Autobusové prístrešky prejdú po viac ako 20 rokoch zo súkromných rúk do vlastníctva mesta

Autobusové prístrešky na zastávkach MHD v Banskej Bystrici sú na základe zmluvy uzatvorenej opakovane na obdobie desiatich rokov vo vlastníctve spoločnosti euroAWK. Tá ich vybudovala výmenou za možnosť osadiť si v meste reklamné stavby za výhodnejších podmienok, vrátane citylightov na samotných autobusových zastávkach. V zmluve, ktorej platnosť sa mala skončiť 31. decembra 2023 je uvedené, že do 30 dní od skončenia jej platnosti spoločnosť euroAWK všetky prístrešky v jej vlastníctve odstráni, čo by negatívne ovplyvnilo komfort obyvateľov a cestujúcich. Preto vedenie mesta v uplynulom období rokovalo so zástupcami spoločnosti, aby sa dohodli na podmienkach predĺženia platnosti existujúcej zmluvy, prijateľných pre obe strany. Výsledkom stretnutí je fakt, že k  odstráneniu prístreškov nedôjde a v budúcnosti bude ich vlastníkom výlučne samospráva.

Vedenie mesta  so spoločnosťou euroAWK vyrokovalo uzatvorenie Dodatku k existujúcej zmluve na obdobie najviac troch rokov so zachovaním súčasných povinností reklamnej spoločnosti (údržba autobusových prístreškov, nájomné za reklamné stavby umiestnené na pozemkoch mesta,  úhrada za spotrebovanú elektrickú energiu citylightmi). Primátor Ján Nosko sa spolu s prednostkou MsÚ Maricou Koreňovou na spoločných stretnutiach prioritne zamerali na kľúčovú vec, ktorá v zmluve absentovala, a to, aby autobusové prístrešky naďalej plnili svoju funkciu a po ukončení zmluvy prešli do vlastníctva mesta.

„Opakovane sme absolvovali niekoľko rokovaní a snažili sme sa dohodnúť na čo najvýhodnejších podmienkach. Výsledok je spoločný kompromis prijateľný pre obe strany. Vychádzajúc aj zo skúseností iných miest, kde po skončení zmluvy došlo k odstráneniu všetkých prístreškov, sme napokon dospeli k modelu predĺženia zmluvného vzťahu o tri roky. Čo je však dôležité, po uplynutí tohto obdobia prejdú prístrešky do vlastníctva mesta za symbolické euro. Po dvadsiatich rokoch tak nad nimi budeme mať kontrolu. Zároveň toto obdobie využijeme na prípravu a realizáciu projektu komplexnej obnovy existujúcich autobusových zastávok a prístreškov z eurofondov, vrátane ich vybudovania tam, kde v súčasnosti chýbajú,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Od tohto roka by malo byť možné na revitalizáciu autobusových zastávok čerpať európske zdroje, ktoré chce mesto využiť a nezaťažovať tak mestský rozpočet. Vďaka mimorozpočtovým zdrojom by technicky zastaralé autobusové prístrešky nahradili nové, modernejšie. Súčasťou autobusových prístreškov sú vo väčšine lokalít aj osvetlené citylighty. Ich nákup a osadenie by v budúcnosti mohla zafinancovať samospráva z vlastného rozpočtu. Na základe transparentnej súťaže by boli poskytnuté prevádzkovateľom reklamných služieb a príjmy z reklamných stavieb by tak mohli byť novým príjmom mestského rozpočtu, ktorý by sa mohol použiť na ďalší rozvoj.

O možnostiach čerpania eurofondov na rekonštrukciu autobusových zastávok v súčasnosti rokujeme s ministerstvom dopravy. Naším zámerom je nielen postaviť nové prístrešky, ale upraviť celý priestor autobusových zastávok. Na tých najfrekventovanejších plánujeme osadiť aj elektronické označníky. Zároveň vedieme diskusie s odborom architekta mesta, ako aj s Integrovaným dopravným systémom Banskobystrického samosprávneho kraja, aby nielen v Banskej Bystrici, ale v celom regióne mali zastávky a označníky verejnej dopravy jednotný dizajn,“

dopĺňa Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Ak bude samospráva úspešná a podarí sa jej revitalizovať autobusové zastávky predtým ako uplynie lehota troch rokov, kedy bude počas prechodného obdobia v platnosti dodatok k zmluve so spoločnosťou euroAWK, prístrešky súkromnej spoločnosti sa budú odstraňovať skôr.

Vybrali sme si najnáročnejšiu cestu, ale z dlhodobého hľadiska pre mesto najvýhodnejšiu. Budeme mať prístrešky vo vlastníctve mesta, ich rekonštrukciu zaplatíme z eurofondov a financie z reklamných stavieb, ktoré sa doteraz používali na financovanie zastávok budú príjmom mesta a môžu sa využiť na ďalšie investičné zámery v prospech verejnosti,“

dopĺňa Marica Koreňová, prednostka MsÚ.

Mesto Banská Bystrica, (Zdenka Marhefková), foto: red

Pozri tiež

Mesto Banská Bystrica spúšťa monitorovanie vjazdov automobilov do pešej zóny

Na mestskom úrade sa začala séria rokovaní  týkajúcich sa banskobystrickej pešej zóny. Vedenie samosprávy spolu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *