Vo Zvolene sa buduje centrum excelentnosti LignoSilva

Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby, buduje unikátne medzinárodné teamingové centrum excelentnosti LignoSilva s prepojením na európsky lesnícko-drevársky komplex. Európska komisia projektu udelila „Seal of Excellence“, tzv. pečať excelentnosti, ktorá umožnila projektu získať financovanie zo štrukturálnych fondov.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti pôsobí ako koordinátor Pracovnej skupiny pre lesníctvo v rámci medzinárodnej iniciatívy BIOEAST, kde je zodpovedné za prípravu spoločnej výskumno-inovačnej agendy jedenástich krajín za oblasť lesníctva, a tiež ako koordinátor národnej podpornej skupiny Lesníckej technologickej platformy. Aj to priviedlo NLC ku koordinovaniu významného teamingového projektu Centra excelentnosti LignoSilva (LignoSilva).

LignoSilva začína budovať platformu pre bioekonomiku v makroregióne strednej a juhovýchodnej Európy, ktorá integruje výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu do racionálne prepojeného reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva. Projekt svojím zameraním odráža potrebu transformácie sektora na odvetvie s vyššou pridanou hodnotou a aktuálnu celospoločenskú požiadavku prechodu od fosílnej k nízkouhlíkovej ekonomike založenej na využití obnoviteľných zdrojov.

LignoSilva ako jeden z pilierov excelentnosti európskeho výskumného priestoru podporuje prepojenie vedy a výskumu s aplikačnou praxou. V úzkej spolupráci s MPRV SR prepája LignoSilva výskumné kapacity Národného lesníckeho centra vo Zvolene (koordinátor projektu), Výskumného ústavu papiera a celulózy v Bratislave (partner projektu) s relevantnými podnikateľskými subjektami sektora produkcie a spracovania dreva a európskymi iniciatívami (BIOEAST), platformami (Lesnícka technologická platforma, InnovaWood) i medzinárodnými výskumnými organizáciami, napr. Európskym lesníckym inštitútom. Rozvoj excelentného výskumu je zabezpečený integráciou už existujúcich laboratórií a dobudovaním špičkovej a európsky unikátnej infraštruktúry v rámci budovaného centra – takou je napr. papierenská linka pre výskum špeciálnych papierov a biodegradovateľných obalov, 3D CT skener pre zvyšovanie výťažnosti a optimalizáciu piliarskeho spracovania dreva, či genetické laboratórium pre identifikáciu predispozície odolnosti drevín k patogénom.

Dobudovaná integrovaná infraštruktúra LignoSilva v prepojení na vedecko-výskumný program centra bude základom pre vytvorenie inovačných a výskumno-vývojových partnerstiev a konzorcií v celom reťazci lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu i v súvisiacich oblastiach technologických, informačných a softvérových riešení. Projekt prinesie vytvorenie modelových a prototypových pracovísk a kľúčových technologických celkov pre výskumné a demonštračné účely v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva. Nezanedbateľným výstupom bude aj vytvorenie údajovej a poznatkovej bázy potrebnej pre transformáciu lesnícko-drevárskeho komplexu smerom k bioekonomike a znalostnej ekonomike. Diseminácia výsledkov projektu prispeje k reštrukturalizácii celého odvetvia smerom k produkcii s vyššou pridanou hodnotou na báze domácej obnoviteľnej suroviny – dreva. LignoSilva tak len potvrdzuje postavenie Zvolena ako mesta lesníctva.

Centrum excelentnosti LignoSilva sa buduje vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva; (kód ITMS: 313011S735, OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-04, 01/2017 – 06/2023), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

TS Národné lesnícke centrum , Ján Lichý

Pozri tiež

Dobrá správa pre všetkých fanúšikov streetart umenia v meste pod Urpínom

Po viac ako dvadsiatich rokoch sa Banská Bystrica dočkala legálnych plôch, určených na tvorbu graffiti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *