Oprava cesty II/591 od Banskej Bystrice po Zvolenskú Slatinu sa dotkne aj intravilánu mesta

V rámci rekonštrukcie bude riešená stavebná úprava vozovky v existujúcich šírkových parametroch jej zosilnením. Dôjde k výmene krytu cesty, prečisteniu cestných priekop a rigolov, stavebnej úprave štyroch mostných objektov, priepustov, výmene dopravného značenia a doplneniu bezpečnostných zariadení. Celková dĺžka modernizácie v tejto etape je 13,375 km. Úsek rekonštrukcie na území mesta Banská Bystrica sa dotýka mestskej časti Uhlisko, od križovatky ulíc 9. mája a Bellušovej, smerom na Hornú Mičinú. Investorom rekonštrukcie je Banskobystrický samosprávny kraj a zhotoviteľom stavby je spoločnosť Metrostav DS, a. s.

Na území mesta bude vymenený povrch vozovky, pričom v extraviláne dôjde k jeho výmene s využitím recyklácie podkladových vrstiev. Zrealizovaná bude aj výšková úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, ako i úprava uličných vpustov. Obnoví a doplní sa zvislé a vodorovné značenie.

Od utorka, 18. júla 2023 dôjde k frézovaniu vozovky. Následne, od 24. júla, budú položené nové asfaltové vrstvy na ulici 9. mája, v úseku od križovatky Golianova po koniec územia mesta. Na dotknutom úseku bude obmedzená doprava a osadené dočasné dopravné značenie, pričom prejazd vozidiel bude zabezpečený vždy v jednom jazdnom pruhu. Obyvateľov, ako i cestujúcu verejnosť žiadame o trpezlivosť, pochopenie, zvýšenú pozornosť a najmä o ohľaduplnosť,

povedal Martin Snopko, poverený vedením Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ Banská Bystrica.

V intraviláne a extraviláne mesta Banská Bystrica pôjde o rekonštrukciu cesty v dĺžke takmer dvoch kilometrov. V ďalšom období sa bude realizovať úsek od križovatky na Golianovej smerom ku križovatke na ulici 9. mája s Bellušovou ulicou. Cieľom je v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy. Súčasťou prác počas júla bude taktiež realizácia základov pre stĺpy verejného osvetlenia na piatich priechodoch pre chodcov s ich špeciálnym nasvietením, vrátane bezbariérovej úpravy nástupných plôch na ulici 9. mája.

V Banskej Bystrici pribudne ďalší zrekonštruovaný úsek cesty. Realizáciou predmetnej stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky. Modernizáciou priechodov na území mesta bude súčasne zvýšená bezpečnosť chodcov na tejto komunikácii,

skonštatoval Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora mesta.

zdroj a foto:  Mesto Banská Bystrica (Miroslav Strelec)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *