Technická univerzita vo Zvolene získala historicky najväčší projekt

Historicky najväčší projekt pre Technickú univerzitu vo Zvolene v objeme viac ako 10 miliónov EUR je  schválený.

Konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene s názvom AgroForestry bolo úspešné v rámci výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a získalo spoločne viac ako 20,6 mil. eur z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na vybrané integračné a investičné aktivity zamerané na zvýšenie výkonnosti oboch univerzít. Pre Technickú univerzitu vo Zvolene predstavuje objem finančných prostriedkov  10,1 miliónov eur.

Technická univerzita vo Zvolene sa spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre zapojili do výzvy rezortu školstva na vytvorenie konzorcií  za účelom podpory ich strategického rozvoja a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom ich spájania do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Projekt vytvorenia spoločného konzorcia AgroForestry sa po vyhodnotení žiadosti spomedzi zúčastnených ôsmych slovenských univerzít umiestnil podľa počtu získaných bodov na druhom mieste a boli mu pridelené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v plnej výške. Technická univerzita vo Zvolene tak v najbližších dvoch rokoch bude čerpať viac ako 10 mil. eur, čo predstavuje najväčší doteraz získaný objem financií v rámci jedného projektu.

Cieľom projektu vytvorenia konzorcia AgroForestry je podpora spájania vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii a zároveň budú dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie. V tomto prípade vznikne konzorcium dvoch univerzít, ktoré sú v rámci Slovenska zamerané na ekológiu, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, na dizajn a zelenú infraštruktúru. Zámerom projektu je vytvoriť synergické efekty a vysokú pridanú hodnotu vzhľadom na posilnenie kapacít a odstránenie prevádzkových, odborných, vzdelávacích a administratívnych duplicít.

K spoločných integračných aktivitám konzorcia bude patriť napr. harmonizácia vnútorných systémov kvality a následná tvorba spoločných študijných programov mechatronika, agrolesníctvo, presné poľnohospodárstvo a lesníctvo, ochrana a využívanie krajiny, manažment a ochrana zveri, inkluzívny dizajn exteriéru a interiéru. Dôraz sa kladie aj na prepájanie a zdieľanie výskumných a inovačných kapacít, ako aj integráciu knižničných a publikačných systémov a IT systémov konzorcia. Z pohľadu rozvoja ľudských zdrojov sú mimoriadne významné aktivity zamerané na integráciu v oblasti internacionalizácie vysokoškolského prostredia, poradenstva a podpory študentov i poradenstva a podpory kariérneho rozvoja vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.

Podstatná časť získaných finančných prostriedkov bude alokovaná na investičné aktivity. Technická univerzita vo Zvolene bude v tomto smere realizovať obnovu budovy Študentského domova Ľudovíta Štúra vedúcu k zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu, ako aj rekonštrukciu ubytovacích kapacít jeho dvoch blokov vrátane interiérového vybavenia a digitalizácie budovy.

V súvislosti s vytvorením konzorcia AgroForestry rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil uviedol:

„Kooperácia medzi slovenskými vysokými školami s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore musí byť založená na integrácii ich vzdelávacích, vedecko-výskumných i podporných kapacít. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a naša Technická univerzita vo Zvolene sú v tomto smere už dlhodobo prirodzenými strategickými partnermi a preto sme spoločne ešte v apríli minulého roku predložili projektový zámer vytvorenia plánovaného konzorcia. Ten získal pozitívnu hodnotiacu správu, na základe ktorej sme sa stali oprávnenými a nakoniec aj úspešnými žiadateľmi vo výzve rezortu školstva zameranej na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl prostredníctvom vytvárania ich konzorcií. Pri príprave obsahu aktivít zabezpečujúcich napĺňanie predmetu konzorcia sa podieľalo vedenie univerzity, rektorát, všetky štyri fakulty, ako aj ostatné organizačné súčasti univerzity, za čo im patrí moje poďakovanie. Verím, že sa v marci 2026 budeme môcť aj s našimi partnermi z Nitry tešiť z toho, že máme úspešné a fungujúce konzorcium AgroForestry, ktoré nám pomôže zaradiť sa k najvýznamnejším európskym univerzitám v rámci tzv. lifesciences.“

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.
Ján Lichý

Pozri tiež

Veľkolepé oslavy salašníctva a ovčiarstva sa konali po roku opäť na Salaši Zbojská

Na Salaši Zbojská sme v rámci podujatia ,,Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky“ oslávili tradície …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *