Vychádza nová správa o stave lesov Európy

Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov, lesnatosť v Európe dlhodobo stúpa. Lesy pokrývajú viac ako tretinu európskeho územia. Aký je však ich skutočný stav?

Odpoveď na túto i ďalšie otázky dáva správa s názvom „Stav európskych lesov 2020“, ktorú v decembri zverejnil sekretariát celoeurópskeho medzivládneho procesu FOREST EUROPE. V rokoch 2016 až 2020 Slovenská republika hosťovala sekretariát tohto procesu na Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Táto, v poradí už piata správa o stave európskych lesov preto vznikla práve pod záštitou slovenských odborníkov.

Podľa výsledkov správy výmera lesov v Európe za posledných 30 rokov stúpla o 9 %. Keďže sa ťažia iba približne tri štvrtiny objemu dreva, ktoré v lesoch každoročne prirastie, zásoba dreva a množstvo uhlíka viazaného v biomase európskych lesov stúpli od roku 1990 až o 50 %.

Správa prináša prehľad o trendoch týkajúcich sa európskych lesov, plnení ich produkčných, sociálnych a environmentálnych funkcií a prezentuje informácie v štruktúre 45 medzinárodne akceptovaných indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Takmer štvrtina lesov v Európe je chránených za účelom zachovania biodiverzity. Za posledných 20 rokov sa výmera lesov zahrnutých do chránených území s cieľom ochrany biodiverzity zvýšila približne o 65 %. Populácie bežných druhov vtákov ostávajú v európskych lesoch stabilné, na rozdiel od poklesu vtáčích populácií v iných typoch krajiny, čo poukazuje na stabilitu ich podmienok v lesných ekosystémoch. Lesy obhospodarované s prioritným cieľom ochrany pôdy, vody a iných ekosystémových služieb, tzv. ochranné lesy, tvoria približne 32 % celkovej výmery lesov. Drvivá väčšina európskych lesov je prístupná pre verejnosť, pričom približne 6 % z nich sú prioritne určené alebo obhospodarované na účely rekreácie širokej verejnosti.

Na druhej strane, európske lesy čelia dlhodobo aj novým výzvam. Hoci za posledných 25 rokov pokleslo celkové množstvo znečisťujúcich látok v ovzduší, stále sú lesy na mnohých miestach vystavené prekročeným limitom prízemného ozónu a negatívne ovplyvňované depozíciou dusíka. To všetko má vplyv na zdravotný stav európskych lesov, ktorý sa monitoruje a vyjadruje napr. aj stratou asimilačných orgánov stromov (listov a ihlíc).

Európske lesy a ich udržateľný manažment je ohrozovaný najmä prebiehajúcou klimatickou zmenou a s ňou súvisiacim – v porovnaní s minulosťou – častejším výskytom veľkoplošných poškodení, ktoré majú charakter kalamít. Dosiahnutie a zachovanie ekonomickej životaschopnosti a udržateľnosti hospodárenia v lesoch v takýchto podmienkach, pri nízkych príjmoch a v situácii nestability trhov s drevom, je čoraz závažnejšou výzvou pre obhospodarovateľov lesov v Európe.

Pritom požiadavky spoločnosti na európske lesy neustále rastú – či už je to zachytávanie uhlíka, ochrana biodiverzity, produkcia dreva ako obnoviteľnej suroviny nahradzujúcej neobnoviteľné zdroje a materiály (napr. plasty), zabezpečenie živobytia pre miestne komunity najmä na vidieku, či poskytovanie možností na rekreáciu pre širokú verejnosť vrátane obyvateľov žijúcich v mestách. Kapacita lesov plniť širokospektrálne očakávania spoločnosti je však limitovaná. To prináša nevyhnutnosť kompromisov pri napĺňaní týchto cieľov a záujmov, ako aj hľadanie primeraných ekonomických nástrojov na kompenzovanie iných ako produkčných ekosystémových služieb.

Periodická správa o stave európskych lesov predstavuje z dlhodobého hľadiska jedinečný a svojho druhu jediný komplexný zdroj informácií o stave a vývoji lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania v Európe. Účelom správy je poskytnúť fakty a informácie, ako podklady pre prijímanie rozhodnutí, vrátane politických, pri riešení spomínaných výziev tak, aby boli zohľadnené všetky aspekty trvalej udržateľnosti.

Slovenský tím sekretariátu FOREST EUROPE, ktorý koordinoval prípravu správy, spolupracoval pri jej tvorbe s množstvom renomovaných zahraničných expertov a medzinárodných inštitúcií a organizácií, ako sú OSN, FAO, Európsky lesnícky inštitút, Európska environmentálna agentúra, Spojené výskumné centrum Európskej únie, Štatistický úrad Európskej únie EUROSTAT, či ornitologická iniciatíva PECBMS zaoberajúca sa monitoringom populácií vtáčích druhov na európskom kontinente.

Sumár správy je možné nájsť na webovej adrese: https://foresteurope.org/

Celá správa je taktiež dostupná online: https://foresteurope.org/wp-content

O nás:

FOREST EUROPE, Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe, je celoeurópsky proces pre medzivládnu spoluprácu v oblasti lesníckych politík na celom kontinente. Úlohou FOREST EUROPE je zabezpečovať spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov v štátoch Európy ako aj a presadzovať trvalo udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia funkcií lesov nevyhnutných pre celú spoločnosť. Slovensko bolo od roku 2016 politickým lídrom tohto celoeurópskeho medzivládneho procesu, ktorého signatármi je 46 európskych krajín a Európska únia. Slovensko spolu s Nemeckom spolu-predsedá jednotlivým zasadnutiam delegátov krajín zapojených do procesu FOREST EUROPE a zároveň bolo v rokoch 2016-2020 hostiteľom sekretariátu procesu, tzv. Liaison Unit Bratislava, pre ktorý poskytovalo infraštruktúru Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene. Významnou udalosťou v rámci predsedníctva Slovenska v tomto procese má byť hosťovanie ôsmej konferencie ministrov FOREST EUROPE v roku 2021 v Bratislave.

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).
TS Národné lesnícke centrum, Ján Lichý, foto red.

Pozri tiež

Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *