Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií Zelených sídlisk

Projekt Zelené sídliská zameraný na komplexnú revitalizáciu obytných vnútroblokov i sídliskových priestorov s dôrazom na rozvoj a podporu zelenej infraštruktúry, ako aj vodozádržných opatrení v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice je doposiaľ najväčším „zeleným projektom“ v histórii mesta. Po takmer ročnom participatívnom procese, v rámci ktorého boli obyvatelia aktívne zapájaní aj prostredníctvom opakovaných verejných stretnutí, projekt postupuje do ďalšej fázy. Mesto v týchto dňoch vyhlasuje verejnú súťaž, do ktorej sa môžu prihlásiť odborne spôsobilí projektanti zo Slovenska i zahraničia. Samospráva bude pri výbere najvhodnejšieho kandidáta klásť dôraz nielen na cenu, ale predovšetkým na kvalitu, ktorá bude kľúčová.

Po vypracovaní lokalitných programov, do ktorých boli zapracované podnety obyvateľov z verejných diskusií, ale aj výsledky dotazníka zameraného na udržateľnú koncepciu parkovania, prebiehali intenzívne konzultácie medzi oddeleniami mestského úradu, expertmi na životné prostredie a externými organizáciami. Diskusie smerovali k tomu, aby mohli odborné útvary mestského úradu spracovať súťažné podmienky pre sedem lokalít, potrebné k vyhláseniu verejnej súťaže na spracovanie projektových dokumentácií Zelených sídlisk.

„Som rád, že najväčší zelený projekt v histórii Banskej Bystrice postúpil do ďalšej fázy. Verejné obstarávanie bude trvať zhruba dva mesiace. Víťazný projektant alebo projektanti v prvom kroku vypracujú štúdiu, ktorá bude opätovne komunikovaná s obyvateľmi konkrétnych lokalít. Následne bude dopracovaná do projektovej dokumentácie, ktorá si bude vyžadovať potrebné povolenia v zmysle príslušnej legislatívy. Verím, že do súťaže sa zapojí viacero uchádzačov a vzhľadom na jej nastavenie sa víťazom stanú uznávaní odborníci, ktorí vytvoria kvalitný návrh reflektujúci potreby Banskobystričanov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Kritéria výberu spracovateľa projektovej dokumentácie sú nastavená s dôrazom na kvalitu, ktorá predstavuje 70 percent hodnotenia a zvyšných 30 percent je cena. Uchádzači musia hodnotiacej komisii predložiť množstvo dokladov preukazujúcich ich odbornosť a skúsenosti, na základe kvality predošlých realizácií.

„Súťaž je nastavená tak, že vyhrať a získať zákazku môže jeden uchádzač pre všetkých sedem lokalít, alebo každá lokalita bude mať svojho víťaza. Záleží od kvality i schopností projektantov a ateliérov, a teda na koľko lokalít si z hľadiska zadaných podmienok trúfnu. Podmienkou účasti v súťaži je odborná spôsobilosť pre krajinnú architektúru. Očakávame účasť renomovaných projekčných ateliérov s bohatými skúsenosťami v záhradnej a krajinárskej tvorbe,“ objasňuje architekt mesta Martin Pavelek

„O financovanie sa budeme uchádzať z európskych fondov, pričom už teraz počítame s projektami vo všetkých strategických dokumentoch, vrátane Integrovanej územnej stratégie. Ide o kľúčový rozvojový dokument, potrebný na čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov v najbližšom období. Je veľká šanca, že práve na projekt zazelenania a komplexnej revitalizácie našich sídlisk získame financie z európskych zdrojov,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Cieľom projektu Zelených sídlisk v siedmich vnútroblokových a sídliskových priestoroch s rozlohou viac ako 50 hektárov je komplexná obnova, pričom hlavnou prioritou je predovšetkým revitalizácia zelene. Zahŕňať bude aj výsadbu nových drevín, ktoré budú prispôsobené súčasným klimatickým podmienkam. V súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok budú preferované vodozádržné opatrenia. Implementácia jednotlivých adaptačno-klimatických riešení bude zabezpečovaná prostredníctvom spolupráce mesta, mestskej organizácie ZaARES, obyvateľov, ako aj občianskych iniciatív. Súčasťou obnovy bude zároveň úprava chodníkov, inštalácia nového osvetlenia, úprava či vybudovanie ihrísk, ale aj priestorov určených pre voľnočasové aktivity obyvateľov všetkých vekových skupín. Zámerom mesta je skvalitniť priestor a život pre ľudí v bezprostrednej blízkosti ich domovov. Všetky podrobné informácie k projektu nájdete na: www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Vyhlásenie verejnej súťaže je uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk. 

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu okolia bytových domov v siedmich lokalitách Banskej Bystrice s dôrazom na zelenú a modrú infraštruktúru pre zmiernenie dopadov zmeny klímy:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle

Mesto BB, Dominika Adamovičová

Pozri tiež

Letná ponuka organizovaných výletov na Horehroní nebola nikdy pestrejšia

Dlho očakávané letné prázdniny, najmä zo strany žiakov a študentov, sú v plnom prúde a spolu s nimi sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *