Vedecko-odborná spolupráca FEE TUZVO a Správcu zálohového systému

V týchto dňoch uzatvorila Technická univerzita vo Zvolene a nezisková organizácia Správca zálohového systému rámcovú zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je vzájomná  výpomoc  v rámci  prepojenia výskumu a štúdia s praxou v otázkach riešenia environmentálnych problémov. Zo strany TUZVO sú za plnenie zmluvy zodpovední naši kolegovia z Fakultu ekológie a environmentalistiky (FEE) Dagmar Samešová a Dušan Daniš.

Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Organizácia bola zriadená s cieľom vybudovať a následne prevádzkovať zálohový systém pre jednorazové nápojové obaly (PET fľaše a plechovky) v rámci Slovenskej republiky. Správcu založili štyri neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR), ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

V rámci vedecko-odbornej spolupráce sa v súlade s rámcovou zmluvou zaväzuje Správca zálohového systému v súčinnosti s FEE zabezpečiť prednášky z oblasti nakladania s jednorazovými nápojovými obalmi a odpadom, ako aj odborných konzultantov pri spracovaní bakalárskych, diplomových prác a dizertačných prác v tejto oblasti a tiež spolupracovať na výskumných úlohách s odborníkmi FEE podľa vopred  dohodnutých podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce je aj vzájomná spoločná propagácia zálohového systému i propagácia FEE. Rozsah prác, personálne kapacity a finančné podmienky jednotlivých aktivít pri riešení  konkrétnych výskumných a realizačných úloh budú predmetom samostatných zmlúv.

Prvou aktivitou, ktorá sa realizovala na základe tejto zmluvnej spolupráce na pôde FEE TUZVO v stredu 08. novembra 2023, bola prednáška generálneho riaditeľa Správcu zálohového systému Mariána Áča na tému cirkulárnej ekonomiky a nakladania s jednorazovými nápojovými obalmi pre študentov inžinierskeho stupňa FEE v študijnom programe Forenzná a kriminalistická environmentalistika.

„Iniciatívy v oblasti vzdelávania sú pre Správcu zálohového systému kľúčové v boji proti voľne pohodenému odpadu a vytváraní čistejšieho životného prostredia. Pevne veríme, že odborné prednášky na tému cirkulárnej ekonomiky a nakladania s jednorazovými nápojovými obalmi budú pre študentov inšpirujúce a motivujúce k pozitívnemu prístupu k životnému prostrediu. Aj vďaka takýmto aktivitám sa študenti môžu dozvedieť o dôležitých otázkach týkajúcich sa životného prostredia a zároveň prispievať k udržateľnej budúcnosti Slovenska. Verím, že je to len prvý krok k spolupráci, ktorá bude pokračovať a prinášať ďalšie pozitívne výsledky pre budovanie environmentálne uvedomelej spoločnosti.“,

uviedol Marián Áč, riaditeľ Správcu zálohového systému.

„Zálohový systém pomáha v boji proti odpadu, a tým prispieva k čistejšiemu Slovensku. FEE TUZVO pripravuje odborníkov v oblasti vied o životnom prostredí, a tým prispieva k vzdelanejšiemu Slovensku. Spolu veríme, že výsledkami našej vzájomnej spolupráce tak prispejeme k lepšiemu Slovensku“,

zdôraznil význam nového partnerstva rektor TUZVO Rudolf Kropil.

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.
zdroj a foto:  Ján Lichý,  Technická univerzita vo Zvolene

Pozri tiež

Letná ponuka organizovaných výletov na Horehroní nebola nikdy pestrejšia

Dlho očakávané letné prázdniny, najmä zo strany žiakov a študentov, sú v plnom prúde a spolu s nimi sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *