Rómsky folklórny súbor Romano jilo

Mesto Zvolen sa v roku 2015 zapojilo do projektu, ktorý patrí pod Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Komunitné centrum Romano jilo (Rómske srdce) so sídlom v priestore bývalých vojenských kasární – Unionke vzniklo zriaďovacou listinou Mesta Zvolen ako vnútorná organizačná jednotka zaradená pod Odbor sociálnych vecí zdravia a rodiny Mesta Zvolen.

Vedúcou odboru na mestskom úrade je PhDr. Mária Koreňová. Od uvedenej doby majú v komunitnom centre svoje pracovisko terénni a sociálni pracovníci a od apríla 2015 aj komunitní pracovníci. Za hlavný cieľ si komunitné centrum určilo eliminovanie a rúcanie bariér medzi minoritnou a majoritnou societou vo Zvolene. Od 1. apríla minulého roka, spomínané centrum slúži obyvateľom, ale najmä deťom z vylúčenej lokality Pustý hrad. Mnohé z nich navštevujú hlavne špeciálne školy, ale sú tu aj deti z klasických štandardných základných škôl. Vedúcou Komunitného centra Romano Jilo je Mgr. Renáta Šmigová, ktorá je aj odbornou garantkou v súčasnosti implementovaného projektu – Národný projekt na podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Medzi pracovníkov centra patria odborný pracovník komunitného centra Mgr. Miroslav Kováč a ďalším pracovníkom je Peter Kačica.

„Komunitné centrum je pre deti veľkým prínosom, pretože sa im venujeme podstatne viac. Tým zo špeciálnej školy sa venujeme najviac. Hlavne ich doučujeme a pripravujeme rôzne aktivity. Každý deň vštepujeme deťom to, že špeciálna škola nie je pre nich dobrá. Ak ale budú chcieť, môžu sa dostať aj do štandardných základných škôl. Podmienkou je dosahovanie dobrých výsledkov. Niekoľko dievčat a chlapcov si vzalo naše slová k srdcu. Budú robiť skúšky a môžu sa dostať do štandardnej základnej školy. Pre deti to je perfektná vízia. Spolupracujeme aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Deťom vštepujú do hlavičiek, aby sa učili, s ním sa môžu v živote odpichnúť. Aby ich majorita vnímala v tom zmysle, že aj rómske deti to skutočne chcú a nie sú hlúpe. To je veľmi dôležité“,

otvoril tému praktického zamerania komunitného centra jeho odborný pracovník Miroslav Kováč. Do rámca Komunitného centra Romano jilo patrí aj Stredisko osobnej hygieny, ktoré je zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb VÚC Banská Bystrica ako sociálna služba. Klienti sa chodia za určitý poplatok sprchovať, podmienky poskytovania služby sú zakotvené vo všeobecne záväznom nariadení Mesta Zvolen. S tým je spojený aj výdaj čistého šatstva. Komunitné centrum začína s činnosťou o 830 hod. predškolským klubom. Deti sú v ňom pripravované na systém školskej dochádzky. V nízkoprahovom centre sa s deťmi vedú rozhovory o bežných problémoch. K aktivitám sa priraďuje rómsky folklórny súbor Romano jilo, rôzne herné aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu. Deti spod Pustého hradu majú možnosť navštevovať aj futbalový krúžok. Miroslav Kováč považuje za nosné v svojej činnosti naplnenie neľahkého cieľa:

„Pre rodičov je zavedené sociálne poradenstvo. Všetko je zamerané na to, aby deti dostali šancu zaradiť sa do lepšieho života, integrovali sa medzi majoritnú spoločnosť a dostali sa z bytovky pod Pustým hradom.“

V komunitnom centre pôsobí, už spomenutý folklórny súbor rovnakého názvu, akým je názov centra – Romano jilo. Súbor je samozrejme zameraný na rómsky folklór, presnejšie na zachovanie tradícií, ktoré predstavujú piesne a tance.

„Súbor Romano jilo vznikol spolu s komunitným centrom – 1. apríla 2015. Trénujeme každý deň, od pol druhej do šestnástej hodiny, ale nie je to až tak striktne dodržiavané. Často ostávame aj dlhšie, pretože deti chcú trénovať. V súbore sa deti oboznamujú s choreografiou ruských, rumunských a maďarských Rómov. Samozrejme aj s tanečnými prvkami slovenských Rómov. Mojou snahou je vniesť a udržať tradíciu medzi tieto deti. Je to dôležité, pretože rómske deti a mládež na rómske tradície, zvyky a kultúru už zabúdajú. Myslím si, že by bolo na škodu, keby o niekoľko rokov rómska kultúra a tradícia zanikli. Nájdeme v nich pestrosť a bohatosť. Máme sa čím pýšiť“, predstavil súbor jeho vedúci Peter Kačica. Malí rómski folkloristi absolvovali už niekoľko vystúpení. Napríklad na folklórnom festivale v Považskej Bystrici. Deti získali návyky pri vystúpeniach na miestnych akciách vo Zvolene, na ktoré Romano jilo prizvala primátorka mesta Zvolen. Zúčastnili sa aj podujatia zameraného na prezentáciu kultúry Rómov v martinskom prírodnom skanzene, alebo na rómskych festivaloch v Myjave a v Krupine. Deti vystúpili aj pred publikom v kasárňach Ozbrojených síl SR alebo aj v domoch sociálnych služieb. „Potešilo by nás, keby súbor navštevovalo ešte viac detí a mládeže. V súčasnosti folklórny súbor Romano jilo má okolo dvadsiatky aktívne účinkujúcich členov.“

doplnil ďalšie informácie Peter Kačica.

romano, cigani

O nácvik spevu v súbore sa stará zamestnanec mesta Zvolen Komunitného centra Romano jilo Miroslav Kačica. Deťom sa snaží priblížiť staré rómske piesne za sprievodu hry na gitaru.

„Deti to veľmi dobre prijímajú. Zo začiatku sa im piesne zdali čudné, ale dnes ich spievajú s radosťou. Niekedy musíme nacvičovať aj dlhšie. Texty piesní sú aj v rómskom aj slovenskom jazyku. Aj tento rok plánujeme ísť na spevácku súťaž do Detvy. Nacvičujeme starodávne piesne, ktoré spievali ešte naši rodičia,“ spresnil Miroslav Kačica. Svoje snaženie rozširuje aj o nácvik malých divadelných foriem, ktoré tematicky tiež smeruje k prebudeniu rómskej mládeže. Súbor zatiaľ vystupuje s dvojicou hier. „Hry som napísal sám s účelom ukázať, čo rómska kultúra vlastne je. Rovnako Rómom ku Nerómom. Konkretizujem v nich čo znamenalo rómske kočovanie. Rómom treba pripomínať, že už zabudli na staré pesničky a tance. Prvé divadielko sa volá Khamoro (Slnko). Príbeh je o západe slnka pre Rómov z toho dôvodu, že zabudli na svoje staré tradície a piesne. Celý príbeh sa odohráva v tábore. Rómovia nevedeli prečo im slnko nesvieti, až prišiel z druhého tábora chlapec, ktorý im pripomenul rómske tradície a rómsku piesne. Po ich zaspievaní sa slnko opäť objavilo. Myslím si, že staršie piesne a tance už dnes nikto nespieva. Druhé divadielko nesie názov Amaro drom (Naša cesta). Už sme vystupovali s obidvomi titulmi napr. na divadelnom festivale v Sliači, ale aj na súťaži v Krupine. Tam sme boli aj ocenení. Hlavné ale je, že predstavenia sa páčili mladším divákom. Boli ticho a pozerali s otvorenými očami. Plánujem aj nad realizáciou tretieho divadielka, kde nosnou témou má byť rómsky pohreb ale plánujem spracovať aj rómske zásnuby,“

priblížil svoje umelecké zámery Miroslav Kačica

K dôležitým úlohám súboru patrí aj modelovanie detí po stránke disciplíny a zodpovedného prístupu k povinnostiam:

„Už pri nácvikoch apelujem na deti aby sa slušne chovali. Samozrejme v súbore musí vládnuť disciplína, ktorú presadzujem prostredníctvom tanca, nácvikov, rozcvičiek a baletnej prípravy. Kondičné nácviky sú samozrejmosťou a v poslednom období sa venujeme aj ranným rozcvičkám. V komunitnom centre vybiehame do areálu kde vykonávame rôzne kondičné cviky ako šprinty, poklusy, šprinty na čas a drepy. Súbor sa snažím viesť na poloprofesionálnej úrovni.  Aktuálne máme dve súpravy krojov a pripravuje sa už tretia. Latky sú už zakúpené,“

priblížil systém prípravy mladých folkloristov Peter Kačica. Aké sú teda ohlasy na pôsobenie súboru Romano jilo?

„Sú veľmi dobré, pretože tieto deti predtým nenavštevovali komunitné centrum a v podstate sa nemali šancu dostať k majorite, ako aj ku kultúre. Prostredníctvom vystúpení sa samozrejme dostávajú k poznatkom, výmene skúseností, nadväzovaniu kontaktov a priateľstvám v rámci iných súborov. Aplauz si vypočuli už aj pri vystúpeniach pred majoritným publikom. Veľmi nás to teší, pretože vieme, že mladých už folklór veľmi nezaujíma, keďže viac inklinujú k modernej hudbe. Rodičia sú nám naklonení a podporujú nielen našu prácu, ale aj svoje deti. Vidíme to podľa výsledkov aj návštevnosti. Ak by rodičia nechceli deti púšťať, neexistovala by ani pravidelná dochádzka na nácviky súboru. Rodičia môžu cestovať s nami aj na podujatia konané mimo Zvolen, aby na vlastné oči uvideli, že ich deti nezaháľajú, ale na sebe pracujú,“

uviedol potešujúce skutočnosti fungovania folklórneho súboru Peter Kačica.

Existujú rôzne rómske súbory na rôznych úrovniach. MÚ Zvolen, Komunitné centrum Romano jilo a Peter Kačica s realizačným tímom sa snažia pôsobiť na deti a tak s nimi pracovať, aby deti pochopili, že to nie je len o samotnom tancovaní, ale aj o serióznom prístupe k povinnostiam a cieľom, ktoré rómsky folklórny súbor Romano jilo má za cieľ napĺňať.

Robert Hoza

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *