Banská Bystrica bude vďaka novým smart riešeniam modernejšia a inovatívnejšia

Samospráva získala z európskych fondov takmer 4 milióny eur na nové, moderné riešenia zamerané na energetický manažment mestských budov, monitoring mostov, životného prostredia a podporu asistovaného života. Realizáciou projektu sa Banská Bystrica pripojí k mestám, ktoré zlepšujú riadenie a služby svojim obyvateľom modernými technológiami.

Energetický manažment

Vzhľadom na súčasný stav a smerovanie trhu s energiami, ako aj potreby efektívneho a ekologického fungovania, je zámerom samosprávy, najmä prostredníctvom technológie internetu vecí (IoT) a inteligentných systémov, zbierať a centralizovať údaje o objektoch mesta. Energetické dáta budeme sledovať a riadiť celkovo na 54 mestských budovách, vrátane materských a základných škôl, základnej umeleckej školy, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb.

„Našou snahou je robiť efektívne rozhodnutia v rámci správy, údržby, celkového plánovania nákladov a prevádzky mestských objektov. Práve sledovaním energetických a prevádzkových údajov získame potrebný manažérsky prehľad a budeme môcť pristúpiť ku konkrétnym opatreniam. Hoci sú úsporné riešenia v oblasti energetiky v podobe zrekonštruovaných materských škôl, zatepľovania mestských budov, výmeny okien či obnovy časti verejného osvetlenia pre naše mesto štandardom už roky, chceme v trende strategicky pokračovať aj naďalej. Som preto rád, že sme uspeli v ďalšom projekte, vďaka ktorému sa nám podarí znížiť finančné náklady na hospodárenie s energiami ešte viac,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Monitoring mostov

Mesto chce zároveň zaviesť automatizovaný monitoring mostov na báze vytvorenia siete senzorov IoT. Vďaka tomuto kroku dosiahneme včasnú informovanosť, a tým aj predchádzanie pred kritickými poškodeniami, ktoré môžu obmedziť premávku, ohroziť život alebo bezpečnosť obyvateľov.

„Prvým krokom bude inštalácia senzorov na jednotlivých mostoch, ktoré budú zaznamenávať, ukladať a spracovávať potrebné údaje. Systém môže zaslať upozornenie na kritické hodnoty meraných veličín povereným zamestnancom mestského úradu prostredníctvom SMS či emailu,“ hovorí Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Monitoring sa bude týkať celkovo desiatich mostov: „Kúpeľná“ ulica smer Zvolenská cesta ponad R1 a Hron, Zvolenská cesta – ponad Hron smerom k predajni Stavivo IBV, Vozový park DPM smer Zvolenská cesta – Kremnička, pri výjazde zo Severnej ulice na križovatku (Medený hámor), Lazovná ulica pri Daňovej škole, Strieborné námestie – Bystrička, Nový svet – prepoj na ovocnú ulicu, Kostiviarska – Topoľová (pri Kozom námestí), most medzi Jakubskou cestou na odbočku Jelšová ulica a most v Iliaši.

Environmentálny monitoring mesta

Súčasťou projektu je aj vybudovanie prenosovej siete pre pripojenie jednotlivých  IoT zariadení v oblasti monitoringu a vyhodnocovania environmentálnych ukazovateľov. Na území mesta budú zabudované monitorovacie stanice a senzory, ktoré budú merať kvalitu ovzdušia, teplotu, vlhkosť a meteorologické charakteristiky.

„Zber a vyhodnocovanie jednotlivých environmentálnych údajov nám bude slúžiť na riadenie oblasti životného prostredia, zmeny klímy a adresného plánovania opatrení na zmierňovanie vybraných negatívnych dopadov na obyvateľstvo. Rovnako dôležité budú dáta o dopravnej situácii v meste, ktoré nám pomôžu plánovať riešenia smerujúce k zníženiu vplyvu dopravy na kvalitu ovzdušia“ hovorí Martin Lakanda, vedúci Oddelenia inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy.

Moderné technológie v sociálnych službách

Samospráva taktiež pristúpi k modernizácii podpory asistovaného života našich seniorov. Zmena sa bude týkať zariadení Opatrovateľskej služby na Krivánskej ulici, Zariadenia pre seniorov Jeseň, ako aj Zariadenia opatrovateľskej služby a Denného stacionára na ulici 9. mája. Bude v nich nainštalovaná moderná komunikačná technológia, napríklad pri posteliach, ktorá bude výrazným spôsobom zvyšovať štandard poskytovaných služieb. Pre seniorov v domácnostiach bude pripravená služba monitorovania prostredníctvom náramkov, ktoré budú sledovať ich základné funkcie a zabezpečia promptné riešenie krízových situácií, diagnostiku pádov a privolanie pomoci.

Mesto BB, Dominika Adamovičová

 

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *