Otváracia konferencia projektu SK-KLÍMA

Základná škola Sama Cambela v Slovenskej Ľupči  zorganizovala úspešnú otváraciu konferenciu projektu „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov.“ 

Projekt je realizovaný na školách v rámci Programu SK-KLÍMA a je zameraný na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dôsledkov a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Projekt získal grant z Nórska v sume 44 400 € a je spolufinancovaný v sume 5 730 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 6 200 € ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči.

Cieľom projektu  je viesť našich žiakov k vedomostiam ale najmä k zručnostiam pri úspore pitnej vody, podzemných vôd, energií a pod. a to využitím prírodných zdrojov – dažďovej vody, slnečnej a veternej energie. Odbornú garanciu a výmenu skúseností zabezpečujeme konzultáciami s našimi partnermi. Trvalú udržateľnosť projektu zase sústavným každoročným vyučovaním predmetu environmentálna výchova, ktorým si „prejdú“ všetci žiaci školy. Predmet je orientovaný na ochranu životného prostredia prostredníctvom vedenia žiakov ku kompetenciám uvedomelého využívania prírodných zdrojov a tým k zmierňovaniu a prispôsobeniu sa zmene klímy. Našim zámerom je viesť žiakov nielen po teoretickej stránke ale za najpodstatnejšie považujeme demonštrovať im na praktických ukážkach ako je možné teoretické opatrenia vniesť do praxe – do bežného života, aby pochopili, a uvedomili si vlastnú spotrebu vody, energií… a pochopili ako ju môžeme šetriť.

Otváracia konferencia sa uskutočnila prezenčne 27. mája 2021 a zúčastnili sa jej viacerí hostia.

Celá konferencia sa niesla v environmentálnom duchu. Po úvodnom príhovore riaditeľa školy PaedDr. René Kováčika a  nasledovalo predstavenie programu SK-KLÍMA. Ing. Miloslav Urban z pozície partnera projektu (konateľ OPL)prednášal na tému „Zmierňovanie dopadov zmeny klímy a význam lesa ako surovinovej základne ale aj ako regulátora klimatických a vodných pomerov“ a zrealizoval praktickú ukážku výsadby stromov duba zimného a smrekovca opadavého. Následne všetci prítomní, vedomí si ďalekosiahleho významu lesov nielen ako surovinovej základne, ale aj ako regulátora klimatických a vodných pomerov a zastavenia zhubných účinkov erózie pôdy sa pravidelne zapájajú do akcie obnovy lesa, zalesnili vybranú časť územia krasovej depresie Pôlč. Spoločne vysadili 350 sadeníc duba zimného a smrekovca opadavého. Veríme, že sa stromčeky ujmú a zachovajú sa pre budúce generácie.

V závere konferencie sme sa zhodli, že aj takýmto spôsobom je možné viesť žiakov k uvedomelej úcte, ochrane a využívaniu prírodných zdrojov, súžitiu človeka s prírodou v prospech krajiny, i seba.

Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Jana Krížová

 

Pozri tiež

Plavecký BANSKÁ BYSTRICA CUP sa v roku 2024 neuskutoční

Banskobystrický pohár, jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku býval zaradený do kalendárov svetovej ako aj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *