Slávnostné uvedenie knihy do života  

Dňa  25. apríla 2017 sa na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici konalo netradičné podujatie, prvé svojho druhu na pôde EF UMB. Išlo o slávnostné uvedenie do života monografie Neplatená práca na Slovensku. Kniha je výsledkom dvoch rozsiahlych vedeckých projektov podporovaných agentúrou VEGA.

Slávnostné podujatie otvoril  dekan  EF UMB  doc.  Ing. Peter Krištofík, Ph. D., ktorý privítal prítomných hostí. Nechýbal medzi nimi ani štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Branislav Ondruš, primátorky a primátori miest, či starostovia a starostky obcí. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica zastupovala pani riaditeľka odboru služieb zamestnanosti PhDr. Lýdia Vajcíková a Štatistický úrad SR – pracovisko Banská Bystrica riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní pani Ing. Zlata Jakubovie, CSc., ktorá slávnostne uviedla knihu do života. Za Vidiecky parlament na Slovensku sa aktu zúčastnila jeho predsedníčka Ing. Mária Behanovská.

Tak ako bola táto udalosť netradičná na pôde  EF, netradičný bol aj spôsob krstu knihy. Pani Ing. Jakubovie vyprevadila knihu do života rozstrihanými dotazníkmi, ktorých zistenia boli použité v monografii. Počas rozsiahleho  výskumu bolo oslovených viac ako 4000 jednotlivcov a  viac ako 1000 domácností. Prieskum realizovali študenti EF UMB, ktorí ocenili dôveru, ktorú do nich ich pedagógovia vložili. Získali tak praktické skúsenosti a preverili si svoje schopnosti pri zbere dát.

Prof. Ing. Mária Uramová, PhD. predstavila monografiu prítomným hosťom, prizvala na pódium aj kolegov z tímu, ktorí sa podieľali na písaní jednotlivých kapitol. Pani Ing. Mariana Považanová, PhD., ktorá prišla s prvotnou myšlienkou výskumu neplatenej práce v slovenských domácnostiach, objasnila dôvody, prečo ju práve táto téma oslovila.

Kolektívu autorov sa prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Branislav Ondruš, ktorý vyjadril poďakovanie, že venovali svoj výskum na Slovensku doposiaľ neskúmanej problematike a ocenil, že projekt v sebe spojil niekoľko dôležitých atribútov a jeho výsledky sú zaujímavé nielen pre odbornú verejnosť, ale aj bežných občanov, mestá a regióny.

Prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB v Banskej Bystrici  doc. PhDr. Janka Klincková, PhD. tlmočila slová pána rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., že obidva projekty s dosiahnutými výsledkami  pokladá za  výnimočné, originálne a na Slovensku jedinečné. Ich inovatívnosť a osobitosť vidí v tom, že doteraz problematike neplatenej práce nevenovali potrebnú pozornosť ani také inštitúcie, ktoré by sa tomu mohli, či mali venovať vzhľadom na svoju profesijnú orientáciu. Výnimky však potvrdzujú pravidlo. Tak to bolo aj v tomto prípade, pretože niekoľkoročná úspešná spolupráca najmä s generálnou riaditeľkou  sekcie Štatistického úradu SR v Banskej Bystrici Ing. Zlatou Jakubovie pri projekte vyústila do perspektívnej kooperácie  medzi Ekonomickou fakultou a Štatistickým úradom.

„Je to potešiteľné predovšetkým preto, lebo takéto ústretové reflektovanie inštitúcie má nádej, že výsledky výskumu budú môcť byť implementované aj do úloh celospoločenského charakteru a neplatenej práci ako ekonomickej kategórii bude venovaná primeraná pozornosť napr. ako súčasť aktivít EUROSTAT-u. A tak nový projekt, ktorý sa už začal riešiť na Ekonomickej fakulte v tomto roku,  opodstatnene otvára otázku nielen neplatenej, ale aj platenej práce. Verím, že jeho závery budú opäť zaujímavé a pre ďalšie myslenie a postoje našej spoločnosti i osožné,“

dodala  v príhovore pani doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

Úspešnosť podujatia dokumentujú aj slová Ing. Zlaty Jakubovie, CSc., zo Štatistického úradu SR v Banskej Bystrici:

„Veľmi rada som bola na tomto slávnostnom stretnutí. Bolo úžasne zorganizované a môže byť príkladom pre ďalšie podobné akcie. Ste úžasní priekopníci, ktorí sa od myšlienky vytvoriť túto úžasnú knihu dostali až po jej krst. Veľmi pekné. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a stretnutia. Sú  viac než prospešné.“

zdroj a foto UMB, Dana Straková

 

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *