy na viacerých úsekoch.

Krajina má jedinečný a originálny charakter. Kombinácia jej vlastností sa nikdy neopakuje, niečo zaniká, niečo vzniká, no hlavne vplyvom ľudskej činnosti sa mení jej tvárnosť, preto je potrebné zabezpečovať a aktualizovať jej priestorové údaje metódami, ktoré sú pre spoločnosť efektívne, výkonné a rýchle. Medzi takéto metódy patrí aj letecké meračské snímkovanie a výsledky z neho spracované do podoby ortofotosnímok a následne ortofotomozaiky.

Vytvorenie ortofotomozaiky je súčasťou spojenia aktivít rezortov MPRV SR a ÚGKK SR s cieľom efektívneho výkonu verejnej správy, ktoré začali v roku 2017. Realizáciou boli poverené podriadené organizácie – Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), ktoré efektívne využili svoje technické vybavenie a uplatnili odborné skúsenosti svojich zamestnancov pre splnenie tejto náročnej úlohy, pričom veľká pozornosť bola venovaná aj projektovému manažmentu.

Harmonogram tvorby bol rozdelený na tri roky (2017 – 2019) tak, že počas každého roku vo vegetačnom období sa zabezpečil zber a spracovanie údajov z jednej tretiny územia SR (približne 17 000 km2). V prvej fáze (rok 2017) bola nasnímkovaná západná časť územia SR, v roku 2018 (máj – september) stredné Slovensko a v roku 2019 bol cyklus ukončený na východnej časti územia SR.

Prvýkrát v histórii Slovenska boli spracované ortofotomozaiky plne v súlade s pravidlami Európskej komisie a včas sa zabezpečila cyklická aktualizácia Registra poľnohospodárskych produkčných blokov, čím sa eliminuje vyplatenie podpôr na nespôsobilú pôdu a následne sa zabráni aj prípadnému kráteniu zdrojov z európskych fondov pre SR.

Ďalším nemenej dôležitým faktom je, že prvýkrát v histórii je ortofotomozaika na významnej časti územia vytvorená zo spracovaných údajov leteckého laserového skenovania (LIDAR).

„Pri tvorbe bola použitá nová generácia digitálneho modelu reliéfu terénu, čo malo významný vplyv na dosiahnutie presnosti ortofotomozaiky. Výsledná polohová presnosť spracovanej ortofotomozaiky celého územia SR je 0,30 m a rozlíšenie najmenšieho obrazového prvku je 0,25 m“,

zdôraznil Ľuboš Halvoň, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra. Farebná ortofotomozaika je k dispozícii na prezeranie prostredníctvom webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS®, ďalej ako tzv. webová služba a je k dispozícii bezodplatne všetkým používateľom, vrátane komerčných subjektov aj na stiahnutie vo forme georeferencovaných rastrových obrázkov. Toto je plne v súlade s princípom Open data v duchu filozofie  – stiahni si, použi a vytváraj ďalšie aplikácie s pridanou hodnotou a ak to už bolo raz zaplatené, môže údaje a výsledky používať každý, kto o to prejaví záujem, čo je v podmienkach Slovenska výnimočné. Na základe doterajších informácií o počte subjektov, ktoré si ortofotomozaiku prevzali, je odhadovaný finančný prínos pre spoločnosť na úrovni 50 mil. EUR. V prípade použitia pre špeciálne interpretačné účely, kde je potrebné použiť aj informácie obsiahnuté v infračervenej časti spektra, je ortofotomozaika dostupná aj v tejto verzii.

Na čo v praxi slúži ortofotomozaika?

Približne 80% rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt. Produkty sa používajú na vytvorenie a aktualizáciu topografických mapových podkladov, tzv. Základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy (ZB GIS®). Následne sú všetky štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky nad týmito referenčnými údajmi schopné budovať svoje tematické geografické informačné systémy.

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad najvýznamnejších geografických informačných systémov verejnej správy, ktoré pre svoju údajovú základňu nevyhnutne potrebujú aktuálne priestorové údaje o zemskom povrchu SR. Údaje využíva aj množstvo právnických a fyzických osôb. Teoreticky je možné porovnať výstupy s údajmi Google Maps. Rozdiel je v tom, že údaje tohto systému sú garantované a je možné použiť ich pre právne účely, napr. pre správne konanie za účelom vydávania rozhodnutí.

Prehľad rezortných geografických informačných systémov

Inštitúcie úsekov správy Názov GIS
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Informačný systém geodézie, kartografie a katastra
Ministerstvo obrany SR Vojenský informačný systém o území
Ministerstvo životného prostredia SR Informačný systém o životnom prostredí – enviroportál
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Informačný systém o pôde – aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu

Informačný systém lesného hospodárstva

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Informačný systém modelu cestnej siete

Geografický informačný systém ŽSR

Informačný systém infraštruktúry ŽSR

Systém bude slúžiť aj na kontrolu vyplácania dotácii v agrorezorte, prevenciu proti podvodom – každý si ľahšie dokáže kontrolovať využívanie vlastných pozemkov. Ďalším využitím je prevencia sporov, kontrola vlastníckych vzťahov, príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, príprava klasifikácie a vymedzenie chránených území, zjednodušenie stavebných konaní v mestách a obciach, podpora územného plánovania, jednoduchšia tvorba máp pre využitie v turistickom ruchu a podobne.

Výsledná ortofotomozaika  celého územia SR je dostupná na stiahnutie na Geoportáli https://www.geoportal.sk/sk/udaje/ortofotomozaika/ a tiež  v aplikácii Mapový klient ZBGIS®  https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=ortoa.

Portál GKÚ (Geodetický a kartografický ústav Bratislava)

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)
TS Národné lesnícke centrum , Ján Lichý

Pozri tiež

Dobrá správa pre všetkých fanúšikov streetart umenia v meste pod Urpínom

Po viac ako dvadsiatich rokoch sa Banská Bystrica dočkala legálnych plôch, určených na tvorbu graffiti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *