Rozvojová pomoc pre moldavské lesné hospodárstvo

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravil projektový zámer na spoluprácu s moldavskými lesníkmi v oblasti environmentálneho vzdelávania a pozitívnej prezentácie lesníctva.

NLC-ÚLPV Zvolen využilo príležitosť v rámci programu SlovakAid, ktorý zastrešuje rozvojovú pomoc Slovenskej republiky. Dňa 22.03.2021 bola uzávierka výzvy na predkladanie projektov pre rozvojovú pomoc Moldavskej republike. V sektorovej priorite: Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov bol pripravený projektový zámer: Transfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky.

Cieľom projektu je transfer poznatkov a skúseností zo slovenskej strany do Moldavska. Hlavné aktivity projektu sú orientované na posilnenie pedagogických zručností pedagogických zamestnancov a lesníkov prostredníctvom semináru a environmentálneho vzdelávania na príklade lesa. Aktivity projektu budú venované aj príprave lesníckych dní v Moldavsko na základe skúsenosti zo Slovenska. Hlavným partnerom projektu je Lesnícka štátna agentúra Moldavskej republiky a ďalším partnerom je Asociácia žien v lesníctve v Moldavskej republike. V prípade schválenia projektu je jeho začiatok naplánovaný na november 2021 s celkovou dĺžkou realizácie 18 mesiacov. Miesto realizácie projektu je Národný park Orhei. Park bol založený v roku 2013 a jeho poslaním je zachovať biodiverzitu, zastaviť degradáciu lesných ekosystémov, obnoviť udržateľné obhospodarovanie lesov a podporovať ekologické poľnohospodárstvo a ekoturizmus. Predpokladané náklady na projekt sú vo výške 96 tisíc € a partneri projektu musia zabezpečiť 10 % spolufinancovanie.

Je viac ako symbolické, že návrh projektu bol vypracovaný v roku kedy si na Slovensku pripomíname 20 rokov od začiatku realizácie aktivít lesnej pedagogiky. Počas tohto obdobia sa vybudoval systém, ktorý v prvom rade zabezpečuje environmentálne vzdelávanie na príklade lesa. Tento systém vzdelávania sa osvedčil a rozvíja sa aj smerom k ďalším cieľovým skupinám, kde NLC zabezpečuje akreditované vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl. Obrovský význam má lesná pedagogika aj ako účinný nástroj pozitívnej prezentácie obhospodarovania lesov. S čistým svedomím môžeme konštatovať, že lesná pedagogika predstavuje „úspešný príbeh“ v rámci lesného hospodárstva. Toho dôkazom je aj medzinárodná spolupráca, kde je veľký záujem o slovenské skúsenosti. V minulých rokoch sa slovenskí experti podieľali na vypracovaní Koncepcie lesnej pedagogiky na Ukrajine a pevne veríme, že v prípade schválenia projektového zámeru budeme rovnako úspešní aj v Moldavsku.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: www.lesnapedagogika.sk.

TS Národné lesnícke centrum, Ivana Šarinová, foto ilustr. red.

Pozri tiež

Samospráva v spolupráci s UMB chce znížiť podiel neplatičov miestnych daní a poplatkov

Každá samospráva sa stretáva s neplatičmi miestnych daní a poplatkov. Napriek tomu, že všetky mestá zasielajú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *