Skončilo sa druhé kolo verejných stretnutí k projektu Zelené sídliská (zelené oázy)

Celkovo štrnásť stretnutí v siedmich lokalitách mesta pod Urpínom, viac ako tristo Banskobystričaniek a Banskobystričanov, desiatky inšpiratívnych návrhov na zlepšenie verejných priestranstiev.

To je len stručná charakteristika dvoch kôl verejných diskusií k projektom Zelených sídlisk (zelených oáz) zameraných na budovanie zelenej a modrej infraštruktúry s ohľadom na zmenu klímy a podporu biodiverzity. V ďalšej fáze Oddelenie územného plánovania a architekta mesta všetky podnety získané z diskusií vyhodnotí, spracuje do finálnych lokalitných programov a zverejní na mestskom webe. Následne sa rozhodne o tom, ako sa bude postupovať pri obstarávaní projektových dokumentácií na revitalizáciu siedmich lokalít Banskej Bystrice.

Keďže ide o lokality s veľkou výmerou a rôznymi špecifikami, samospráva musí nastaviť harmonogram budúceho obstarania projektových dokumentácií, či už formou štandardného verejného obstarávania alebo formou súťaže návrhov.

„Do veľkej miery vstupujú do týchto procesov závery z druhého diskusného kola, ale aj posúdenie odborníkov, ktorí sa súťažiam venujú. Aby sme sa rozhodli správne, oslovili sme aj súťažný výbor Slovenskej komory architektov, s ktorým úzko spolupracujeme. Veríme, že prídu s odporúčaniami, akou formou súťaží postupovať pri obstarávaní projektových dokumentácií.  Na najbližších zasadnutiach MsZ by malo padnúť definitívne rozhodnutie, a následne budeme môcť posunúť tieto projekty do ďalšej fázy,”

hovorí Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Z verejných stretnutí vyplynul záväzok mesta zostaviť brožúru Zelené sídliská II. Formou populárno-náučných článkov od odborníkov na danú problematiku by mala obsiahnuť námety od obyvateľov, o ktoré prejavili záujem. Ide o témy konkrétnych zelených a modrých opatrení, napr. hospodárenie s dažďovou vodou, zelené strechy a vegetačné fasády na bytových domoch, vhodná výsadba a ošetrovanie zelene, meranie kvality ovzdušia, možnosti posilnenia biodiverzity v lokalitách a pod.

V diskusiách sa často objavovala aj téma ekologického parkovania a parkovacích domov. Koncepčné riešenie tejto problematiky sa pripravuje v rámci dokumentu Plán udržateľnej mobility mesta. S rovnakou naliehavosťou odznievali aj požiadavky na budovanie zelených vegetačných striech na mestských objektoch, na návrat vodných prvkov do obytného prostredia či zakladanie systémov hospodárenia s dažďovou vodou,“

dopĺňa Zuzana Gombalová z Oddelenia územného plánovania a architekta mesta MsÚ.

V rámci verejných diskusií boli identifikované aj tzv. komunitné a rýchle opatrenia, ktoré môžu s podporou mestského úradu alebo iných relevantných organizácií realizovať aj samotní obyvatelia. Týmto spôsobom sa posilňuje komunitný rozvoj, občianska spoluzodpovednosť za spravovanie vecí verejných a zároveň sa nastavujú potrebné modely spolupráce medzi samosprávou a obyvateľmi.

Ďakujem všetkým, ktorí sa na projekte Zelených sídlisk podieľajú a zúčastňovali sa aj na verejných diskusiách s obyvateľmi. Na stretnutiach odzneli inšpiratívne nápady, ale aj podnety, ktoré nesúvisia so zelenými a modrými riešeniami. Všetky však sumarizujeme, a budú podkladom na riešenie do ďalšieho obdobia za jednotlivé mestské časti. Aj v rámci procesu otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlásime, je práca s ľuďmi veľmi prínosná. Verím, že aj obyvatelia vnímajú naše kroky ako vôľu a chuť riešiť problémy spolu s nimi,”

dopĺňa primátor Ján Nosko. Samospráva plánuje aj tretie kolo verejných stretnutí, na ktorých budú verejnosti predstavené jednotlivé projekty vo forme štúdie.

TS Mesto Banská Bystrica, Zdenka Marhefková

 

Pozri tiež

Slovenská republika potrebuje užšiu spoluprácu s ázijskými krajinami

„Posledné desaťročia sa vyznačujú postupným presunom geopolitického a ekonomického ťažiska svetovej politiky do indicko–pacifického regiónu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *