Banská Bystrica 2015 – 2017: Priority, investície, eurofondy

Témou posledných mesiacov v Banskej Bystrici je príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta. Celý dvojročný proces prípravy je takmer na konci, čo to ale znamená, aké priority na najbližšie roky z neho vyplývajú a čo by sa mohlo v meste pod Urpínom zmeniť?

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa bude týkať mnohých oblastí života mesta. Najmä tých, ktoré sú problematické a potrebujeme ich zlepšiť. PHSR a jeho akčný plán budú kľúčovými nástrojmi na dlhodobý, kontinuálny rozvoj mesta, ako aj predpokladom na čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie v súlade s podmienkami nového programového obdobia 2014-2020. Cieľom je zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, podnikateľov, či návštevníkov.

Program rozvoja mesta je rozdelený na tri prioritné oblasti: Prosperujúce mesto, Občianske mesto a Zdravé mesto, v ktorých sa riešia stratégie v oblastiach ako ekonomický rozvoj, vzdelávanie, doprava a technická infraštruktúra, samospráva, kultúra, šport, voľný čas a mládež, ale aj sociálny rozvoj a životné prostredie. Jeho súčasťou je aj tzv. Akčný plán obsahujúci zoznam aktivít, ktoré prispejú k realizácii jednotlivých opatrení a cieľov. Ten je pripravovaný vždy na trojročné obdobie a okrem iného z neho vyplýva aj to, koľko finančných prostriedkov a z akých zdrojov by malo mesto Banská Bystrica do jednotlivých aktivít investovať.

Priority na roky 2015-2017

Akčný plán počíta v oblasti ekonomického rozvoja napríklad s vládnou dotáciou vo výške 250 000 eur na dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku v Šalkovej, v oblasti vzdelávania by mohlo ísť viac ako 1 milión eur na modernizáciu materiálno‐technického zabezpečenia a rekonštrukciu budov základného školstva.

V programe Doprava a technická infraštruktúra sú prioritou najmä väčšie investície z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. Je to napríklad vybudovanie mimoúrovňovej križovatky R1 – Kremnička, dokončenie úseku cesty Sládkovičova – Horné Pršany, dobudovanie miestnych komunikácií, či riešenie statickej dopravy. Prvou plánovanou investíciou do cyklotrás by malo byť vybudovanie úseku Hušták – Podlavice, ktorý je plánovaný do konca roku 2016. Ostatné cyklotrasy, o ktorých sme vás informovali v staršom článku, sú naplánované postupne až do roku 2020 a celkové investície by sa mali pohybovať vo výške približne 6 miliónov eur

V oblasti kultúry  sa okrem dokončenia rekonštrukcie Robotníckeho domu dočítame, že prioritou mesta by mala byť rekonštrukcia Serpentín, či kaštieľa Radvanských a dokončenie rekonštrukcie budovy Štátnej opery. Nezabúda sa ani na Baštu pri Lazovnej bráne, s ktorou sa počíta v rámci projektu v oblasti rozvoja kreatívneho priemyslu, opäť z eurofondov.

V sociálnej oblasti by mali investície smerovať napríklad do rozšírenia ponuky sociálnych služieb v oblasti krátkodobej intervencie a dlhodobej starostlivosti, vytvárania podmienok pre vznik pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny.

V programe Životné prostredie je prioritou na najbližšie obdobie vybudovanie protipovodňovej ochrany mesta v hodnote približne 27 miliónov eur, ale uchádzať sa zrejme budeme aj o prostriedky z eurofondov na modernizáciu kremačných pecí, vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, či na budovanie stojísk pre kontajnery komunálneho odpadu v celkovej sume viac ako 7 miliónov eur. V akčnom pláne nájdeme aj položky ako revitalizácia verejnej zelene v parkoch aj na sídliskách, budovanie nových zelených plôch ale aj obnova piatich fontán.

Priorita číslo 1 – čerpanie eurofondov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja reflektuje najväčšie problémy, ktoré sa v našom meste za roky nakopili a súčasný návrh akčného plánu dáva jasný signál, že súčasné vedenie mesta intenzívne pracuje na tom, aby sme sa mohli zapojiť do maximálneho počtu výziev na čerpanie eurofondov, mesto by totiž nikdy nebolo schopné takéto veľké projekty financovať z vlastného rozpočtu. Z mnohých vyjadrení súčasného vedenia je však cítiť sebaistotu v tejto otázke, dalo by sa teda predpokladať, že Banská Bystrica by v mnohých projektoch skutočne mohla byť úspešným žiadateľom.

Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že aj príprava projektov niečo stojí (pre tento rok bolo vyčlenených z rozpočtu mesta 500 000 eur) a čo je dôležitejšie, že aj pri čerpaní prostriedkov z eurofondov bude potrebné nájsť v rozpočte mesta prostriedky na spolufinancovanie projektov minimálne vo výške 5% a na prípadné neopodstatnené výdavky súvisiace s jednotlivými projektami.

PHSR musí ešte schváliť mestské zastupiteľstvo. Počas letných prázdnin by mal byť dokument prerokovaný vo všetkých odborných komisiách tak, aby mohol byť poslancom predložený na schválenie na jeho septembrovom zasadnutí.

(pef)

Pozri tiež

Diskusie o otvorenom vládnutí v Banskej Bystrici pokračujú  

Pre samosprávu je dôležité, aby sa Banskobystričanky a Banskobystričania zúčastňovali na rozhodovaní o veciach verejných, a …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *