Fond na podporu športu reaguje na správy o činnosti fondu

Vyhlásenie súčasných a bývalých členov správnej rady Fondu na podporu športu vzniklo ako reakcia na správy o činnosti fondu a najmä na slová štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára. 

Signatári stanoviska chcú poukázať na niektoré dôležité fakty i vážne politické zásahy, ktoré od začiatku ovplyvňovali činnosť a rozhodovanie správnej rady. Tá deklarovala pripravenosť pomôcť slovenskému športu v dnešnej koronavírusovej dobe aj prostriedkami z fondu.

„V uplynulých dňoch bola rôznym spôsobom a opakovane komunikovaná činnosť Fondu na podporu športu a zo strany predstaviteľov štátu boli zverejnené informácie, ktoré by mohli uviesť verejnosť do omylu,“

uvádzajú signatári v stanovisku.

Fond na podporu športu vznikol koncom minulého roka ako úplne nová verejno-právna inštitúcia. Bez sídla, zamestnancov, identifikačného čísla, organizačnej štruktúry, rozpočtu či vlastných vnútorných právnych predpisov. Členovia správnej a dozornej rady dostali menovacie dekréty 19. decembra 2019. Odvtedy vedú nepretržitú aktívnu činnosť s pravidelnými zasadnutiami orgánov.

Podľa signatárov od svojho vzniku fond postupoval v zmysle platného znenia zákona a začal činnosť všetkých svojich odborných komisií. Do týchto komisií vymenovala správna rada najmä športových odborníkov s dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami, ktorých úlohou je v zmysle zákona stanoviť priority a spustiť náročný proces prípravy pre vypísanie výziev v jednotlivých oblastiach športu.

„Od vypuknutia pandémie správna rada fondu deklarovala pripravenosť postupovať súčinne so štátom pri sanácii následkov pandémie pre športovú obec. Ministrovi vedy, výskumu a športu SR a štátnemu tajomníkovi pre šport boli zaslané dve žiadosti o prijatie. V oboch bol pomenovaný aj účel stretnutia zameraný na návrh opatrení fondu týkajúci sa COVID-19. Doteraz však na túto iniciatívu neprišla žiadna odpoveď,“

uvádza sa v stanovisku.

To ďalej informuje, že po celý čas bola vedená aktívna komunikácia smerom k zodpovedným predstaviteľom štátu za šport, aby bola pripravená krátka a rýchla novela zákona, ktorá by fondu úplne rozviazala ruky pre efektívne poskytovanie finančných prostriedkov do športu v čase mimoriadnej situácie. Zároveň sa členovia správnej rady fondu vzdali svojich odmien v prospech programu Slovenského olympijského a športového výboru s názvom „Dáme to“, vďaka ktorému sav tomto zložitom období finančne podporovali tréneri a športoví odborníci.

„V máji ohlásil štátny tajomník pre šport Ivan Husár na tlačovej konferencii zmenu filozofie fondu. V čase vrcholiacej prvej vlny pandémie oznámil, že 95 % alokovaných prostriedkov vo fonde pôjde do rozvoja a modernizácie športovej infraštruktúry. Aj z tohto dôvodu bol prizvaný spolu s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom na júlové a augustové rokovanie správnej rady, aby sa jej členovia dozvedeli, či a akým spôsobom budú pokryté ostatné účely, ktoré má zákon podporiť a rovnako tak, ako pristúpiť k ostatným komisiám, ktorých členovia už vykonávali svoju činnosť. V tomto štátny tajomník pre šport Ivan Husár poskytol členom správnej rady fondu jednoznačné stanovisko, ktorým odporučil ostatné komisie a ich činnosť „uspať“,“

informujú členovia správnej rady.

V uplynulých dňoch boli medializované informácie, ktoré poukazovali na nepripravenosť fondu na čerpanie alokovaných finančných zdrojov pri mimoriadnych situáciách.

„Fond a jeho správna rada pokračovala v zmysle novej filozofie podporiť budovanie športovej infraštruktúry v presvedčení, že štát má pripravený alternatívny náhradný program pre odstránenie následkov pandémie v športe. Ak je teda Fond na podporu športu jasne zadefinovaný ako nezávislá verejno-právna inštitúcia, nemôžu členovia správnej rady pociťovať nekomfortné prostredie pri rozhodovaní a zároveň niesť zodpovednosť za meniace sa rozhodnutia zo strany štátu. V priebehu niekoľkých mesiacov sa menila filozofia o činnosti a náplni fondu (úvahy boli o zrušení fondu, následne podpora iba športových poukazov, následne iba infraštruktúry), čo vytváralo a vytvára nestabilné prostredie a nedôveru v rámci športovej rodiny, čakajúcej na podporu športu, športových aktivít a investícií,“

 tvrdia signatári v stanovisku a dodávajú, že tento stav priamo súvisí aj s odporúčaním štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára, aby fond nerobil žiadne ekonomické opatrenia a neprijímal nových ľudí, kým nebude nové zloženie správnej rady.

Uvádzajú, že podľa nich dochádzalo zo strany štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára k agitácii u jednotlivých subjektov, ktoré môžu nominovať svojich zástupcov do správnej rady, aby boli pôvodní členovia správnej rady odvolaní a následne boli menovaní noví nominanti, súčinní pri napĺňaní filozofie ministerstva (sú o tom zápisnice zo zasadnutia orgánov, ktoré sa podnetmi zaoberali).

„O to viac nás dnes zaráža, ak Ivan Husár hovorí o fonde ako verejno-právnej inštitúcii bez vonkajších zásahov,“

dodávajú.

V týchto dňoch sa pripravuje novela zákona o Fonde na podporu športu. Samotný fond bol však podľa signatárov z tohto procesu vynechaný a rozhoduje sa tak o ňom bez neho. Rovnaký scenár podľa nich nastal aj v lete pri novele zákona o športe a ani v návrhu novely zákona o fonde, ktorý prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR, sa nespomína zmena účelu rozdeľovania prostriedkov v čase mimoriadnej situácie.

„Obzvlášť v tomto období vnímame situáciu v slovenskom športe veľmi citlivo, od vzniku fondu sme presvedčení, že má plnohodnotne slúžiť športu ako nástroj účinnej pomoci športovým subjektom, mestám, obciam a nie parciálnym záujmom jednotlivcov. Apelujeme na zodpovedných za riadenie športu, aby viedli otvorenú komunikáciu s predstaviteľmi fondu na podporu športu, pravidelne ich zapájali do pripravovaných legislatívnych návrhov v oblasti športu a využili potenciál odborných a finančných zdrojov fondu v prospech pomoci slovenskému športu,“

uzatvárajú svoje stanovisko Jozef GÖNCI, Anastasia KUZMINOVÁ, Jozef KRNÁČ, Jaroslav RYBANSKÝ, Ján RIAPOŠ, Martin KOHÚT, Richard GALOVIČ, Daniel LIŠKA a Miroslav DRÁB.

zdroj: TS Peter Pašuth, ilustračné foto: Fond na podporu športu

Pozri tiež

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a Bábkarská Bystrica 2022

23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň! V znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania! Bábkarská …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *