Banská Bystrica má hotové projekty cyklotrás na Fončorde a v Sásovej

Cyklistická doprava tvorí alternatívu k čoraz neudržateľnejšej individuálnej automobilovej doprave. Zámerom samosprávy je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na jej území tak, aby Banskobystričanky a Banskobystričania mohli bicykel bezpečne a pohodlne využívať na dennej báze. Aktuálne mesto získalo povolenie na výstavbu viacerých úsekov cyklistických trás na dvoch najväčších banskobystrických sídliskách. Ich realizáciu plánuje financovať z mimorozpočtových zdrojov, v celkovej výške za viac ako tri milióny eur.

Mesto pod Urpínom pri navrhovaní cyklotrás vychádza z Územného generelu nemotorovej dopravy, ktorý detailne zadefinoval rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Po zrealizovaných projektoch Hušták – Podlavice, THK – Kyjevské námestie a Medený Hámor – Strieborné námestie sa tento rok plánuje vybudovanie cyklotrasy vnútorného okruhu v Sásovej, ktorá bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti. Prioritou zostáva výstavba kostrovej siete cyklotrás spájajúcej jednotlivé mestské časti a práve pri týchto projektoch mesto dosiahlo významný posun.

CYKLOTRASA FONČORDA

Cyklotrasa na Fončorde prepojí Internátnu, Tulskú, Moskovskú, Oremburskú, Mládežnícku, Družby a Okružnú ulicu, trasy sa vzájomne prepoja pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru na Okružnej ulici. Odtiaľ sa vybuduje, popri potoku Udurná, nový bezpečný koridor pre peších a cyklistov ku Kauflandu v Radvani, kde sa tento úsek napojí na cyklotrasu, ktorá bude viesť z centra mesta do Radvane.

„V súčasnosti máme spracovanú projektovú dokumentáciu na celú cyklotrasu na sídlisku Fončorda, ktorá má okolo 6,4 km. Rovnako je na jej veľkú väčšinu vydané aj právoplatné povolenie na výstavbu, s výnimkou úseku medzi Okresným riaditeľstvom Policajného zboru na Okružnej ulici a Kauflandom, kde je ešte potrebné doriešiť majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V procese výstavby sa počíta s rôznymi stavebnými úpravami, ako aj s doplnením dopravného značenia. Pôjde o samostatné cestičky pre cyklistov, združené chodníky pre peších a cyklistov s minimálnou šírkou troch metrov, v kombinácii s cyklistickými pruhmi na komunikáciách.

„V rámci projektu  obnovíme a rozšírime kilometre chodníkov na území sídliska, ktoré sú dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Za ostatné roky tak pôjde na Fončorde o ich najväčšiu opravu. Práve kvôli pripravovanému projektu sme neinvestovali do ich rekonštrukcie z mestských financií, ale plánujeme využiť peniaze z mimorozpočtových zdrojov. Ide napríklad o chodník na Okružnej ulici od ZŠ Narnia po modrý kostolík, na Internátnej ulici pri nákupnom centre Astra, na Mládežníckej ulici popri hlavnej ceste alebo o chodník od otočky MHD na Oremburskú ulicu. Okrem toho zrekonštruujeme niekoľko autobusových zastávok a vybudujeme osvetlenie, mobiliár i lavičky. Rozpočtové náklady na túto cyklotrasu sú 2,5 milióna eur. Ak ich získame z externých zdrojov, pôjde o veľkú pomoc pre mestský rozpočet,“ konštatuje Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

CYKLOTRASA CENTRUM – SÁSOVÁ

Vlani získalo mesto z Plánu obnovy a odolnosti 1,3 milióna eur na cyklochodník vedúci ulicami Tatranská, Starohorská, Sitnianska a Rudohorská. Samospráva chce teraz pokračovať v budovaní prepojenia medzi centrom mesta a sídliskom Sásová, ktorého dĺžka bude viac ako 4,3 km. Výstavba si vyžiada takmer dva a pol milióna eur. Cyklotrasa bude začínať pri kostoloch na Námestí Š. Moysesa, pokračovať cez Kollárovu ulicu ponad Ústav na výkon väzby, celou Rudlovskou cestou na Ďumbiersku ulicu. Pri budove bývalého Aurisu sa trasa rozdelí, pričom druhý úsek má popri medokýši pokračovať cez Hornú ulicu až na Námestie slobody.

„Na prvú časť cyklotrasy od Námestia Štefana Moysesa po koniec Rudlovskej cesty už máme povolenie na výstavbu. Aj v tomto prípade sa mesto uchádza o mimorozpočtové zdroje z Plánu obnovy a odolnosti. V úseku od budovy Aurisu po Námestie slobody v súčasnosti realizujeme majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov a následne požiadame o vydanie stavebného povolenia,“

poznamenal Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

V rámci tohto projektu dôjde k zmene dopravného režimu na Kollárovej ulici nad Ústavom na výkon väzby. Po novom to bude jednosmerná ulica v opačnom smere, ako je Skuteckého ulica, čo umožní vytvoriť samostatnú bezpečnú cyklotrasu aj s možnosťou parkovania. Súčasťou vybudovania cyklotrasy je kompletná rekonštrukcia Kollárovej ulice.Cieľom samosprávy je bezpečne spojiť Sásovú s centrom mesta pre cyklistov a peších. Preto súčasťou tretej etapy bude vzájomné prepojenie časti od Rudohorskej po Ďumbiersku ulicu, ktorá sa aktuálne projektovo pripravuje. Vytvorí sa tak bezpečný koridor pre cyklistov a chodcov z najväčšieho banskobystrického sídliska do centra. Okrem cyklotrasy pribudne osvetlenie, mobiliár či dopravné značenie. Na jednom z miest vznikne aj autobusová zastávka viedenského typu, ktorá umožní bezpečný prejazd cyklistov cez zastávku.

Verím, že tak ako sa nám v rámci prvej výzvy podarilo získať viac ako 1,3 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti s projektom cyklotrasy v Sásovej, ktorá sieťuje bezpečnou cyklotrasou podstatnú časť sídliska, budeme úspešní aj tentokrát. O financie žiadame znova z Plánu obnovy a odolnosti. Na cyklotrasu v Sásovej chceme získať viac ako 960-tisíc eur a na vybudovanie cyklotrasy na Fončorde vyše 2,5 milióna eur.Už teraz môžem povedať, že v niektorých úsekoch budú mať cyklisti vytvorené lepšie a komfortnejšie podmienky oproti návrhu, ktorý bol pôvodne spracovaný v Územnom genereli nemotorovej dopravy. Vďaka pripojeniu Fončordy a Sásovej na kostrovú sieť cyklotrás spojíme tieto mestské časti s centrom, a tak výrazne zvýšime bezpečnosť pri pohybe cyklistov a chodcov v týchto lokalitách,“ dodal Jakub Gajdošík.

Miroslav Strelec

Pozri tiež

Veľkolepé oslavy salašníctva a ovčiarstva sa konali po roku opäť na Salaši Zbojská

Na Salaši Zbojská sme v rámci podujatia ,,Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky“ oslávili tradície …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *