26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

  1. júna si každoročne pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Cieľom tohto medzinárodného dňa je posilnenie činnosti a spolupráce pri snahe o vytváranie spoločnosti bez drogových závislostí.

Úrad pre drogy a kriminalitu OSN (UNODC) vyhlásil pre rok 2023 tému kampane:  „Ľudia na prvom mieste: zastavme stigmu a diskrimináciu, posilnime prevenciu.“ Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o dôležitosti rešpektujúceho a empatického prístupu k ľuďom užívajúcim drogy, ako aj boj proti stigme a diskriminácii užívateľov drog a ich rodín. Mnohí ľudia, ktorí užívajú drogy, čelia stigme a diskriminácii, čo môže ešte viac poškodiť ich fyzické a duševné zdravie a týmto spôsobom sa im tiež bráni v prístupe k pomoci, ktorú potrebujú. Ďalšími výzvami pre tohtoročnú kampaň sú:  zvyšovanie povedomia o AIDS a hepatitíde medzi ľuďmi užívajúcimi drogy a posilnenie programov prevencie HIV a hepatitídy, vzdelávanie o poruchách spôsobených užívaním drog, dostupnej liečbe a podpore, umožnenie mladým ľuďom a komunitám predchádzať užívaniu drog a vzniku závislosti.

Nadmerné užívanie  alkoholu na Slovensku naďalej predstavuje vážny problém. Podľa údajov z dokumentu Zdravotný profil krajiny 2021 riziká súvisiace so spotrebou alkoholu prispeli v roku 2019 k 6 % úmrtí na Slovensku. Podľa správy Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo v roku 2021 ukončených 12 279 hospitalizácií na ochorenia, ktoré vznikli v dôsledku užívania alkoholu. V ústavnej liečbe dominovali poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu s počtom 10 020 hospitalizácií (81,6 %). Alkoholická cirhóza pečene bola základnou diagnózou pri 1948 hospitalizáciách (15,9 %), ďalej bolo evidovaných 174 hospitalizácií s diagnózou toxický účinok etanolu (1,4 %). Ostatné príčiny hospitalizácie (chronická pankreatitída zapríčinená alkoholom, alkoholová gastritída, alkoholová polyneuropatia, alkoholová kardiomyopatia, náhodná otrava a priotrávenie alkoholom, či alkoholová myopatia predstavovali spolu 137 prípadov (1,1 %). Čo sa týka ďalších návykových látok, podľa správy  NCZI v roku 2021 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie drog 2919 osôb, pričom v špecializovanej protidrogovej liečbe prevládajú užívatelia drog, ktorí uvádzajú ako svoju hlavnú  drogu látku zo skupiny stimulancií (najčastejšie pervitín).

Aj na základe uvedených údajov je zrejmé, že problematika protidrogovej prevencie je aj v podmienkach Slovenska vysoko aktuálna a je potrebné jej venovať pozornosť. RÚVZ so sídlom v BB s cieľom zvyšovať povedomie o rizikách súvisiacich s užívaním alkoholu a drog  zameriava svoju činnosť aj na preventívne aktivity pre mladých ľudí a realizuje prednášky pre žiakov základných a stredných škôl. V roku 2023 bolo uskutočnených 19 prednášok na tému ,,Alkohol a riziká užívania alkoholu“,,Prevencia závislostí“ s celkovým počtom 401 edukovaných.

,,Nezabúdajte, že v prípade záujmu o takúto prednášku, ako aj o vyšetrenie v poradni zdravia, sme tu pre Vás počas  celého roka na t. č. 048/4367 422, 424, 421 alebo na e-mailovej adrese poradna.zdravia@vzbb.sk,“ pripomenula v závere z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB Mgr. Petra Koppová, PhD.

Použité zdroje:

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-01/2021_chp_sk_slovak.pdf

https://data.nczisk.sk/statisticke_vystupy/Drogova_zavislost/Drogova_zavislost_liecba_uzivatela_drog_v_SR_2021_Sprava_k_publikovanym_vystupom.pdf

https://data.nczisk.sk/statisticke_vystupy/Poskodenie_zdravia_konzumaciou_alkoholu/Poskodenia_zdravia_konzumaciou_alkoholu_v_SR_2021_Sprava_k_publikovanym_vystupom.pdf

RUVZ BB, Michaela Ondirová

Pozri tiež

Žiacka chodecká liga ide do finále

V meste pod Urpínom sa  vo štvrtok 23. mája 2024 uskutoční finále Žiackej chodeckej ligy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *